ARDURAGABEKO OPOSIZIOA: nahita egindako gezurrak eta manipulazioa

Etxebarriko EAJ egiten ari den arduragabeko oposizioari buruzko zenbait gai argitzeko behartuak ikusten gara; izan ere, 2020ko aurrekontuaren onarpenaren inguruan Etxebarriko EAJ nahita ari bait zaie gezurretan etxebarritarrei.

Abenduko Batzar Informatiboan eta osoko bilkuran 2020rako udal aurrekontuak eztabaidatu ziren, eta bertan EAJk hainbat proposamen aurkeztu zituen.

Proposamen horietako batzuk euren bideragarritasun teknikoa zehaztu gabe egiten ziren, beraien kostua aztertu gabe, eta batzuk gainera ez ziren ezta justifikatu ere egiten. Horiek ordaintzeko moduari buruzko planteamendu serio bat ere ez zen egiten: proiektu berri bat proposatzen bada, beste bat kendu beharko da, edo zergen igoera bat proposatu beharko da gastu berri horri aurre egin ahal izateko. Funtsean, «Hori gure arazoa zela» esan ziguten. Edo beste era batean esanda: “Hau Errege magoentzako gure gutuna da, eta orain zuen kontura hori nola egin daitekeen aztertzea”.

Hala ere, proposamenak eztabaidatu eta aztertu egin ziren aurrekontu honetan edo hurrengoetan sartzeko bideragarritasuna bilatze aldera; izan ere, eta gorago esan dugun bezala, diru-sarrerak direnak dira, eta ezin da ezer berririk sartu dagoen zerbait kendu gabe.

Azkenean, gure taldeak proposamenetako 5 onartu zituen, batzuk abian daudelako jadanik (oposizioaren aldetik ezjakintasun handia beraz) edo berez, gure hauteskunde-programan jasota zeudelako (naiz eta beraien programan egon ez, kuriosoa gutxienez hau ere). Santa Ana kaleko igogailua eraikitzearekin ere intsistitu egin behar izan genuen, eurek proiektu hau ere zalantzan jarri bait zuten.

Etxebarriko EAJk bere panfletoan proposamenak «kategorikoki baztertuak» izan zirela esaten du, eta hor dago arazoa. Eskerrak gure taldeak proposatuta Osoko Bilkurak grabatu eta publikoak diren. Hona hemen gure Alkateak gai honen berri ematen duen pasartea.

Nahiko argi geratzen da onartutako proposamenak egon zirela, eta horrek beraz argi uzten du  edo Osoko Bilkuretan ez daudela adi, edo esaten duguna gutxi axola zaiela eta gure taldea desprestigiatu nahian baino ez dabiltzala.

Bideo oso ondorengo estekan ikusi daieke hemen.

Sigue leyendo
Publicado en Vive ETXEBARRI Bizi | Deja un comentario

El paro vuelve a bajar en Etxebarri y se sitúa en el 8,9%. 

A continuación se presenta una gráfica con los datos del paro de Etxebarri en los últimos 3 años y la comparativa con la media de Bizkaia del año 2019.

Según se puede observar, a lo largo de 2019 el índice de paro en Etxebarri ha bajado 0,6 puntos, pasando del 9,5% de enero al 8,9% en diciembre. Bizkaia cierra el año con un 11,7% de paro, mientras que la media en Euskadi es del 10,7%.

En los municipios de alrededor estos son los datos del paro a diciembre de 2019:

Bilbao – 13,3 %
Basauri – 13,7 %
Galdakao –  9,0 %
Arrigorriaga – 10,5 %
Ugao – 10,2 %

En el estado, el paro sigue por encima del 15% con lo que no es un dato que sirva de referencia para nuestro municipio.

En Etxebarri, a día de hoy la tasa de paro es del 8,9%, lo que supone un total de 536 personas desempleadas sobre la población activa.

Del total de personas en paro, el 43% se encuentra entre los 25 y 44 años, el 49% es mayor de 45 y únicamente el 8% es menor de 25 años. En cuanto al género, el paro afecta en un 38% a hombres mientras que el 62% son mujeres.

Medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento: formación y empleo.

A pesar de que el empleo no es competencia de los Ayuntamientos, entendemos que sí somos parte, al menos, de la solución, proponiendo iniciativas que mejoren un ámbito demandado con urgencia por la sociedad.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Etxebarri está profundamente implicado en el desarrollo del empleo y la formación y ofrece a la ciudadanía los siguientes recursos destinados a tal fin:

Behargintza Basauri-Etxebarri. Sociedad Pública de los Ayuntamientos de Basauri y Etxebarri creada para promocionar el desarrollo integral de los mismos, combinando tanto las acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas, como las destinadas al fomento empresarial  de los municipios. Desarrolla actividades de prospección e información para el empleo, apoyo a la inserción laboral por cuenta ajena, apoyo al autoempleo y al emprendizaje, la creación de empresas, dando servicios para la mejora de la competitividad a las empresas y realizando cualquier actividad que favorezca el desarrollo local, como los nuevos planes de Formación para desempleados/as 2020.
Asimismo, el año pasado se puso en marcha un nuevo servicio de Asesoramiento Jurídico Laboral que pretende facilitar información y asesoramiento sobre determinados temas de carácter laboral.

* El Centro de Innovación Municipal de Etxebarri (CIME). Servicio del Ayuntamiento de Etxebarri, pieza clave de fomento y apoyo a la innovación local, ampliando su campo de actuación a todos los enclaves tecnológicos identificados en el territorio, promoviendo el trabajo en red y dinamizando la puesta en marcha de iniciativas conjuntas innovadoras.

En cuanto a la mejora de la empleabilidad, se están llevando a cabo 2 acciones que inciden directamente en la contratación de personas desempleadas:

1. 6 Contratos directos en colaboración con Lanbide: el Ayuntamiento en colaboración con Lanbide ha contratado a 6 personas para 3 proyectos concretos: brigada de mantenimiento (2 personas), 1 administrativo para tares de archivo y 3 dinamizadoras de distintos planes municipales (convivencia, comercio/empresa y medio ambiente).

2. Cláusulas sociales en contratos de obras: en los contratos de obra se incluyen cláusulas sociales que obligan a las empresas que realicen las obras a contratar personas en paro.

Publicado en Vive ETXEBARRI Bizi | Deja un comentario

Langabeziak berriz ere behera egin du Etxebarrin eta %8,9an kokatzen da. 

Jarraian azken 3 urteotan Etxebarrin izandako langabezia datuen grafikoa aurkezten da eta 2019an Bizkaiko batazbestearekin konparazioa.

Ikus daitekeenez, 2019an zehar Etxebarrin langabezia indizea 0,6 puntu jeitsi da, urtarrilean % 9,5 izatetik abenduan %8,9 izatera pasatu da. Bizkaian urtea itxi da %11,7 ko langabeziarekin eta  Euskadiko batazbestekoa  %10,7 koa da.

Inguruko udalerrietan hauek dira 2019ko abenduko langabezia-datuak:

Bilbao           %13,3
Basauri         %13,7
Galdakao        %9,0
Arrigorriaga   %10,5
Ugao             %10,2

Estatuan langabezia %15a baino handiagoa da, baina datu honek erreferentzia gisa ez du balio gure udalerriarentzat.

Egun Etxebarrin langabezi tasa %8,9koa da, biztanleria aktibotik 536 pertsona.

Langabetu kopuru osotik, %43a  25 – 44 urte bitartekoa da, %49a 45 urte baina gehiagokoa da eta soilik %8ak 25 urte baino gutxiago ditu. Genero aldetik, langabetuen %38a gizonezkoa da eta %62a berriz emakumezkoa.

Udalak martxan jarritako neurriak: formazioa eta enplegua

Enplegua Udalaren eskuduntza ez izan arren, irtenbidearen zati bat ba garela uste dugu, gizarteak larritasunez hobetzea eskatzen duten esparru baten inguruan ekimenak proposatuz.

Hori dela-eta, Etxebarriko Udala erabat inplikaturik dago enpleguaren eta formazioaren garapenean, eta ondorioz ildo horretan herritarrei baliabide hauek eskaintzen dizkie:

* Basauri-Etxebarri Behargintza. Basauriko eta Etxebarriko Udalek Sozietate Publiko hau sortu zuten bertako garapen osoa sustatzeko, pertsonen enplegutasuna hobetzeko neurriak eta enpresen sustapena konbinatuz. Hainbat zeregin ditu: enplegurako prospekzio eta informazio-ekintzak garatzea, besteen kontura lan munduan-txertatzen laguntzea, autoenpleguari eta ekintzailetzari babesa, enpresen eraketa, enpresei lehiakortasunaren hobekuntzan zerbitzua ematea, toki-garapenean laguntzeko jarduerak burutzea eta langabetuei zuzendutako 2018ko Formazio planak osatzea.
Era berean, iaz martxan jarri zen lan eta justizia arloko Aholkularitza zerbitzua. Zerbitzu honek lan izaerako gaiei buruzko informazioa eta aholkularitza errazteko helburua du.

Etxebarriko Udal Berrikuntza Zentroa (CIME). Tokiko berrikuntzaren sustapenean eta babesean gakoa den Udal Zerbitzu hau, lurraldean identifikatutako teknologia-lekune guztietara helduz, sarean lan egitea sustatuz eta ekimen berritzaile bateratuak kudeatuz.

Enplegagarritasunaren hobekuntzari dagokionez, langabetuen kontratazioan eragiten duten 2 akzio burutzen ari dira:

1. Lanbiderekin elkarlanean 5 kontratu zuzen: Udalak Lanbideren laguntzarekin 6 lagun kontratatu ditu 3 proiektu zehatz aurrera eramateko: mantenimendu-brigada ( 2 lagun), administrari 1 artxibo lanetarako, 3 dinamizatzaile udal-plan desberdinak burutzeko (elkarbizitza, merkataritza/enpresa eta ingurumena).

2. Klausula sozialak lan-kontratuetan: enpresak langabezian dauden pertsonak kontratatzera behartzen dituzten klausulak.

Publicado en Vive ETXEBARRI Bizi | Deja un comentario

Aprobado el presupuesto para la instalación de un ascensor que conecte las calles Galicia y Navarra y la mejora de la accesibilidad en la zona.

En el último pleno celebrado el día 26 de noviembre y con los votos a favor de La Voz del Pueblo (LVP) y la abstención de PNV, EH Bildu y PSOE se ha dado luz verde al proyecto de mejora de la accesibilidad en la calle Navarra que traerá consigo la puesta en marcha de un ascensor y la mejora de la urbanización en clave de accesibilidad.

En ese pleno se aprobó una modificación presupuestaria de 461.000 € que permitirá iniciar el proceso de contratación y la ejecución de las obras a lo largo del año 2020.

El proyecto que ya había sido consensuado con los/as vecinos/as de la zona implica la mejora de la accesibilidad en una zona en la que, como elemento fundamental, se instalará un ascensor que conectará la calle Galicia con la calle Navarra a la altura del número 14.

Dada la peculiaridad de la zona y las diferentes cotas el ascensor tendrá dos paradas:
* La parada 1 facilitará el acceso al propio número 14 y a los portales 8 y 10 que verán salvadas las escaleras con la construcción de una rampa.
* La parada 2 se situará a la altura de los números 18 y 20 de esa calle a través de una pasarela lo que, a la vez, facilitará la conexión con los portales 12 y 16.

Cuando finalicen las obras se habilitará un apeadero del EtxebarriBus justo a la altura del paso de peatones de la calle Galicia de tal manera que los/as vecinos/as de la zona mejorarán notablemente en movilidad y conectividad.

Está acción está recogida dentro del Plan de Legislatura del equipo de Gobierno en el marco de la mejora de la movilidad y la accesibilidad y con el ambicioso plan de llegar a todos los portales del municipio de manera accesible.

Publicado en En marcha · Martxan, Proyectos · Proiektuak, Vive ETXEBARRI Bizi | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

Onartua aurrekontua Galizia eta Nafarroa arteko kaleak lotzeko igogailu bat instalatuz eremuko irisgarritasuna hobetzeko.

Azaroaren 26an burututako azken osoko bilkuran, eta LVP alderdiaren aldeko bozkekin eta EAJ, EH Bildu eta PSOE alderdien abstentzioarekin, Nafarroa kalearen irisgarritasunaren hobekuntza proiektuari onespena eman zaio. Ondorioz, igogailu bat martxan jartzeaz gain, irisgarritasuna ildo nagusia duen urbanizazioaren hobekuntza lortuko da.

Aipatutako osko bilkura horretan 461.000 euroko aurrekontu aldaketa onartu zen. Horrek kontratazio prozesuari hasiera ematea eta lanak 2020an zehar burutzea ahalbidetuko du.

Proiektua aurretik guneko bizilagunekin adostu zen. Aipatutako proiektu honen bidez gune horren irisgarritasuna hobetuko da, oinarrizko elementu bezala igogailu batek Galizia eta Nafarroa kaleak lotuko dituelarik 14. zenbakian.

Eremuaren berezitasunak eta kotak kontuan hartuta, igogailuak bi geldialdi izango ditu:
* 1. geldialdiak 14. zenbakira eta 8. eta 10. atarietara irisgarritasuna ahalbidetuko du, azken hauetan arrapala batzuek eraikiz eskailerak saihestu ahal izango direlarik.
* 2. geldialdia kale horretako 18. eta 20. zenbakien parean kokatuko da pasabide baten bitartez, horrek 12. eta 16. atariekin lotura ahalbidetuko duelarik.

Lanak bukatzean Etxebarribus zerbitzuaren geraleku bat martxan jarriko da Galizia kaleko oinezkoen pasabidearen ondoan, bertako bizilagunek mugikortasunean eta konektagarritasuenan irabaziko dutelarik.

Akzio hau Gobernu taldearen Legealdi Planean kokatua dago, mugikortasunaren eta irisgarritasunaren hobekuntza esparruan, helburua udalerriko atari guztietara era irisgarrian heltzea delarik.

Publicado en En marcha · Martxan, Proyectos · Proiektuak, Vive ETXEBARRI Bizi | Etiquetado , , , , , | Deja un comentario