Artículos: Realizados · Eginak

¡NUEVO SERVICIO! Dinamización del Plan de Igualdad de Género.

Share

Si bien ya se contaba con un Plan de Igualdad de Género, se hacía necesario dotarlo de mayores recursos para poder desarrollarlo. En ese sentido, se juzgó necesario proveer a dicho plan de una dinamización por parte de personal especializado que pudiera desarrollarlo tanto dentro del propio consistorio como en el ámbito social.

En ese sentido, el Ayuntamiento inició el proceso de contratación y la adjudicataria ha sido la empresa AZ Participación con gran trayectoria en el ámbito de las políticas de igualdad así como en el de la participación social.

La prestación de dicho servicio se realizará de lunes a viernes por espacio de 20 horas semanales. Este servicio está dirigido a desarrollar el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Etxebarri y, por lo tanto, atenderá tanto a cuestiones relacionadas con el Ayuntamiento a nivel interno como a todas aquellas relacionadas con el tejido asociativo y el municipio en general, que resulta imprescindible a la hora de desarrollar a nivel local las políticas de igualdad de género.

Dicho servicio está abierto a toda la ciudadanía y quiere acoger y promover a todas aquellas personas y entidades que de una manera u otra se sientan implicadas y sensibilizadas con el desarrollo de las políticas de igualdad.

LVP apuesta por la promoción de la igualdad de género en todos los ámbitos iniciándose una nueva fase a nivel municipal.

ZERBITZU BERRI BAT!! Genero Berdintasuneko Plana Dinamizatzeko Zerbitzua.

Share

Genero Berdintasuneko Plana bazegoen ere, plan honen garapenerako baliabide gehiago jarri beharra zegoen. Zentzu honetan, planaren dinamizazioa pertsona espezializatu batez hornitu beharra zegoen, bai udalaren barruan zein gizarte eremuan garatu ahal izateko.

Hau honela, Udalak kontratazio-prozesua baian jarri zuen eta adjudikazioduna AZ Participacion enpresa izan da ,enpresa honek esperientzia zabala du berdintasun politiketan baita gizarte parte-hartzean ere.

Zerbitzu-ematea astelehenetik ostiralera burutuko da, astean 20 orduz. Zerbitzu hau Etxebarriko Udalaren I. Berdintasun Plana garatzeko helburuarekin sortu da ,honenbestez, Udal barneko gaiak zein elkartegintzari lotutakoak landuko dira , baita udalerrikoak orokorrean ere. Hau guztia beharrezkotzat jotzen da genero berdintasunerako politikak garatzeko unean.

Aipatutako zerbitzua herritarrei irekita egongo da eta modu batean edo bestean berdintasun politikekin inplikatuta eta sentsibilizatuta sentitzen diren pertsona zein entitate guztiak batu eta sustatu nahi ditu.

Era honetan, gure taldeak genero berdintasuna sustatzen lagundu nahi du eremu guztietan eta udal mailan fase berria jarri nahi da martxan.

Activado el nuevo Servicio de Orientación de Actividad Física (SOAF)

Share

Compromiso 45. Creación de una herramienta para el asesoramiento deportivo.

La apuesta de nuestro grupo por la promoción de la actividad física y los hábitos de vida saludables es muy importante, como se puede comprobar en el programa de actividades deportivas municipales.

Desde el Ayuntamiento trabajamos para ayudar a las personas que viven en Etxebarri a desarrollar hábitos de vida saludables. Por ese motivo nos sumamos al proyecto Mugiment, para dar inicio a la Red Etxebarri Martxan.

Esta red pretende impulsar la actividad física saludable y reducir el sedentarismo entre las y los Etxebarritarras, siguiendo las líneas estratégicas del proyecto Mugiment.

Esta red, en este momento, está formada por representantes del Centro de Salud de Etxebarri, Polideportivo Municipal, Salud Pública de Gobierno Vasco, el Colegio Kukullaga, el Centro de Promoción de la Autonomía Bizipoz Nerbioi, la empresa Mugikon, el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Etxebarri y la secretaría técnica de Mugiment.

¿PARA QUÉ?

  • Para cuidar la Salud de las personas que viven en Etxebarri. Coordinándose los diferentes agentes que pueden estar vinculados a este objetivo: personal médico, profesorado, monitorado, responsables instalaciones deportivas…
  • Para conseguir que más personas del municipio seamos activas y reducir los niveles de sedentarismo.
  • Para dar continuidad y cobertura a las iniciativas que fomentan la actividad física saludable ya existentes en el municipio.
  • Para aumentar la Oferta y Calidad de iniciativas que favorezcan que las personas inactivas dejen de serlo.

Siguiendo una de las líneas estratégicas del proyecto Mugiment, la Red de promoción de actividad física ETXEBARRI MARTXAN activa el nuevo SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA (SOAF).

Este servicio de orientación de actividad física es un recurso al que las personas inactivas pueden acudir para recibir el asesoramiento, la orientación y el acompañamiento necesario de una persona experta que les ayudará a mejorar sus hábitos de actividad física, hasta lograr que se realice regularmente.

La función principal de la persona orientadora será la de atender personalmente y orientar hacia la actividad física saludable más recomendada para su caso particular. También dinamizará grupos y actividades concretas, promoverá actividades entre personas sedentarias de Etxebarri y conectará recursos municipales y actividades para hacer de Etxebarri un municipio más saludable.

Codo a codo con este servicio, trabajarán otros agentes implicados en la red como el centro de la salud, el centro escolar local (Kukullaga), centro Bizipoz y los servicios sociales que se encargarán de detectar a las personas inactivas y derivarlas al servicio de orientación.

Etxebarri Martxan ekimenak Jarduera Fisikoaren Orientazio Zerbitzua (JFOZ) aktibatu du.

Share

45. Konpromisoa. Kirol aholkularitzarako lanabes bat sortuko dugu.

Gure taldeak jarduera fisikoa eta bizimodu osasuntsu baterako ohiturak sustatzeko apustu garbia egiten du, hala ikus daiteke udaleko kirol jardueren egitarauan.

Udaletik Etxebarrin bizi diren pertsonei bizimodu osasuntsu baterako ohiturak garatzen laguntzeko  lan egiten dugu. Hori dela eta Mugiment proiektuarekin bat egiten dugu, Etxebarri Martxan Sarea abian jarriz.

Sare honen helburua jarduera fisiko osasuntsua sustatzea da eta Etxebarritarren artean sedentarismoa murriztea, horretarako Mugiment proiektuak ezartzen dituen ildoak jarraituko dira.

Sare hau , une honetan eragile hauek osatzen dute: Etxebarriko Osasun Zentroa, Udal Kiroldegia, Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoa, Kukullaga Ikastetxea, Bizipoz Nerbioi Autonomia Sustatzeko Zentroa, Mugikon enpresa, Bizkaiko Foru Aldundiko Kirol Saila, Eusko Jaurlaritza eta Etxebarriko Udala eta Mugiment proiektuko idazkaritza teknikoa.

ZERTARAKO?

  • Etxebarrin bizi diren pertsonen osasuna zaintzeko. Helburu bera daukaten eagile desberdinak koordinatuz : medikuak, irakaslegoa, begiraleak, kirol instalazioetako arduradunak…
  • Udalerrian gero eta pertsona gehiago izan daitezen aktibo eta sedentarismo mailak murriztu daitezen.
  • Udalerrian dagoeneko barneratuta dauden jarduera fisikoaren osasuna sustatzen duten ekimenei jarraipena eta babesa emateko.
  • Pertsona inaktiboek bere jarrera alda dezaten bultzatzeko ekimenen Eskaintza eta Kalitatea handitzeko.

Mugiment proiektuaren ildo estrategikoetako bati jarraituz, ETXEBARRI MARTXAN jarduera fisikoa sustatzeko Sareak JARDUERA FISIKOAREN ORIENTAZIO ZERBITZU ( JFOZ) berria aktibatzen du.

Jarduera fisikoaren orientazio zerbitzura jo dezakete pertsona inaktiboek aholkularitza, orientazioa eta pertsona aditu baten laguntza jasotzeko , berak lagunduko die jarduera fisikorako ohiturak hobetzen, erregulartasunez egitea lortu arte.

Zerbitzua dinamizatzen duen pertsonaren funtzio nagusia kasu partikular bakoitzean ariketa fisikoari buruzko gomendioak eta arreta pertsonalizatua ematea izango da. Horretaz gain taldeak eta jarduera zehatzak dinamizatuko ditu, Etxebarrin pertsona sedentarioei zuzendutako jarduerak sustatuko ditu eta udal baliabideak eta jarduerak baliatuko ditu Etxebarri udalerri osasuntsuago bihurtu asmoz.

Zerbitzu honekin buruz-buru arituko dira sarean inplikatutako beste eragile batzuk, esaterako, osasun zentroa, herriko eskola (Kukullaga), Bizipoz zentroa eta gizarte zerbitzuak, zerbitzu hau pertsona inaktiboak detektatzeaz arduratuko da eta orientazioa zerbitzuaren berri emango du.

Zerbitzua erabili ahal izateko hitzordua eskatu behar izango da ordutegi eta leku hauetan: Osasun Zentroan astearteetan 11.00 etatik 13.00 etara eta Udal Kiroldegian ostegunetan 17.00 etatik 19.00 etara.

Horretaz gain zerbitzuarekin harremanetan jartzeko aukera egongo da orientatzailea@etxebarri.eus helbidean edota Udal Kiroldegiaren telefonoan 944 493 416.

Edozein  Jarduera fisikoaren praktika funtsezkotzat jotzen dugu zenbait balio garrantzitsu lantzeko, esaterako elkarbizitza, adiskidetasuna , erregulartasuna, antolamendua, elkartasuna etabar…balio hauek gure auzokideen bizimoduak oso modu positiboan markatu ditzakete. Honengatik guztiagatik, Udalaren inplikazioa %100 ekoa izango da beti ,  auzokideen  bizitza-kalitatea hobetzeko  bideratuko diren jarduerak sustatuz.

Sustitución de los contenedores de basura – Zarama edukiontziak ordezkatzea

Share

La semana pasada comenzaron a llegar los nuevos contenedores de basura que servirán para sustituir la totalidad de los contenedores tipo resto (verdes).

En total son 121 contenedores de 3.200 litros de capacidad, de carga lateral, con el sistema de pedal para poder abrirlos sin tocar la tapa, son 100% reciclables y los pigmentos utilizados en la coloración no contienen metales pesados.

La tapa es de color verde y el contenedor viene serigrafiado con el logotipo del Ayuntamiento de Etxebarri y “Udaleko”, nombre que se ha adoptado para la recogida de residuos mancomunada con 9 municipios de la comarca.

Del total de contenedores, 11 son accesibles ya que cuentan con una abertura lateral que permite el acceso al contenedor para personas que se desplazan en sillas de ruedas o que, simplemente, no alcalzan a la altura del contenedor.

Se han depositado en los nuevos locales de la brigada de obras y poco a poco se irán colocando en la vía pública para ir sustituyendo a los anteriores.

Parte de los contenedores retirados, los que se encuentren en mejor estado, se quedarán para sustituciones puntuales, y el resto serán convenientemente tratados y reciclados.

La empresa adjudicataria de este contrato ha sido CONTENUR con un coste de 103.866,40 € (IVA incluido).

————–

Aurreko astean hasi ziren zarama edukiontzi berriak heltzen, aurretik zeuden edukiontziak ordezkatuko dituena (berdeak).

Guztira 121 edukiontzi dira, alboko karga duten  3.200 litroko kapazitatekoak, irekitzea pedal sistema bidez eta tapa ukitu gabe ahalbidetzen dutenak, %100 birziklagarriak dira eta kolorazioan erabilitako pigmentoek ez daukate metal astunik.

Tapa berde kolorekoa da eta edukiontzia Etxebarriko Udala logotipoarekin serigrafiatuta dago eta “Udaleko” izena eman zaio eskualdeko 9 udalerrik antolatutako hondakin-bilketari.

Edukiontzi guztiak kontuan harturik, 11 irisgarriak dira, izan ere, albotik irekita daude eta gurpil aulkian dagoenarentzat edo altuera gutxiko batentzat egokiak dira.

Obra brigadaren lokal berrian utzi dira eta apurka-apurka bide publikoan jarriko dira besteak ordezkatzen diren heinean.

Kenduko diren edukiontzietako batzuk, egoerarik onenean daudenak, unean-unean ordekatzeko gordeko dira eta gainontzekoak modu egokian tratatuko eta birziklatuko dira.

Kontratu honen enpresa adjudikatzailea CONTENUR da eta 103.866,40 € ko (BEZ barne) kostua du.