Tag Archives: etxebarri

Eraginkortasun energetikoa

24. Konpromisoa. Eraginkortasun energetikoa kale-argiztapenean.

LED teknologia, potentziaren kontrola eta presentzia detektagailuekin osatuta, kale-argiztapen sistema publiko energetikoki eraginkorra eta jasangarria ezarriko dugu. Udalak kontsumitutako energiaren %100a jatorri berriztagarria izatea bermatuko da.

Etxebarriko Udalak jakinarazten du energia zerbitzuen kontratua lizitaziora aterako duela. Honen helburu nagusia argiztapen publikoa energetikoki  efizientea eta iraunkorra izateko  sistema ezartzea da. Abantailak ingurumen arloko hobekuntzak dira, CO2aren murrizketa eta hobekuntza ekonomikoa lortzea energia kostuak doituz egungo araudia kontuan izanda. Udalerriak, EVE (Ente Vasco de Energía) proeiktuarekin elkarlanean, konpromisoa hartzen du 2020rako energia kontsumoa %20an jeisteko eta bukaerako kontsumoaren %20a energia berriztatzaileetatik eratorria izan dadila, era honetan negutegi efectua eragiten duten gasak saihestuz  eta udalerriko argiztapenaren kalitatea hobetuz.

image002-1

Gure abiapuntua ez da zerotik hasten, aldez aurretik armairuen hobekuntzak egin genituen, fluxu-korrugatuaren instalazioa, lan berrietan argiztapen efizientea jarri eta ordezkatu, Forua, Galicia, Bekosoloko sarbidea etabarretan egin den bezala.Kontratautako potentziak doitu dira eta kontsumoaren ordu-tarteak aldatu egin ditugu Udaltalde 21 proiektuarekin elkarlanean.
Prozesuaren aurretik energia arloko auditoria egin zen, udalerrian dauden hobetzeko puntu kritiko edo ilun agertzen diren argiztapen-mapa batean jaso ziren eta interbentzioa egingo da.Auditoria horren bitartez pleguak lizitariora ateratzea erabaki zen lau prestazio nagusirekin, hain zuzen ere enpresa adjudikaziodunari eskatuko zaiona:

1. Energia kudeaketa:  instalazioen eskaeraren hornikuntza elektrikoa, kontsumitutako energiaren kostua barne.
2. Mantenua: agiztapenaren instalazio erabatekoa bermatu.
3. Berme Osoa: kontratuaren iraupenean apurtutako elementu guztien ordezkatzea edo konponketa.
4. Hobekuntza lanak eta instalazioen berritzea: auditoriak berak ezarri zituenak izango lirateke, Udalak, Berrikuntza Planaren bitartez dinamizatu ziren parte-hartze prozesu desberdinetan proposatutakoak. Guztiak daude lehiaketako pleguetan.

Pleguak

Hobekuntza edo inbertsio lan horiek, oinarrian, led argi bidez ordezkatuko diren 950 puntu daude, gabonetako argiztapenari buruz, udalaren jabetza direnak eta enpresak berak jarritakoak izango dira ordezkatze batzuk eginez. Oinezko bideetan ere argiztapena gehituko da ( udaltzaingoak identifikatuta), presentzia bidezko sentsoreen bidez indartu nahi da , hauek potentzia handitzen dute pertsonak hurbiltzen diren neurrian. Beste zenbait puntutan ere hobekuntzak aurreikusten dira,Bekosoloko eta Zintuduriko  kirol-instalazioetan baita ingurukoetan ere, Bekosoloko skate pistetan,gimnasiako pistetan,…hauetan zenbait foko jarriko dira  pertsonak hurbiltzean indartu egingo direnak. San Antonio eta San Esteban Etorbideetako  argi puntu iztiak aldatuko dira, errotondan hasi eta elizaraino eta San Antonio sarreran ,herriko sarrerak baitira. Kontuan hartuko dira beste zenbait zonalde industrialdeak, zubiak etabarrekoak eta azkenik udalerriaren kalitatea hobetzen lagunduko duten argiztapen-errefortzuak.

Kontratuaren iraupena 10 urtekoa izatea aurreikusten da eta lizitazio prezioa 270.000 eurokoa izango da, honen baitan kontuan izango da kudeaketaren balorazioa teknikoa, mantenuaren balorazioa, babes osoaren balorazioa eta hobekuntzen eta berriztatzeen hobekuntzen balorazio teknikoa, hauxe baita interbentzio-eremu nagusia.

Eficiencia energética.

Compromiso 24. Eficiencia energética en el alumbrado público.

Estableceremos un sistema de alumbrado público en el municipio eficiente energéticamente y sostenible con la integración de la tecnología LED, el control de potencia y detectores de presencia. Se garantizará que el 100% de la energía consumida por el Ayuntamiento sea de origen renovable.

El ayuntamiento de Etxebarri anuncia que saca a licitación el contrato de servicios energéticos municipales. Su objetivo principal es establecer un sistema de alumbrado público eficiente energéticamente y sostenible. Las ventajas serán las mejoras medioambientales, reducción de CO2 y mejoras económicas reduciendo los costes energéticos ajustándose a la norma vigente. El municipio, en colaboración con el proyecto EVE (Ente Vasco de Energía), se compromete para el 2020 haber reducido un 20% de energía y que otro 20% del consumo final venga de energías renovables, evitando así gases de efecto invernadero y mejorar la calidad lumínica del municipio.

image002-1
No partimos de cero, previamente ya habíamos hecho una serie de mejoras en intervención de armarios, instalación de rugados de flujo, intervención y sustitución de luminarias eficientes en obras nuevas como recientemente en la calle Forua, Galicia, acceso a Bekosolo etc…Se han ajustado las potencias contratadas y hemos cambiado las franjas horarias del consumo en un proyecto en colaboración con Udaltalde21.

Previo al proceso, se realizó una auditoría energética, un mapa lumínico con un diagnóstico que nos señala todos los puntos del municipio críticos o sombríos a mejorar y en los que hay que intervenir. A través de esa auditoria se decidió sacar a licitación los pliegos con cuatro prestaciones principales, que es lo que se exigirá a la empresa adjudicataria:

1. Gestión energética: la gestión de suministro eléctrico de la demanda de las instalaciones, incluidos el coste de la energía consumida
2. Mantenimiento: garantizar el perfecto funcionamiento de las instalaciones del alumbrado
3. Garantía total: reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados durante la duración del contrato
4. Obras de mejora y reforma de instalaciones: serían las inversiones que la propia auditoría marcó junto con las que se propusieron en los diferentes procesos participativos que inició el ayuntamiento a través del Plan de Innovación. Todas ellas vienen incluidas en los pliegos del concurso.

Pliegos

Esas obras de mejora o inversión, se basan principalmente en la sustitución de 950 puntos de luz con tecnología led, respecto al alumbrado de navidad, colocados todos por propiedad del ayuntamiento y los aportados por la empresa inicialmente con una serie de sustituciones, también se aumentará la iluminación en los pasos de peatones (identificados a través de la policía municipal), se prevé reforzar a través de los sistemas por sensores de presencia, que aumenten la potencia según se acercan las personas. Otra de las mejoras que se proponen es en las instalaciones deportivas, de Bekosolo y de Zintuduri y sus instalaciones colindantes, pistas de skate de Bekosolo, pistas de gimnasia a través de una serie de focos con detectores de presencia para que se potencien cuando haya personas. Cambiar puntos de luz completos de avenida San Antonio y en San Esteban, desde la rotonda hasta la iglesia y la entrada de San Antonio ya que son las entradas al pueblo. Se tendrá que tener en cuenta también ciertas zonas perimetrales como la zona de los polígonos, puentes, etc… Por último, refuerzos lumínicos que ayuden a la calidad del municipio.

La duración del contrato en principio se estima en 10 años y con un precio de licitación de 270.000 euros en los que se tendrán en cuenta valoración técnica de la gestión, la valoración de mantenimiento, la valoración de garantía total, y la valoración técnica de las puestas de mejora y renovación que es el ámbito principal de intervención.

“ANEZKA” EZ DA ETXEBARRIRA ETORRIKO

Komunikabideek egin duten manipulazioa medio eta Aldundiak “anezka”ri buruzko sententziaren gaineko bertsioa triunfalista bada ere, “anezka” ez da Etxebarrira etorriko. Batez ere, sententzia berak dioen bezalaxe, erakunde bien elkarlanarik gabe hori posible EZ delako.

Gainera, egun Boluetako geltokiarekin lotzen duen ibilbidearekin alde guztiak ados daudela dirudi, nahiz eta aukera hori, bere garaian Etxebarriko Udalak proposaturikoa izan eta Aldundiak ezta aztertu ere egin ez zuen arren.

Iragan ostiralean, Uztailak 15, Bizkaiko Foru Aldundiak, Etxebarriko Udalak Bizkaibus A3932 Galdakao-Etxebarri linea geltokiaren kokapenari buruz hartutako erabakiaren kontrako helegitearen sententzia publikoa egin zen.

Epaiak “administrazio publikoak aldibereko eskuduntzen gauzaketan lankidetzan aritzera” behartzen ditu, kasu honetan bezala: Udala hiritar trafikoaren gaineko eskuduntzaren jabea da eta Aldundia, berriz, bidaiarien hiriarteko garraioarena

Epaiak “partzialki onesten du” Aldundiaren helegitea, eta prozesua zubiaren arriskuaz ohartaraztearen unera atzeratzen du, “Bizkaiko Aldundiari jakinaraziz eta entzuna izatearen aukera emanez interes publikoaren zerbitzuan lankidetzaren betebeharra nola beteko duen zehaztu dezan”.  Gai hau hainbat alditan jarri zen mahaian Udalak bere aldetik eskatutako bileretan. Azken hauetan, Aldundiko teknikarien zubiaren inguruko arriskuaz ohartarazi arren, ez zitzaion arreta handia jarri gai honi.

Gainera, epaiak garbi uzten du; alde batetik, seinalea ez zela legez kontrakoa, aipatu zen bezala; eta, beste aldetik Metroa ez dela geltoki intermodala. Bi gai hauek Udalak defendatu zituen.

Gogoratzea komeni da, Etxebarriko Udalak bere herriaren interesak defendatu dituela bere baliabide propioekin, bestelako kosturik izan gabe eta epaiak ez dizkiola inolako kostarik ezarri Udal honi; Baina prozesu honek aldiz bai gainkostua ekarri diela Aldundia eta baita Galdakaoko Udaletxeari ere.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO GARRAIO SAILAREKIN BILERA

Sententzia baloratze aldera, uztailaren bukaeran, gure Alkate eta Garraio Aldunaren arteko bilera izan zen. Bilera horretan argi geratu zen alde bietako inork ez zuela errekurtsoa jarriko sententziaren kontra, mahai gainean gaia era egoki batean ixteko prozesua geratuz.

Bileraren ondorioetako bat, “anezka” Etxebarrira etorriko ez dela da. Batetik, eta sententzia eskuan izanda, erakunde bien arteko elkarlanarik gabe hori posible ez delako, eta bestetik, alde guztiak egun duen Boluetako geltokiarekin konektatzen duen  ibilbidearekin ados daudelako. Esan beharra dago, aukera hori bere garaian Udaletxeak proposatua izan zela, baina Aldundiak ez zuen ezta aztertu ere egin.

Etxebarrilo Udalak, egungo Garraio Saileko arduradunen jarrera publikoki eskertu nahi du, konponbideak bilatzeko aurretiko izan duten jarrera eta beren borondate bateratzailea. Era berean, prozesu honetan lan egin duten udal teknikariak ere eskertu nahi ditu, erakunde honen alde eta defentsan egin duten lana eta erakutsitako profesionaltasunagatik.

Alderdien nahiz komunikabideen interesak medio manipulatuak ez izatearren, eta bakoitzak bere ondorio propioak ateratzeko aukera izan dezan, hemen sententzia eskegita uzten dugu.

Honekin, gure herriarentzat ain korapilotsua izan den gatazka itxita geratzen da. Baina argi geratu da gatazka honi esker berriro ere, gure taldearen zeregin bakarra herriko bizilagunen interesak defendatzea dela eta denon aurrean aireratzea gainontzekoen joakera politikoek ez dutela ez justizia ezta egiaz ulertzen, baizik eta botoetaz bakarrik.

La “lanzadera” no vendrá a Etxebarri

 

A pesar de la manipulación de los medios de comunicación y la versión triunfalista de la Diputación sobre la sentencia en el asunto de la “lanzadera”, ésta no vendrá a Etxebarri. Básicamente porque  sin la colaboración de ambas instituciones NO es posible según indica la propia sentencia.

Además, parece ser que todas las partes están conformes con el recorrido actual que conecta la línea con la estación de Bolueta, una alternativa que, en su momento, propuso el Ayuntamiento y que la Diputación ni siquiera estudió.

El pasado viernes 15 de julio se hizo pública la sentencia del recurso interpuesto por la Diputación Foral de Bizkaia contra la resolución del Ayuntamiento de Etxebarri relativa a la ubicación de la parada de la Línea de Bizkaibus A3932 Galdakao – Etxebarri.

imagen de archivo.

La sentencia insiste y obliga a “las administraciones públicas a cooperar en el ejercicio de sus competencias concurrentes” como es el caso: el Ayuntamiento es titular de la competencia sobre el tráfico dentro del municipio y la Diputación sobre el transporte interurbano de pasajeros/as para definir las paradas y el itinerario en el núcleo urbano.

La sentencia “estima parcialmente“ el recurso de la Diputación, anulando el decreto en el que el Ayuntamiento fija la parada en la calle Nervión y retrotrae el proceso al momento en el que se puso sobre la mesa la peligrosidad del puente, de tal manera que el Ayuntamiento debe dar “audiencia a la Diputación Foral de Bizkaia para determinar el modo en que cumplirán con su obligación de cooperar al servicio del interés público”. Este asunto fue precisamente debatido en las distintas reuniones solicitadas por el Ayuntamiento y sobre el que no se puso suficiente atención a pesar de que los técnicos de la propia Diputación ya advertían sobre la peligrosidad del puente.

Además, la sentencia deja claro que la señal colocada no es ilegal como se había señalado y que la parada de Metro no es una estación intermodal, cuestiones que se habían defendido desde el Ayuntamiento.

Conviene recordar que el Ayuntamiento de Etxebarri ha defendido los intereses del municipio con sus propios recursos, sin incurrir en otros gastos y que la sentencia no impone ningún tipo de costas, como sí lo ha hecho para la Diputación y el Ayuntamiento de Galdakao.

REUNIÓN CON EL DPTO. DE TRANSPORTES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

De cara a valorar la sentencia y los siguientes pasos, a finales de julio tuvo lugar una reunión entre nuestro Alcalde y el Diputado de Transportes. En esa reunión se puso de manifiesto la intención de no recurrir la sentencia por ambas partes, quedando sobre la mesa el proceso para cerrar convenientemente este asunto.

Una de las conclusiones del encuentro es que la “lanzadera” no vendrá a Etxebarri. Por un lado, porque con la sentencia en la mano y sin la colaboración de ambas instituciones no es posible y, por otro lado, porque todas las partes están conformes con el recorrido actual que conecta la línea con la estación de Bolueta, una alternativa que, en su momento, propuso el Ayuntamiento y que la Diputación ni siquiera estudió.

El Ayuntamiento de Etxebarri quiere agradecer públicamente la actitud del actual ejecutivo del Dpto. de Transportes de la Diputación por su predisposición a buscar soluciones y su talante conciliador. Asimismo, agradece el trabajo de los/as técnicos municipales que han participado en este proceso por su profesionalidad en el desempeño de su labor y defensa de esta institución.

Colgamos aquí la sentencia para que cada cual saque sus propias conclusiones y no se deje manipular por los intereses partidistas y mediáticos.

Con esto se da por cerrado un conflicto complicado para nuestro pueblo en el que nuestro grupo ha vuelto a demostrar que lucha por defender los intereses de sus vecinos/as y poner de manifiesto los “tejemanejes” políticos que no entienden ni de justicia ni de verdad, sólo de votos.

Terminada la Cubierta-pasillo de Kukullaga-Barandiaraneko estalki-pasabidea amaituta

49. KONPROMISOA. Kukullaga-Barandiaranen eraikin nagusia eta moduluen arteko ibilbidea estaliko dugu.

Amaitu dira Haur Hezkuntzako Kukullaga-Barandiaran ikastetxeko hiru eraikinak lotzea ahalbidetuko duen estalkia instalatzeko lanak. Lan hauek ikastetxeko zuzendaritzarekin eta Elkar IGEarekin adostu dira eta gelak, jantokia eta gimnasioa lotu dituen estalki-pasabidea jarriz gauzatzen da. Era honetan, haur hezkuntzako ikastetxe honetako ikaslegoa ez da bustiko hiru eraikinetan mugitzen denean.

Portiko itxura duen eta oinplanta erregularreko metalezko egitura arina da, jolastokira joateko arrapalarekin, gimnasioarekin eta jantokiarekin lotura egin duena. Ikuspegirik ez kentzeko, eraikin nagusiko 2.solairuko gelen azpitik instalatu da.

Udalak proiektu honen kostua bere gain hartu du (53.029,46 euro BEZ barne) eta “Udalaguntza” deialdiaren bidez (Administrazioko hezkuntza arloko ikastetxeei zuzendutako eraikinetan lanak egiteko gastuen finantzaziorako laguntzak) sustatzen dituen  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailetik %60ko diru-laguntza jasotzea espero da.

Horretaz gain jantokiko komunak hobetu dira eta gimnasioko zorua aldatu egin da.

cubierta-barandiaran

 

COMPROMISO 49. Cubrir las comunicaciones entre el aulario y los módulos del Centro de Infantil de Barandiaran

Finalizadas las obras de instalación de la cubierta que facilitará la conexión entre los tres edificios que conforman el Colegio de Infantil Kukullaga-Barandiaran. Esta intervención ha sido consensuada con la dirección del centro y el AMPA Elkar y generará un pasillo cubierto de comunicación entre el aulario, el edificio en el que se encuentra el comedor y el gimnasio. De esta manera, los niños y niñas de este colegio de infantil no tendrán que mojarse en las comunicaciones entre los tres edificios.

Se trata de una estructura metálica ligera de planta rectangular en forma de pórtico que cubre la rampa de acceso al patio y las comunicaciones con el gimnasio y el comedor. Instalada por debajo de las aulas del 2º piso del edificio principal para no impedir las vistas.

El Ayuntamiento ha asumido el coste de este proyecto (53.029,46 euros, IVA incluido) y espera recibir subvención del 60% en el marco de la convocatoria “Udalaguntza” (Ayudas a la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa) que promueve el Dpto. de Educación del Gobierno Vasco.

Además, se han mejorado los baños del edificio del comedor y se ha sustituido el suelo del gimnasio.