Artículos: En marcha · Martxan

Garbiketa zerbitzua

Share

BIDEAK, ESTOLDA-ZULOAK ETA ISURGUNEAK GARBITZEKO ZERBITZUA

“GMSM Medioambiente S.A. – Fomento de Construcciones y Contratas S.A. – Valorización y Tratamiento de Residuos S.A” ABBE-a ( aldi baterako enpresa-elkartea) izango da “Bideak, estolda-zuloak eta isurguneak Garbitzeko Zerbitzua”ren adjudikazioduna Etxebarri udalerrian datozen 8 urteetan.

Zerbitzu berritzailea den hau, urtean 683.472 euroren truke adjudikatu da. Era honetan duela hilabeteak hasi zen prozesua itxi da , aktuazio berriak ,zerbitzu modernoagoa eta hobekuntzak aurreikusten zituen baldintza pleguen lanketa hain zuzen,bi enpresa aurkeztu zirelarik.

limpieza

Hobekuntzetako bat zera da, pleguetan ,ezarritako 5 mailatik 3 mailara pasatzen dela pleguetan, honek esan nahi du udalerria oso osorik astelehenetik ostiralera garbituko dela, hau da, astean 5 egunetan, zonalde batzuk astelehenetik larunbatera eta beste batzuk egunero. Hobekuntza hau honako hauetan ezarriko da:  eskuz erratzatzea, mekanikoki erratzatzea eta baldeoak.

Legizamon Industrialdean kokatutako 250m2 ko eraikina alokatzea proposatzen dute, establezimendu zuzen gisa. Era honetan hutsik geratuko dira orain arte Bekosolo Parkean eta Zintururin erabiltzen zituzten espazioak.

Zerbitzu berria martxan jartzearekin beste hobekuntza bat etorriko da maiatza aldera, neguko bidezaintza eta larraildietako aktuazioak:

• ABBEak elurteei aurre egiteko plan zehatza aurkezten du, giza baliabideen eta materialen deskripzioa eginez, eta zerbitzuaren barne sartuko direnak:

  • Kamioi zisterna kutxilladuna.
  • 4×4 ibilgailua elurra kentzeko palarekin , ABBE aren jabetza dena.
  • Elurra kentzeko kutxilla berria erratza pasatzeko makinaren osagarri gisa.
  • Gatza zabaltzeko makina.
  • Elurra kentzeko makina mekanikoak eta bi eskuz erabiltzekoak , ABBEren jabetza direnak.

Beste baliabide batzuk gehituko genituzke gaur egungoetara, xurgagailu eta erratza motor bidezkoa, hotsgabetze Kitarekin, haizagailu elektrikoak,espaloiak garbitzekoak moto bidezkoa eta hotsgabetze Kitarekin, besteak beste.

Iraunkortasuna eta Hobekuntza etengabea…

Aurkeztutako ekipoen zaraten eraginei eta iraunkortasunari buruz, erratza eta espaloiak gabitzekoa hotsgabetze kitarekin datoz prestatuta eta haizagailu elektrikoak eta inspekzioko ibilgailua Euro 6 da, ekologikoagoa.

Komunikazio plana eta herritarrak kontzientziatzea…

Udaeltxetik beren partea egiten dute, baina Etxebarri garbi eta osasuntsu mantenzea, guztion ardura da.

Enpresak zenbait puntu proposaten ditu komunikazio plana eta herritarrak kontzientziatzeari dagokionez, herritarrak birziklaiaz eta bideen garbiketaz kontzientziatzeko asmoz, paperontzien eta edukiontzien erabilera egokiaz hain zuzen ere.
Helburu berarekin, “FCC-GMSM-VTR” ABBEak zerbiztu berria martxan jarri aurretik zenbait kontzientziazio kanpaina burutuko ditu herritarrei zuzenduak , honen bidez merkatariak inplikatu nahi dira. Era berean, eta planaren helburuak bete asmoz, ETXEGARBI marka sustatuko da eta ingurumen-formazio gela bat irekiko da.

 

 

 

Eraginkortasun energetikoa

Share

24. Konpromisoa. Eraginkortasun energetikoa kale-argiztapenean.

LED teknologia, potentziaren kontrola eta presentzia detektagailuekin osatuta, kale-argiztapen sistema publiko energetikoki eraginkorra eta jasangarria ezarriko dugu. Udalak kontsumitutako energiaren %100a jatorri berriztagarria izatea bermatuko da.

Etxebarriko Udalak jakinarazten du energia zerbitzuen kontratua lizitaziora aterako duela. Honen helburu nagusia argiztapen publikoa energetikoki  efizientea eta iraunkorra izateko  sistema ezartzea da. Abantailak ingurumen arloko hobekuntzak dira, CO2aren murrizketa eta hobekuntza ekonomikoa lortzea energia kostuak doituz egungo araudia kontuan izanda. Udalerriak, EVE (Ente Vasco de Energía) proeiktuarekin elkarlanean, konpromisoa hartzen du 2020rako energia kontsumoa %20an jeisteko eta bukaerako kontsumoaren %20a energia berriztatzaileetatik eratorria izan dadila, era honetan negutegi efectua eragiten duten gasak saihestuz  eta udalerriko argiztapenaren kalitatea hobetuz.

image002-1

Gure abiapuntua ez da zerotik hasten, aldez aurretik armairuen hobekuntzak egin genituen, fluxu-korrugatuaren instalazioa, lan berrietan argiztapen efizientea jarri eta ordezkatu, Forua, Galicia, Bekosoloko sarbidea etabarretan egin den bezala.Kontratautako potentziak doitu dira eta kontsumoaren ordu-tarteak aldatu egin ditugu Udaltalde 21 proiektuarekin elkarlanean.
Prozesuaren aurretik energia arloko auditoria egin zen, udalerrian dauden hobetzeko puntu kritiko edo ilun agertzen diren argiztapen-mapa batean jaso ziren eta interbentzioa egingo da.Auditoria horren bitartez pleguak lizitariora ateratzea erabaki zen lau prestazio nagusirekin, hain zuzen ere enpresa adjudikaziodunari eskatuko zaiona:

1. Energia kudeaketa:  instalazioen eskaeraren hornikuntza elektrikoa, kontsumitutako energiaren kostua barne.
2. Mantenua: agiztapenaren instalazio erabatekoa bermatu.
3. Berme Osoa: kontratuaren iraupenean apurtutako elementu guztien ordezkatzea edo konponketa.
4. Hobekuntza lanak eta instalazioen berritzea: auditoriak berak ezarri zituenak izango lirateke, Udalak, Berrikuntza Planaren bitartez dinamizatu ziren parte-hartze prozesu desberdinetan proposatutakoak. Guztiak daude lehiaketako pleguetan.

Pleguak

Hobekuntza edo inbertsio lan horiek, oinarrian, led argi bidez ordezkatuko diren 950 puntu daude, gabonetako argiztapenari buruz, udalaren jabetza direnak eta enpresak berak jarritakoak izango dira ordezkatze batzuk eginez. Oinezko bideetan ere argiztapena gehituko da ( udaltzaingoak identifikatuta), presentzia bidezko sentsoreen bidez indartu nahi da , hauek potentzia handitzen dute pertsonak hurbiltzen diren neurrian. Beste zenbait puntutan ere hobekuntzak aurreikusten dira,Bekosoloko eta Zintuduriko  kirol-instalazioetan baita ingurukoetan ere, Bekosoloko skate pistetan,gimnasiako pistetan,…hauetan zenbait foko jarriko dira  pertsonak hurbiltzean indartu egingo direnak. San Antonio eta San Esteban Etorbideetako  argi puntu iztiak aldatuko dira, errotondan hasi eta elizaraino eta San Antonio sarreran ,herriko sarrerak baitira. Kontuan hartuko dira beste zenbait zonalde industrialdeak, zubiak etabarrekoak eta azkenik udalerriaren kalitatea hobetzen lagunduko duten argiztapen-errefortzuak.

Kontratuaren iraupena 10 urtekoa izatea aurreikusten da eta lizitazio prezioa 270.000 eurokoa izango da, honen baitan kontuan izango da kudeaketaren balorazioa teknikoa, mantenuaren balorazioa, babes osoaren balorazioa eta hobekuntzen eta berriztatzeen hobekuntzen balorazio teknikoa, hauxe baita interbentzio-eremu nagusia.

Eficiencia energética.

Share

Compromiso 24. Eficiencia energética en el alumbrado público.

Estableceremos un sistema de alumbrado público en el municipio eficiente energéticamente y sostenible con la integración de la tecnología LED, el control de potencia y detectores de presencia. Se garantizará que el 100% de la energía consumida por el Ayuntamiento sea de origen renovable.

El ayuntamiento de Etxebarri anuncia que saca a licitación el contrato de servicios energéticos municipales. Su objetivo principal es establecer un sistema de alumbrado público eficiente energéticamente y sostenible. Las ventajas serán las mejoras medioambientales, reducción de CO2 y mejoras económicas reduciendo los costes energéticos ajustándose a la norma vigente. El municipio, en colaboración con el proyecto EVE (Ente Vasco de Energía), se compromete para el 2020 haber reducido un 20% de energía y que otro 20% del consumo final venga de energías renovables, evitando así gases de efecto invernadero y mejorar la calidad lumínica del municipio.

image002-1
No partimos de cero, previamente ya habíamos hecho una serie de mejoras en intervención de armarios, instalación de rugados de flujo, intervención y sustitución de luminarias eficientes en obras nuevas como recientemente en la calle Forua, Galicia, acceso a Bekosolo etc…Se han ajustado las potencias contratadas y hemos cambiado las franjas horarias del consumo en un proyecto en colaboración con Udaltalde21.

Previo al proceso, se realizó una auditoría energética, un mapa lumínico con un diagnóstico que nos señala todos los puntos del municipio críticos o sombríos a mejorar y en los que hay que intervenir. A través de esa auditoria se decidió sacar a licitación los pliegos con cuatro prestaciones principales, que es lo que se exigirá a la empresa adjudicataria:

1. Gestión energética: la gestión de suministro eléctrico de la demanda de las instalaciones, incluidos el coste de la energía consumida
2. Mantenimiento: garantizar el perfecto funcionamiento de las instalaciones del alumbrado
3. Garantía total: reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados durante la duración del contrato
4. Obras de mejora y reforma de instalaciones: serían las inversiones que la propia auditoría marcó junto con las que se propusieron en los diferentes procesos participativos que inició el ayuntamiento a través del Plan de Innovación. Todas ellas vienen incluidas en los pliegos del concurso.

Pliegos

Esas obras de mejora o inversión, se basan principalmente en la sustitución de 950 puntos de luz con tecnología led, respecto al alumbrado de navidad, colocados todos por propiedad del ayuntamiento y los aportados por la empresa inicialmente con una serie de sustituciones, también se aumentará la iluminación en los pasos de peatones (identificados a través de la policía municipal), se prevé reforzar a través de los sistemas por sensores de presencia, que aumenten la potencia según se acercan las personas. Otra de las mejoras que se proponen es en las instalaciones deportivas, de Bekosolo y de Zintuduri y sus instalaciones colindantes, pistas de skate de Bekosolo, pistas de gimnasia a través de una serie de focos con detectores de presencia para que se potencien cuando haya personas. Cambiar puntos de luz completos de avenida San Antonio y en San Esteban, desde la rotonda hasta la iglesia y la entrada de San Antonio ya que son las entradas al pueblo. Se tendrá que tener en cuenta también ciertas zonas perimetrales como la zona de los polígonos, puentes, etc… Por último, refuerzos lumínicos que ayuden a la calidad del municipio.

La duración del contrato en principio se estima en 10 años y con un precio de licitación de 270.000 euros en los que se tendrán en cuenta valoración técnica de la gestión, la valoración de mantenimiento, la valoración de garantía total, y la valoración técnica de las puestas de mejora y renovación que es el ámbito principal de intervención.

Cubierta-pasillo de Kukullaga-Barandiaraneko estalki-pasabidea

Share

49. konpromisoa. Kukullaga-Barandiaranen eraikin nagusia eta moduluen arteko ibilbidea estaliko dugu.

Vista 08

 

Martxan daude Haur Hezkuntzako Kukullaga-Barandiaran ikastetxeko hiru eraikinak lotzea ahalbidetuko duen estalkia instalatzeko lanak.
Lan hauek ikastetxeko zuzendaritzarekin eta Elkar IGEarekin adostu dira eta gelak, jantokia eta gimnasioa lotuko dituen estalki-pasabidea jarriz gauzatuko da.Era honetan, haur hezkuntzako ikastetxe honetako ikaslegoa ez da bustiko hiru eraikinetan mugitzen denean.

Portiko itxura duen eta oinplanta erregularreko metalezko egitura arina da, jolastokira joateko arrapalarekin, gimnasioarekin eta jantokiarekin lotura egingo duena.Ikuspegirik ez kentzeko, eraikin nagusiko 2.solairuko gelen azpitik instalatuko da.

Inbertsioa izanda ere, Udalak proiektu honen kostua bere gain hartu du (53.029,46 euro BEZ barne) eta “Udalaguntza” deialdiaren bidez (Administrazioko hezkuntza arloko ikastetxeei zuzendutako eraikinetan lanak egiteko gastuen finantzaziorako laguntzak) sustatzen du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak) %60ko diru-laguntza jasotzea espero da .

Instalazioa ikasturte berriaren hasierarako amaituta egotea espero da.

Etxebarriko 462 umek Udalekuekin gozatuko dute

Share

57. Konpromisoa Familia eta lanaren arteko uztartzea errazteko haurreriarentzako eskaintza hobetzeko lanean jarraituko dugu, besteak beste Ludoteka eta Udalekuetako ordutegiak hobetuko ditugularik.

Behin izen-ematea prozesua bukatua eta Etxebarriko 2016ko Udalekuetan izena emaniko ume kopurua aztertuta, Etxebarri Udalak jakinarazten du ume guztiek dutela lekua izena eman duten programetan.

Colonias