Artículos: En marcha · Martxan

Aprobado el presupuesto para la instalación de un ascensor que conecte las calles Galicia y Navarra y la mejora de la accesibilidad en la zona.

Share

En el último pleno celebrado el día 26 de noviembre y con los votos a favor de La Voz del Pueblo (LVP) y la abstención de PNV, EH Bildu y PSOE se ha dado luz verde al proyecto de mejora de la accesibilidad en la calle Navarra que traerá consigo la puesta en marcha de un ascensor y la mejora de la urbanización en clave de accesibilidad.

En ese pleno se aprobó una modificación presupuestaria de 461.000 € que permitirá iniciar el proceso de contratación y la ejecución de las obras a lo largo del año 2020.

El proyecto que ya había sido consensuado con los/as vecinos/as de la zona implica la mejora de la accesibilidad en una zona en la que, como elemento fundamental, se instalará un ascensor que conectará la calle Galicia con la calle Navarra a la altura del número 14.

Dada la peculiaridad de la zona y las diferentes cotas el ascensor tendrá dos paradas:
* La parada 1 facilitará el acceso al propio número 14 y a los portales 8 y 10 que verán salvadas las escaleras con la construcción de una rampa.
* La parada 2 se situará a la altura de los números 18 y 20 de esa calle a través de una pasarela lo que, a la vez, facilitará la conexión con los portales 12 y 16.

Cuando finalicen las obras se habilitará un apeadero del EtxebarriBus justo a la altura del paso de peatones de la calle Galicia de tal manera que los/as vecinos/as de la zona mejorarán notablemente en movilidad y conectividad.

Está acción está recogida dentro del Plan de Legislatura del equipo de Gobierno en el marco de la mejora de la movilidad y la accesibilidad y con el ambicioso plan de llegar a todos los portales del municipio de manera accesible.

Onartua aurrekontua Galizia eta Nafarroa arteko kaleak lotzeko igogailu bat instalatuz eremuko irisgarritasuna hobetzeko.

Share

Azaroaren 26an burututako azken osoko bilkuran, eta LVP alderdiaren aldeko bozkekin eta EAJ, EH Bildu eta PSOE alderdien abstentzioarekin, Nafarroa kalearen irisgarritasunaren hobekuntza proiektuari onespena eman zaio. Ondorioz, igogailu bat martxan jartzeaz gain, irisgarritasuna ildo nagusia duen urbanizazioaren hobekuntza lortuko da.

Aipatutako osko bilkura horretan 461.000 euroko aurrekontu aldaketa onartu zen. Horrek kontratazio prozesuari hasiera ematea eta lanak 2020an zehar burutzea ahalbidetuko du.

Proiektua aurretik guneko bizilagunekin adostu zen. Aipatutako proiektu honen bidez gune horren irisgarritasuna hobetuko da, oinarrizko elementu bezala igogailu batek Galizia eta Nafarroa kaleak lotuko dituelarik 14. zenbakian.

Eremuaren berezitasunak eta kotak kontuan hartuta, igogailuak bi geldialdi izango ditu:
* 1. geldialdiak 14. zenbakira eta 8. eta 10. atarietara irisgarritasuna ahalbidetuko du, azken hauetan arrapala batzuek eraikiz eskailerak saihestu ahal izango direlarik.
* 2. geldialdia kale horretako 18. eta 20. zenbakien parean kokatuko da pasabide baten bitartez, horrek 12. eta 16. atariekin lotura ahalbidetuko duelarik.

Lanak bukatzean Etxebarribus zerbitzuaren geraleku bat martxan jarriko da Galizia kaleko oinezkoen pasabidearen ondoan, bertako bizilagunek mugikortasunean eta konektagarritasuenan irabaziko dutelarik.

Akzio hau Gobernu taldearen Legealdi Planean kokatua dago, mugikortasunaren eta irisgarritasunaren hobekuntza esparruan, helburua udalerriko atari guztietara era irisgarrian heltzea delarik.

Iniciada la contratación del proyecto de instalación de cubierta de los juegos infantiles del Colegio Kukullaga Infantil de Barandiaran que será utilizado como una zona de juegos cubierta más en horario extraescolar.

Share

Compromiso 49. Cubrir las comunicaciones entre el aulario y los módulos en el Centro de Infantil de Barandiaran y estudiar la posibilidad de cubrir parte del patio.

La instalación de una cubierta en la zona de juegos infantiles del Colegio Kukullaga Infantil de Barandiaran es uno de los proyectos recogidos en el Plan de Legislatura y en el Presupuesto 2019 aprobado en diciembre.

La Oficina Técnica Municipal ha iniciado el proceso para la contratación del proyecto de instalación de esa nueva cubierta, paso previo para poder licitar después las obras que se deberán llevar a cabo a lo largo de los meses de verano y así estar disponible con el nuevo curso escolar.

Con esta medida se pretende mejorar los espacios de uso libre con los que cuentan las niñas y niños del colegio de Infantil Barandiaran. Esta sería la 2ª fase de la mejora de las zonas cubiertas del propio centro que ya en septiembre de 2016 estrenó una cubierta que facilitaba la comunicación entre los tres edificios de los que consta este centro (aulario, comedor y gimnasio).

Esta medida completa las infraestructuras de juego y uso deportivo cubierto con las que cuentan los 3 centros escolares en los que se divide el Colegio Kukullaga, compromisos asumidos tanto con la dirección del centro como el AMPA Elkar a lo largo de estos años.

Además, una vez finalizada se integrará dentro del proyecto de ESPACIOS CUBIERTOS que posibilitará su uso fuera del horario extraescolar dotando al municipio de una cuarta zona cubierta de juegos infantiles (se sumaría a las del Infantil de San Antonio, parque Kukullaga y parque Amezola). Dentro de ese proyecto que facilita el uso de instalaciones cubiertas también se encuentra el frontón y los patios del Colegio Kukullaga.

Es importante recordar que se trata de una INVERSIÓN, con lo que debería ser asumida por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que ha rehusado asumir el coste de esta intervención. El Ayuntamiento sí podrá optar a una ayuda máxima del 60% del coste de la intervención a través de la correspondiente convocatoria de subvenciones.

El total del presupuesto para la elaboración del proyecto y la instalación de la cubierta asciende a 175.000 € (IVA incluido).

Abian da Barandiaraneko Kukullaga Haur Hezkuntzako Ikastetxeko estalpea instalatzeko proiektuaren kontratazioa, espazio hau eskolaz kanpoko ordutegian jolasgune estali gisa erabiliko da.

Share

49. konpromisoa. Kukullaga-Barandiaranen eraikin nagusia eta moduluen arteko ibilbidea estaliko dugu, baita patioaren zati bat estaltzea aztertu ere.

Barandiaraneko Kukullaga Haur Hezkuntzako Ikastetxean  estalpea instalatzea legegintzaldi planean jasotako proiektua da eta   abenduan onartuta dagoen 2019ko Aurrekontuan jasoa.

Udal Bulego Teknikoak abian jarri du estalpe berria instalatzeko proiektuaren kontratazioa, ondoren esleituko diren lanen aurreko urratsa da hau, izan ere lanak udako hilebeteetan burutuko dira  ikasturte berriaren hasieran dena prest egon dadin.

Neurri honen bitartez  asmoa da Barandiaran Haur Hezkuntzako ikastetxeko ikaslegoari zuzendutako erabilera libreko espazioak hobetzea. Zentro honetako gune estalien hobekuntzarako 2.fasea litzateke hau, izan ere 2016ko irailean ikastetxe hau osatzen duten hiru eraikinen komunikazioa errazten zuen estalpea estreinatu zen (gelak, jantokia eta gimnasioa).

Ekimen honek Kukullaga Ikastetxea osatzen duten 3 eraikinen  jolas zein kirol azpiegiturak borobiltzen ditu, urteotan ikastetxeko zuzendaritzarekin eta ELKAR IGErekin hartutako konpromisoei erantzuna emanez.

Horretaz gain, lan hauek behin bukatuta espazio hau ESPAZIO ESTALIEN proiektuan txertatuko da, izan ere eskolaz kanpoko ordutegian erabiltzeko aukera emango du,  udalerrian laugarren jolasgunea ahalbidetuz ( lehendik dauden San Antonio Haur Hezkuntzakoak, Kukullaga parkekoak eta Ametzola parkekoak kontuan harturik). Instalazio estaliak erabiltzea errazten duen proiektu honen baitan frontoia eta Kukullaga Ikastetxeko jolastokiak  ere badaude.

Garrantzitusa da gogoan izatea hau INBERTSIOA dela eta honenbestez  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari dagokiola honen ardura, interbentzio honen kostua bere gain hartzeari uko egin badio ere. Udalak  interbentzio osoaren %60 ko laguntza jaso ahal izango du gehienez ere gai honi dagokion diru-laguntza deialdiaren bitartez.

Aurrekontu osoaren kostua, proiektuaren garapena eta estalpearen instalazioa barne, 175.000 € koa da ( BEZ barne).

Hirigintza Antolamenduko Plan Orokor berriaren prozesua irekita ingurune-irizpideekin, era parte-hartzailean eta genero ikuspegitik.

Share

10. Konpromisoa. Jasangarritasun irizpideei jarraiki, Hiri-Antolamendurako Plan Orokorra garatzea.

Etxebarriko Udalak Arau Subsidiarioen berraztertze eta Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorraren erredakzio lanen kontratazio prozesua martxan jarri du.

Kontratuaren xedea, Etxebarri udalerriaren hirigintza-antolamendu osoa (lurraldearen hedadura 3,26 km2) egungo gizarte, ekonomia, kultur eta hirigintza egoerari egokitutako plangintza orokor bat herriari ematea da.

Planaren erredakzioa eta onartze faseen ulermen egoki bat ahalbidetu asmoz herritarrei, saio parte-hartzaileak burutuko dira non erredakzio taldeak aurkezpenerako beharrezkoak diren agiriak prestatuko dituen.

Hirigintza-antolamendu orokorraz gain, beste batzuen artean, irizpide hauek izan beharko ditu kontuan: ingurumena, aldaketa klimatikoa, osasuna, kutsadura-akustikoa. Hortaz gain beste gai hauek ere jasoko dira: lurzoru kutsatuak baldin badaude, mugikortasuna, irisgarritasuna, dibertsitatea, inklusibitatea, uholde-arriskuak eta zortasun aeronautikoak.

Udal hirigintzak genero ikuspegiaren eta gizonezkoen eta emakumezkoen aukera berdintasun printzipioen inguruko azterketa bat ere jaso behar du.

Planaren agiri guztiak, bere fase desberdinetan, euskaraz eta gaztelaniaz erredaktatu beharko dira. Halaber, Udalak zehaztutako informatika-formatuan, fase guztien gaineko kopia ahalbidetuko da.

Proiektuaren aurrekontua guztira 255.000 eurokoa (BEZ barne) da. Kopurua hau 3 urteko epean ordainduko da, eta horretarako beharrezko konpromiso guztiak zehaztu dira 2020 eta 2021 urteei dagokienez.