Tag Archives: herribarri

Ampliación de la cubierta del Colegio Kukullaga ikastetxeko alde estalia zabalkuntza

Compromiso 52. Estudiar con el Dpto. de Educación la posibilidad de mejorar la cubierta del patio del colegio Kukullaga y evitar la entrada de agua por los laterales.

El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para la contratación de la obra de ejecución de cubierta en el espacio situado entre el edificio principal y la pista cubierta y la protección de los laterales de la misma por los que entra agua en días de lluvia, en el CEIP Kukullaga.

Se trata de una intervención en el patio del CEIP Kukullaga de Etxebarri en la zona que separa el edificio existente con el patio cubierto y el frente de la entrada principal del mismo en forma de “L”.

Según el diseño del proyecto, esa ampliación de la zona cubierta se lleva a cabo mediante pórticos ejecutados con estructura metálica y tres cubiertas en diferentes niveles acabadas en policarbonato transparente y chapa grecada de color negro.

La instalación “abraza” al edificio y además de ampliar la zona cubierta mejora la comunicación de la pista cubierta actual con los accesos al edificio (tanto el principal como el secundario), los vestuarios, baños y la zona que habitualmente ocupa el público.

Protección de los laterales de la pista.

A su vez, el proyecto también establece el cerramiento de dos de los lados de la pista cubierta que pasaría a ser una pista semi-cerrada. Concretamente serían las fachadas que dan al exterior del colegio, a fin de impedir la entrada de agua al mismo. Esta piel de policarbonato se colocará por la cara interior del fachada existente, rematándose con una bandeleta a modo de vierte aguas y protección de la cabeza del muro de hormigón armado existente.

Esta intervención se pretende llevar a cabo en los meses de verano y el presupuesto de licitación es de 159.510 € + IVA. Para esta inversión que mejora las condiciones del Colegio Kukullaga se solicitará subvención al Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

 

52. Konpromisoa. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin aztertuko ditugu Kukullaga Ikastetxeko patioaren estalkia hobetzeko eta alboetatik ura sartzea ekiditeko aukerak.

Udalak kontratazio prozesua abian jarri du Kukullaga HLHI eraikinean, estalpea egiteko obra kontratazioa gauzatzeko, eraikuntza nagusiaren eta alboetako babesen artean, izan ere bitarteetatik ura sartzen baita.

Etxebarriko Kukullaga HLHI eraikineko jolastokian gauzatuko da lan hau, eraikina eta patio estalia banatzen dituen zonaldean eta eraikin honen sarrera nagusiko aurrealdean dagoena, “L” forma duena.

Proiektuaren diseinuaren arabera, estalpearen handitzeko lana metalezko egitura duen portikoek osatzen dute eta hiru estalpe ditua maila desberdinetan polikarbonato gardenez eta txapa grekatu beltzez bukatuak.

Instalazioak eraikina “besarkatzen” du eta zonalde estalia handitzeaz gain gaur egungo pista estaliaren eta erakinaren sarbideen arteko komunikazioa hobetuko du ( bai nagusiarekikoa, bai bigarrenarekikoa), aldagelak, bainugelak eta erabiltzaileek bete ohi duen espazioa.

Pistaren alboak babestea.

Era berean, proiektu honek pista estaliaren bi alde ixtea ere aurreikusten du, ondorioz, pista erdi-itxia bihurtuko litzateke. Hain zuzen ere , ikastetxearen kanpoaldera begira dauden azalak dira estaliko dira, ura bertatik sartzea saihestu nahi baita. Polikarbonato azal hau, egungo eraikinaren azalaren barrualdean jarriko da , bandeleta baten bidez bukaera emango zaio leiho-isurki gisara eta gaur egungo hormigoi armatuko hormaren burua babesteko helburua du.

Lan hau udako hilabeteetan burutuko da eta lizitazio-aurrekontua 159.510 + BEZ izango da. Kukullaga ikastetxearen baldintzak hobetuko dituen inbertsio hau aurrera ateratzeko Euskao Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari diru-laguntza eskatuko zaio.

Boletín informativo 62. Informazio Buletina

TRAS UN PAR DE AÑOS DIFÍCILES… AHORA LLEGA “LA FIESTA”.

El inicio de la legislatura ha sido complicado desde el punto de vista económico. Los Ayuntamientos de Bizkaia (por la mala previsión de Gob. Vasco y Diputación) hemos tenido que devolver parte del dinero que nos habían ingresado. En el caso de nuestro pueblo, más de 1 millón de € en dos años. Esto ha supuesto que el presupuesto municipal haya decrecido.

Para el año 2018 y gracias a una previsión de ingresos más prudente (como se pidió desde los grupos independientes) no hay que devolver y, además, las previsión de recaudación son mejores con lo que ¡SORPRESA! hay más dinero para las administraciones públicas.

¿Será casualidad que el 2018 es año preelectoral?

Desde nuestro grupo vamos a aprovechar estos ingresos para llevar a cabo inversiones necesarias en nuestro municipio y esperamos que después de las elecciones no llegue la resaca y tengamos que devolver lo que nos ha costado esta fiesta preelectoral ajena.

Un pequeño repaso a las últimas intervenciones y proyectos puestos en marcha:

CENTRO DE DÍA Y CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA

El Centro de Día y Centro de Promoción de la Autonomía (Bizipoz Nerbioi) son una realidad en nuestro municipio. En la calle Pedro Lobato Alkatea contamos desde junio con estos dos nuevos servicios CON LOS QUE se va complementando la oferta para el cuidado de nuestros/as mayores.

Bizipoz

NUEVA PLAZA FORUA

Hemos cumplido con el compromiso adquirido con los/as vecinos/as de esa, ahora, PLAZA. Desde su reurbanización la mejora del espacio público y su recuperación para los/as peatones/as es una realidad.

Plaza Forua

CALLES Y CANTONES ASTURIAS Y EXTREMADURA

A falta de remates, la renovación de las calles y cantones de Asturias y Extremadura es una realidad. La mejora en la iluminación y accesibilidad de la zona es más que evidente. Además, la calle Extremadura se convierte en una calle semipeatonal que favorece la comunicación de las calles Galicia y Arbolantza con las rampas mecánicas de la calle Andalucía.

CUBIERTA BARANDIARAN

Compromiso cumplido. A pesar de ser una competencia directa del Gobierno Vasco (educación), ya que se trata de una inversión en toda regla, el Ayuntamiento instaló la cubierta y asumió el 40% del coste de una intervención necesaria para mejorar las condiciones de los/as alumnos/as de infantil de Kukullaga-Barandiaran.

Cubierta Barandiaran

 

Para ver el boletín completo, descargar aquí.

COSAS QUE TIENE LA POLÍTICA
EL AYUNTAMIENTO CON LOS/AS JUBILADOS/AS.

Con el objeto de asegurar las pensiones y al hilo de la ridícula “subida” de las mismas se trató en pleno una moción presentada por los Hogares de Jubilados del Municipio.

La moción fue aprobada con los votos a favor de: LVP, PSOE y EH Bildu.

El PNV votó en contra ya que propone que haya un sistema vasco de pensiones. La propuesta puede ser interesante pero no apoyar a los Jubilados/as del municipio ante un asunto de máximo calado e injusticia resulta, cuando menos, sorprendente.

 

URTE PARE ZAIL BATZUEN OSTEAN… ORAIN DATOR “JAIA”.

Ikuspegi ekonomikotik legealdiaren hasiera zaila izan da. Bizkaiko Udalek (Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiaren kudeaketa oker baten erruz) eman ziguten diruaren zati bat

itzuli behar izan dugu. Gure herriaren kasuan, milioi 1€ baino gehiago bi urteetan. Honek, udal aurrekontuaren murrizketa bat suposatu du.

2018rako, eta diru sarreren aurreikuspen zuhur bati esker (talde independienteek eskatu bezala), ez da dirua itzuli beharko, eta gainera, diru-bilketaren aurreikuspenak hobeak direnez… SORPRESA!!! Administrazio publikoentzako diru gehiago dago.

2018a hauteskunde aurreko urtea izatea kasualitatea ote?

Gure taldetik, herriak beharrezkoak dituen inbertsioak aurrera ateratzeko erabiliko ditugu sarrera horiek eta hauteskunde ondorengo erresaka ez etortzea espero dugu, besteek antolatutako hauteskunde aurretiko festa honen kostua itzultzearen beharra izan ez dezagun.

Azken ekintza eta martxan jarritako proiektuen errepaso txiki bat.

EGUNEKO ZENTRUA ETA AUTONOMIA SUSTATZEKO ZENTRUA

Eguneko zentrua eta Autonomia Sustatzeko zentrua (Bizipoz Nerbioi) errealitate bat dira gure herrian. Gure adinekoen zaintzarako eskeintza osatzen doa ekainetik Pedro Lobato Alkatea kalean ditugun bi zerbitzu berri hauekin.

Bizipoz

FORUA PLAZA BERRIA

Orain PLAZA deitu dezakegun horretan bizi diren bizilagunekin genuen konpromezua bete dugu. Ingurune publikoaren hobekuntza eta oinezkoentzako berreskuratze asmoa egia bilakatu da gune hau berrurbanizatu zenetik.

Plaza Forua

ASTURIAS ETA EXTREMADURA KALEAK ETA KANTOIAK

Azken ukituen faltan, Asturias eta Extremadura kaleen eta kantoien berritzea errealitate bat da. Inguruaren argiztapena eta irisgarritasunaren hobekuntza ageri agerian dago. Gainera, Extremadura erdi-oinezkoentzat bilakatzen da, Galizia eta Arbolantza kaleek arrapala mekanikoekin duten komunikazioa erraztuz.

BARANDIARANeko ESTALKIA

Betetako konpromezua. Nahiz eta Eusko Jaurlaritzaren (Hezkuntza saila) eskuduntza izan, inbertsio batetaz ari garela argi bait dago, Kukullaga-Barandiaraneko Haur Hezkuntzako ikasleen baldintzak hobetze aldera, Udalak estalki bat instalatu zuen eta interbentzioaren %40a hartu zuen bere gain ere.

Cubierta Barandiaran

 

Buletin osoa irakurtzeko, egin klik hemen.

 

POLITIKA DITUEN GAUZAK – UDALA JUBILATUEKIN

Pentsioak bermatu nahiean, eta haiek izan duten igoera barregarriaren ondoren, herriko Jubilatuen Etxeek aurkeztutako mozio bat eztabaidatu zen Osoko bilkuran.

Mozioa, LVP, PSOE eta EH Bildu-ren bozkekin onartua izan zen.

EAJ-k aurka bozkatu zuen, Euskal Pentsio sistema propioa eskatzen bait dute beraiek. Proposamena interesantea izan daiteke oso, baina honelako zuzengabekeri eta gai sakon baten aurrean herriko jubilatuak ez babestea, oso harrigarria bada behintzat.

Senderos e itinerarios – Bidezidor eta ibilbideak.

Compromiso 23. Senderos e itinerarios. Establecer una ruta de senderos señalizados tanto en el medio natural como urbano que faciliten la movilidad interna y las conexiones con el exterior y el conocimiento cultural y arqueológico del municipio.

Desde el Área de Medio Ambiente y el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Etxebarri se presenta esta iniciativa cuyo objetivo no es otro que la difusión de hábitos saludables y el dar a conocer el entorno natural, geográfico e histórico del municipio.

Esta acción se encuentra en el Plan de Innovación de Etxebarri y que se aprobó de manera participativa con el objetivo de “establecer una ruta de senderos señalizados tanto a nivel natural como urbano que faciliten la conexión interna y externa de Etxebarri y el conocimiento cultural y etnológico del municipio”, sin olvidar que también se pretende potenciar una actividad saludable y totalmente recomendable.

Hay que mencionar el apoyo de la empresa Arcelor que ha tomado parte en esta iniciativa como principal patrocinador.

Inicialmente y en una primera fase  fue la empresa ORBELAK la adjudicada para el diseño de los itinerarios, y en esta última fase, la labor de señalización y dinamización de los itinerarios ha sido adjudicada a la empresa ORAIN 21.

Se han diseñado 3 itinerarios que se pueden recorrer a pie aunque parte de ellos también es posible realizarlos en bici. Son recorridos circulares, de distinta longitud y dificultad, adecuados para todas las edades. A continuación se describe brevemente cada uno de ellos:

  1. Ruta Municipal: Se trata de un recorrido prácticamente llano de baja dificultad física, que conecta las zonas de esparcimiento de la parte baja de Etxebarri. Tiene una distancia de 4,5 km y un desnivel de 105 m.
  2. Ruta Zuztarretik Oinez: Es un itinerario circular que empieza y finaliza en la Iglesia San Esteban. Atraviesa el barrio Kukullaga y llega hasta la zona de bosque Kortatxikieta pasando por parajes naturales y caseríos hasta volver al punto de partida. La distancia es de 7,7 km y el desnivel de subida es de 418 m.
  3. Ruta Supramunicipal: Es una ruta circular que comienza en la zona trasera del polideportivo y nos posibilita conectar con otras rutas próximas al municipio como el GR 228 de Bilbao o la Ruta Mugarriz Mugarri de Galdakao. La distancia es de 9,9 km y el desnivel de subida 519 m.

Señalización de itinerarios:

Las señales se dividen en informativas y direccionales. Se colocarán 3 paneles informativos; uno cerca de la línea 1-2 de Metro, otro en las proximidades de la Iglesia de San Esteban y un último en la zona trasera del polideportivo.

Las señales direccionales serán postes con flechas que identificaran con un color concreto cada uno de los itinerarios: azul (itinerario municipal), verde (itinerario Zuztarretik Oinez) y amarillo (itinerario supramunicipal).

Se instalarán un total de 8 hitos que indicarán la toponimia original del punto en el que se encuentran.

 

 

23. Konpromisoa. Bidezidor eta ibilbideak. Barruko mugikortasuna eta kanporako loturak erraztuko dituzten ibilbide seinaleztatuak ezartzea, eremu urbano zein mendian, aldi berean udalerriko kultura eta arkeologiaren ezagutzan sakonduaz.

Etxebarriko Udalaren Ingurumen Sailak eta Euskara Zerbitzuak ekimen hau aurkezten du helburu argi batekin, hau da, ohitura osasuntsuak udalerrian zabaltzea eta bide batez udalerriaren  ingurune natural, geografikoa eta historikoa ezagutaraztea.

Ekimen hau Etxebarriko Berrikuntza Planaren baitan kokatzen da, ekimen  hau prozesu parte-hartzaile baten bitartez onartu zen helburu argi batekin, “ hiri-eremuan zein eremu naturalean ibilbide seinalizatuak ezartzea, Etxebarriren barne eta kanpo loturak erraztuz eta  udalerriaren ezagutza kultural eta etnologikoa sustatuz”, ahaztu gabe honekin guztiarekin oso gomendagarria den osasun jarduera sustatu nahi dela.

Aipatu beharra dago udalerriko Arcelor enpresaren laguntza ekimen honetan, izan ere babesle gisa parte-hartu du.

Haisiera fasean, Ibilbideen diseinua egiteko ORBELAK enpresa esleitu zen eta azken fase honetan, ibilbideen  seinalizazioa eta dinamizazioa burutzeko enpresa esleitua ORAIN 21 izan da.

Guztira 3 ibilbide prestatu dira, oinez egitekoak dira , hala ere badaude bizikletaz egin diatezkeen zenbait atal. Guztiak ibilbide zirkularrak dira, luzera eta zailtasun desberdinekoak, hala ere adin guztietarako egokiak. Hauxe da bakoitzaren azalpen laburtua:

  1. Herri Barruko Ibilbidea: Ibilbide ia laua da, zailtasun fisiko txikikoa. Etxebarriko behe aldeko aisialdi eremuak lotzen ditu. Guztira 4,5 km-ko luzera dauka eta 105 m-ko igoera-desnibela.
  2. Zuztarretik Oinez Ibilbidea: Ibilbide zirkular hau Doneztebe elizan hasi eta bukatzen da. Kukullaga auzoa gurutzatzen du eta Kortatxikieta izeneko baso-aldera heltzen da, paraje naturalak eta baserriak zeharkatu ondoren irteera lekura iritsiko gara.  Luzera 7,7 km-koa da eta igoera.desnibela 418 m-koa.
  3. Udalerriaz Gaindiko Ibilbidea: Ibilbide zirkular hau Kiroldegiaren atzealdean hasten da eta udalerri inguruko beste zenbait ibilbiderekin lotzen da, esaterako Biboko GR 228 arekin edo Galdakaoko Mugarriz Mugarri ibilbidearekin. Distantzia 9,9 km-koa da, eta igoera-desnibela 519 m-koa.

Ibilbideen seinalizazioa:

Bi motako seinaleak daude: informaziozkoak eta norabidea erakustekoak.Guztira 3 informazio-panel jarriko dira; bat Metroko 1-2 Linea ondoan, beste bat Doneztebe eliza ondoan eta hirugarrena kiroldegiaren atzealdean.

Norabide-seinaleak posteak eta geziak izango dira. Ibilbide bakoitzak kolore zehatz bat izango du: urdina (herri barruko ibilbidea) , berdea ( Zuztarretik oinez ibilbidea) eta horia ( udalerriaz gaindiko ibilbidea).

Azkenik, 8 mugarri  jarriko dira ibilbideen leku esanguratsuetan tokiko toponimia adieraziz.

Mejoras en el campo de fútbol – Futbol-zelaiko hobekuntzak

Compromiso 41. Se llevarán a cabo distintas acciones encaminadas a mejorar las instalaciones del campo de fútbol: sustitución del césped de los campos de fútbol y mejora de los campos complementarios: campo fútbol sala, zona de entrenamientos, sustitución de los asientos de la grada…

El pasado lunes y tras finalizar las obras de sustitución del césped del campo principal y de las luminarias por otras de tipo LED, la Federación Vizcaína de Fútbol ha dado el visto bueno a su uso en el marco de la propia normativa de la federación.

A lo largo del verano, estas instalaciones han sufrido una importante reforma que mejorará el uso deportivo de la misma:

– Sustitución del césped del campo principal.
– Mejora del sistema de regadío y elevación de los aspersores.
– Instalación de porterías de fútbol 11 y fútbol 7 nuevas.
– Aprovechamiento del césped antiguo para sustituir el césped del campo de fútbol sala y del llamado “triángulo” justo a la entrada de las instalaciones.
– Sustitución de los focos por otros de tecnología LED, mucho más eficientes, sostenibles y que optimizan el consumo eléctrico.
– Acceso para vehículos de emergencia hasta pie de campo y nueva puerta.

RECICLAJE Y MEJORAS ENERGÉTICAS
En estas obras se han tenido muy en cuenta el aprovechamiento y reciclaje de materiales existentes. Tanto el caucho como la arena del césped antiguo han tenido que ser reutilizados ya que son materiales inertes con una durabilidad muy alta.

La sustitución de los focos generará un ahorro un ahorro de unos 6.500 € al año (48.672,00 KWh menos al año) que servirá para amortizar la inversión.

A esto hay que unir al sistema de regadío de las instalaciones. Los dos campos de fútbol cuentan con una recogida de agua perimetral que permite reutilizar tanto el agua que se utiliza para regar como el agua de lluvia. Un depósito de compensación hace las veces de acumulador de agua que sólo utiliza agua de la red cuando es necesario.

El coste total de estas inversiones supera los 400.000 €.

41. konpromisoa: Futbol-zelaiko instalazioak hobetzeko zenbait lan eta ekintza egingo dira: Futbol-zelaien soropilaren aldaketa eta zelai osagarrien hobekuntza: Areto futboleko zelaia, entrenamendu eremua, harmailetako eserlekuen aldaketa…

Pasa den astelehenean eta futbol-zelai nagusiko soropila aldatzeko lanak eta LED  argiztapena berriaren aldaketa behin amaituta, Bizkaiko Futbol Federazioak oniritzia eman dio instalazioa erabiltzeari federazioak ezartzen duen araudia kontua hartuta.

Uda osoan zehar instalazio hauetan berrikuntza lan handia egin da, lan honek nabarmen hobetuko du kirol-erabilera:
– Futbol-zelai nagusiko soropila aldatzea.
– Ureztatze sistema hobetzea eta aspertsoreak gorako jartzea.
– Futbol 11 eta futbol 7 modalitaeetarako ate berriak  jartzea.
– Soropil zaharra,  areto-futboleko zelaiko eta instalazioen sarreran dagoen “triangulo” izeneko inguruan   soropila ordezkatzeko aprobetxatu.
– Argi-fokoak aldatu eta LED teknologia dutenak jarri, askoz eraginkorragoak, iraunkorragoak eta kontsumo elektrikoa optimizatzen dutenak.
– Larrialdietako ibilgailuen sarbidea zeiraino bertaraino eta ate berria jarri.

BIRZIKLAIA ETA ENERGIA-HOBEKUNTZAK
Lan hauetan aintzat hartu izan dira lehen zeuden materialen aprobetxamendua eta birziklaia. Bai kautxoa bai sorospil zaharreko  hondarra berrerabili egin dira, izan ere material hauek oso geldoak dira eta iraupen oso luzekoak baitira.

Argi-fokoak ordezkatzeak urtero 6.000 € inguru aurreztea eragingo du (48.672,00 KWh gutxiago urtero), honek inbertsioa amortizatzeko balio izango du.

Honi ureztapen-sistema gehitu behar zaio. Bi futbol-zelaiek perimetroko ur-bilketa dute, honek ura berrerabiltzea ahalbidetzen du, bai ureztatzeko ura bai euriaren ura. Konpentsazio-gordailu batek ur-biltegiaren funtzioa betetzen du , honek sareko ura behar denean baino ez du erabiltzen.

Inbertsio honen kostua 400.000 € tik gorakoa da.