Tag Archives: etxebarri2020

2015-19 hauteskunde programa ia %93an beteta.

Share

2015-19 legealdia ebaluatzeko eta ondorengorako lana planteatzeko helburuarekin, LVP-k Ez-ohiko Asanblada ospatu zuen pasa den asteazkenean.

2015-19 hauteskunde programa %88an beteta.

Azken 4 urteotako balantze ekonomikoa eta egindako lana aurkeztu zuen gure Alkatea den Loren Olivak. Egoera ekonomikoak markatutako legealdia bat, non 2016 eta 2017. urteetan Aldunditik jasotako diruaren parte bat itzultzeko beharra izan zuten bizkaitar Udalek, legealdia “2 urteetako iraupenarekin bakarrik” geratu delarik.

Hala ere, 5,5 milioietako inbertsioak egin dira, aurrekoan 3,5 milioietara ere iritsi ez zenean. Andaluzia kaleko arrapala mekanikoak, Foruako berrurbanizazioa, Talka gaztegunea martxan jartzea, futbol zelaien birmoldaketa, Kukullagako estalpea, Bekosoloko hobekuntzak… izango litzateke inbertsio horien artean nabarmenenak.

Ezin dugu ahaztu ezta ere, legealdi honetan “Eguneko zentrua eta pertsona nagusientzako autonomia sustatzeko zentrua” martxan jarri dela, San Antonioko haur hezkuntzako ikastetxearen haunditzea egin dela, autobus-flota berritu dela, argiteria publikoan LED teknologiara egindako eraldaketarekin ingurumenarekin erakutsitako konpromezua dela eta gure Udalerriak Eusko Jaurlaritzaren esker ona jaso duela, eta mugarri historiko bezala, 3. Linea gure udalerrira iritsi dela, auzoen arteko komunikazioa hobetzen duen igogailu bat ekarriz.

“ikusi ez” baina “disfrutatzen” diren eta martxan jarri diren zerbitzuak ere nabarmendu zituen, hala nola: gatazkentzako bitartekaritza zerbitzua, mendekotasuna duten pertsonak zaintzen dituzten pertsonentzako babes zerbitzua, balorazio psikosozialaren zerbitzua, enplegu planen bidez kontratatu diren pertsonak 30 baino gehiago izan direla, Behargintza bitartez enplegagarritasuna hobetzeko egindako ekimenak, udal merkataritzan 40.000 € baino gehiago uzteko Etxebarri Bonoaren abantailak…

2015. urtean aurkeztu zen hauteskunde programari dagokionez, proposamenen %93 bete dira edo betetzeko bidean daude (proposatutako 111etatik 103 ekintza).

Etxebarritarras de «los/as que se mojan» – «Bustitzen» diren etxebarritarrak

Share

Somos parte del grupo independiente La Voz del Pueblo, etxebarritarras que antes de participar en este grupo ya trabajábamos por conseguir el mejor Etxebarri posible.

Personas comprometidas, con experiencia, vecinos y vecinas de “los/as que se mojan”, pero sobre todo, personas con mucha ilusión y con ganas de seguir trabajando por el pueblo en el que vivimos y al que queremos.

La Voz del Pueblo talde independienteko kide batzuk gara, etxebarritarrak, eta Etxebarri onena lortzearen alde lan egiten genuenak eta horretan jarraitzen dugunak taldean parte hartu baino lehen.

Pertsona konprometituak, esperientzadunak, «bustitzen» diren bizilagunak, baina gehienbat, bizi garen eta maite dugun herriaren alde lanean jarraitzeko ilusio eta gogo handia duten pertsonak.

Iniciada la contratación del proyecto de instalación de cubierta de los juegos infantiles del Colegio Kukullaga Infantil de Barandiaran que será utilizado como una zona de juegos cubierta más en horario extraescolar.

Share

Compromiso 49. Cubrir las comunicaciones entre el aulario y los módulos en el Centro de Infantil de Barandiaran y estudiar la posibilidad de cubrir parte del patio.

La instalación de una cubierta en la zona de juegos infantiles del Colegio Kukullaga Infantil de Barandiaran es uno de los proyectos recogidos en el Plan de Legislatura y en el Presupuesto 2019 aprobado en diciembre.

La Oficina Técnica Municipal ha iniciado el proceso para la contratación del proyecto de instalación de esa nueva cubierta, paso previo para poder licitar después las obras que se deberán llevar a cabo a lo largo de los meses de verano y así estar disponible con el nuevo curso escolar.

Con esta medida se pretende mejorar los espacios de uso libre con los que cuentan las niñas y niños del colegio de Infantil Barandiaran. Esta sería la 2ª fase de la mejora de las zonas cubiertas del propio centro que ya en septiembre de 2016 estrenó una cubierta que facilitaba la comunicación entre los tres edificios de los que consta este centro (aulario, comedor y gimnasio).

Esta medida completa las infraestructuras de juego y uso deportivo cubierto con las que cuentan los 3 centros escolares en los que se divide el Colegio Kukullaga, compromisos asumidos tanto con la dirección del centro como el AMPA Elkar a lo largo de estos años.

Además, una vez finalizada se integrará dentro del proyecto de ESPACIOS CUBIERTOS que posibilitará su uso fuera del horario extraescolar dotando al municipio de una cuarta zona cubierta de juegos infantiles (se sumaría a las del Infantil de San Antonio, parque Kukullaga y parque Amezola). Dentro de ese proyecto que facilita el uso de instalaciones cubiertas también se encuentra el frontón y los patios del Colegio Kukullaga.

Es importante recordar que se trata de una INVERSIÓN, con lo que debería ser asumida por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que ha rehusado asumir el coste de esta intervención. El Ayuntamiento sí podrá optar a una ayuda máxima del 60% del coste de la intervención a través de la correspondiente convocatoria de subvenciones.

El total del presupuesto para la elaboración del proyecto y la instalación de la cubierta asciende a 175.000 € (IVA incluido).

Hirigintza Antolamenduko Plan Orokor berriaren prozesua irekita ingurune-irizpideekin, era parte-hartzailean eta genero ikuspegitik.

Share

10. Konpromisoa. Jasangarritasun irizpideei jarraiki, Hiri-Antolamendurako Plan Orokorra garatzea.

Etxebarriko Udalak Arau Subsidiarioen berraztertze eta Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorraren erredakzio lanen kontratazio prozesua martxan jarri du.

Kontratuaren xedea, Etxebarri udalerriaren hirigintza-antolamendu osoa (lurraldearen hedadura 3,26 km2) egungo gizarte, ekonomia, kultur eta hirigintza egoerari egokitutako plangintza orokor bat herriari ematea da.

Planaren erredakzioa eta onartze faseen ulermen egoki bat ahalbidetu asmoz herritarrei, saio parte-hartzaileak burutuko dira non erredakzio taldeak aurkezpenerako beharrezkoak diren agiriak prestatuko dituen.

Hirigintza-antolamendu orokorraz gain, beste batzuen artean, irizpide hauek izan beharko ditu kontuan: ingurumena, aldaketa klimatikoa, osasuna, kutsadura-akustikoa. Hortaz gain beste gai hauek ere jasoko dira: lurzoru kutsatuak baldin badaude, mugikortasuna, irisgarritasuna, dibertsitatea, inklusibitatea, uholde-arriskuak eta zortasun aeronautikoak.

Udal hirigintzak genero ikuspegiaren eta gizonezkoen eta emakumezkoen aukera berdintasun printzipioen inguruko azterketa bat ere jaso behar du.

Planaren agiri guztiak, bere fase desberdinetan, euskaraz eta gaztelaniaz erredaktatu beharko dira. Halaber, Udalak zehaztutako informatika-formatuan, fase guztien gaineko kopia ahalbidetuko da.

Proiektuaren aurrekontua guztira 255.000 eurokoa (BEZ barne) da. Kopurua hau 3 urteko epean ordainduko da, eta horretarako beharrezko konpromiso guztiak zehaztu dira 2020 eta 2021 urteei dagokienez.

Iniciado el proceso de contratación del nuevo Plan de Ordenación de Urbana con criterios medioambientales, de manera participativa y en clave de perspectiva de género.

Share

Compromiso 10. Desarrollar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con criterios de sostenibilidad.

El Ayuntamiento de Etxebarri ha puesto en marcha el proceso de contratación de los trabajos de revisión de las Normas Subsidiarias y la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

El objeto del contrato abarca la ordenación urbanística integral del término municipal de Etxebarri (que cuenta con una extensión territorial de 3,26 km2) con el fin de dotar al municipio de un instrumento de planeamiento general adaptado a la actual coyuntura social, económica, cultural y urbanística, de acuerdo con la legislación vigente en materia de suelo y urbanismo.

Con el objeto de facilitar a la ciudadanía una correcta comprensión de cada una de las fases de la redacción y aprobación del plan, se realizarán sesiones de participación ciudadana en las que toda la documentación necesaria para la presentación correrá a cargo del equipo redactor.

Además de la ordenación urbanística en general, tendrá que tener en cuenta, entre otros, criterios medioambientales, cambio climático, salud, contaminación acústica, suelos contaminados si los hubiera, movilidad, accesibilidad, toponimia, diversidad, inclusividad, riesgos de inundabilidad y servidumbres aeronáuticas.

También debe incluir un análisis en relación a la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo municipal y principios de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

Todos los documentos del Plan, en sus distintas fases, deberán redactarse en euskera y castellano. Asimismo, se facilitará copia en el formato informático que el Ayuntamiento determine, de cada una de las fases.

El presupuesto total de este proyecto es de 255.000 € (IVA incluido) a pagar en 3 años para lo que se han llevado a cabo los compromisos oportunos de cara a los años 2020 y 2021.