Servicios de limpieza viaria.

SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA, IMBORNALES Y SUMIDEROS

La U.T.E. “GMSM Medioambiente S.A. – Fomento de Construcciones y Contratas S.A. – Valorización y Tratamiento de Residuos S.A” será la nueva adjudicataria del “Servicio de Limpieza Viaria, imbornales y sumideros” del municipio de Etxebarri durante los próximos 8 años.

El servicio en el que se incluyen novedades, se adjudica por un montante económico de 683.472 euros anuales. De esta forma concluye un proceso que se inició hace meses con la elaboración del pliego de condiciones que contemplaba nuevas actuaciones así como un servicio más moderno  y con mejoras al que concurrieron dos empresas del sector.

limpieza foto

Una de las mejoras es que el servicio pasa de 5 niveles establecidos en el pliego a 3 niveles por lo que la totalidad del municipio se limpiará de lunes a viernes, es decir 5 días a la semana, con unas zonas que se limpiarán de lunes a sábado y otras todos los días de la semana. Esta mejora es aplicable al barrido manual y mecánico y a los baldeos.

Proponen alquilar una nave de 250 m2 ubicada en el Polígono Legizamón, como establecimiento directo. De esta manera se dejarán vacantes los locales que se utilizaban en la actualidad en el Parque de Bekosolo y Zintururi.

Otra de las mejoras previstas con la puesta en marcha del servicio, presumiblemente a primeros del mes de mayo, trata sobre la vialidad invernal y actuación ante emergencias:

• La UTE presenta un plan específico de nevadas haciendo una descripción de los medios humanos y materiales que se adscribirán al servicio:

  • Camión cisterna dotado con cuchilla
  • Vehículo 4×4 con cuchilla quitanieves propiedad de la UTE
  • Una cuchilla quitanieves de nueva adquisición como accesorio de la máquina barredora.
  • Esparcidor de sal.
  • Quitanieves mecánicos y dos manuales propiedad de la UTE.

Otros medios que se van a sumar a los que se utilizan en la actualidad son una nueva barredora aspiradora a motor con Kit de insonorización, sopladores eléctricos, lavaaceras a motor con kit de insonorización, entre otros medios.

Sostenibilidad y Mejora contínua…

Referente a los impactos sonoros y sostenibilidad de los equipos ofertados, la barredora y el lavaaceras de nueva incorporación vienen equipados con kit de insonorización, luego los sopladores son eléctricos y el vehículo de inspección es Euro 6 que es más ecológico

Plan de comunicación y concienciación ciudadana…

Desde el ayuntamiento, hacen su parte, pero mantener Etxebarri limpio y saludable, es responsabilidad de todos/as.

La empresa propone una serie de puntos al objeto de realizar un plan de comunicación y concienciación ciudadana en base al conocimiento por parte de la ciudadanía del valor del reciclaje y del fomento de la limpieza de la vía pública concienciando sobre el buen uso de papeleras y contenedores.

Con este fin también la UTE “FCC-GMSM-VTR” realizará campañas de concienciación antes de la puesta en marcha del nuevo servicio, campañas que irán dirigidas a la población en general donde se buscará incentivar la colaboración de los comerciantes. De la misma forma y para cumplir con los objetivos del plan se promoverá la marca ETXEGARBI y se creará un aula de formación medioambiental.

 

 

 

Garbiketa zerbitzua

BIDEAK, ESTOLDA-ZULOAK ETA ISURGUNEAK GARBITZEKO ZERBITZUA

“GMSM Medioambiente S.A. – Fomento de Construcciones y Contratas S.A. – Valorización y Tratamiento de Residuos S.A” ABBE-a ( aldi baterako enpresa-elkartea) izango da “Bideak, estolda-zuloak eta isurguneak Garbitzeko Zerbitzua”ren adjudikazioduna Etxebarri udalerrian datozen 8 urteetan.

Zerbitzu berritzailea den hau, urtean 683.472 euroren truke adjudikatu da. Era honetan duela hilabeteak hasi zen prozesua itxi da , aktuazio berriak ,zerbitzu modernoagoa eta hobekuntzak aurreikusten zituen baldintza pleguen lanketa hain zuzen,bi enpresa aurkeztu zirelarik.

limpieza

Hobekuntzetako bat zera da, pleguetan ,ezarritako 5 mailatik 3 mailara pasatzen dela pleguetan, honek esan nahi du udalerria oso osorik astelehenetik ostiralera garbituko dela, hau da, astean 5 egunetan, zonalde batzuk astelehenetik larunbatera eta beste batzuk egunero. Hobekuntza hau honako hauetan ezarriko da:  eskuz erratzatzea, mekanikoki erratzatzea eta baldeoak.

Legizamon Industrialdean kokatutako 250m2 ko eraikina alokatzea proposatzen dute, establezimendu zuzen gisa. Era honetan hutsik geratuko dira orain arte Bekosolo Parkean eta Zintururin erabiltzen zituzten espazioak.

Zerbitzu berria martxan jartzearekin beste hobekuntza bat etorriko da maiatza aldera, neguko bidezaintza eta larraildietako aktuazioak:

• ABBEak elurteei aurre egiteko plan zehatza aurkezten du, giza baliabideen eta materialen deskripzioa eginez, eta zerbitzuaren barne sartuko direnak:

  • Kamioi zisterna kutxilladuna.
  • 4×4 ibilgailua elurra kentzeko palarekin , ABBE aren jabetza dena.
  • Elurra kentzeko kutxilla berria erratza pasatzeko makinaren osagarri gisa.
  • Gatza zabaltzeko makina.
  • Elurra kentzeko makina mekanikoak eta bi eskuz erabiltzekoak , ABBEren jabetza direnak.

Beste baliabide batzuk gehituko genituzke gaur egungoetara, xurgagailu eta erratza motor bidezkoa, hotsgabetze Kitarekin, haizagailu elektrikoak,espaloiak garbitzekoak moto bidezkoa eta hotsgabetze Kitarekin, besteak beste.

Iraunkortasuna eta Hobekuntza etengabea…

Aurkeztutako ekipoen zaraten eraginei eta iraunkortasunari buruz, erratza eta espaloiak gabitzekoa hotsgabetze kitarekin datoz prestatuta eta haizagailu elektrikoak eta inspekzioko ibilgailua Euro 6 da, ekologikoagoa.

Komunikazio plana eta herritarrak kontzientziatzea…

Udaeltxetik beren partea egiten dute, baina Etxebarri garbi eta osasuntsu mantenzea, guztion ardura da.

Enpresak zenbait puntu proposaten ditu komunikazio plana eta herritarrak kontzientziatzeari dagokionez, herritarrak birziklaiaz eta bideen garbiketaz kontzientziatzeko asmoz, paperontzien eta edukiontzien erabilera egokiaz hain zuzen ere.
Helburu berarekin, “FCC-GMSM-VTR” ABBEak zerbiztu berria martxan jarri aurretik zenbait kontzientziazio kanpaina burutuko ditu herritarrei zuzenduak , honen bidez merkatariak inplikatu nahi dira. Era berean, eta planaren helburuak bete asmoz, ETXEGARBI marka sustatuko da eta ingurumen-formazio gela bat irekiko da.

 

 

 

Euskara plana – Plan de Euskera

Beraiek onartu zuten Euskera Plan bat zegoenik ere ez zekien EAJ-k

Abenduaren 1eko Osoko Bilkuran gertuta zen, EAJko udal taldeak “Etxebarriko Udalak gainontzeko udal taldeekin Euskera Sustatzeko Ekintza Plana eguneratu zezan” proposatu zuenean.

Baina, 2013ko amaieran, Etxebarriko Osoko Bilkurak euskera sustatzeko plan estrategikoa onartu zuen, zein gainera, Eusko Jaurlaritzatik bultzaten den (Hizkuntza-Politika Sailetik) Udalek Euskararen normalkuntzarako urratsak eman ditzaten bakoitzak bere Udalerrian. Plana ESEP izenaz ezaguna da (Euskara Sustatzeko Ekintza Plana) eta 2017ko Abenduaren 31ra arte dago indarrean. Osoko bilkura hartan, talde politiko guztiek alde bozkatu zuten EH Bildu izan ezik, zein abstenitu egin zen.

Akatsa, antza denez, Udaletxeko web orrian Euskara plana eguneratua ez egoteagatik dator, bertan aurrekoa agertzen bait da oraindik. Eta hau izan omen da EAJ udal taldeak bere proposamena luzatzeko izan duen informazio iturri bakarra.

Eta bai horrela da, jadanik zuzentzea eskatu den akats bat dago web orriaren eguneratzean. Baina udal talde batek plan baten alde bozkatzeak eta existitzen denaren ezagutza ere ez izatea ez dago justifikatzerik. Baina ulertzeko zailagoa izan liteke udal talde batek bere proposamen eta hausnarketak egitean web orria izatea informazio iturri bakar bezela, Udaletxeko txosten eta langileenganako sarbide zuzena duenean. Gainera, plana onartua izan zen Osoko Bilkurako akta dute, eta hau bai, web orrian dago.

Euskararen eguna (Abenduak 3) hain gertu izatearen oportunismoak eramanda egindako proposamena izango zela suposatzen dugu. Gure bozeramaleak, Iker López, Euskara Zinegotzia  ere dena, zuzen baino zuzenago erantzun zion “gaizki-ulertutzat” hartu dezakegun egoera  honi. Osoko Bilkuraren Bideoan 1:06:06 minutuan ikusi dezakezu: https://youtu.be/bHb3hx98A_4?t=1h6m

Osoko Bilkuraren bideoa: https://youtu.be/bHb3hx98A_4

pleno ordinario - osoko bilkura

El PNV desconoce que existe un Plan de Euskera que ellos mismos apoyaron

Ocurrió en el pleno del pasado 1 de diciembre, cuando el grupo municipal EAJ/PNV propuso que el “Ayuntamiento de Etxebarri junto al resto de fuerzas presentes en el Ayuntamiento actualice el plan general de la promoción del Euskera”.

Pues bien, a finales de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Etxebarri aprobó el Plan Estratégico de Euskera que se promueve, además, desde Gobierno Vasco (Política Lingüística) para que los Ayuntamientos den pasos en la normalización del uso del Euskera en sus respectivos municipios. El plan se denomina ESEP y está vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. En aquel pleno, todos los partidos votaron a favor menos EH Bildu que optó por la abstención.

El error viene determinado porque en la web del Ayuntamiento no se encuentra actualizado el apartado del Plan de Euskera y se hace referencia al anterior. Ésta ha debido ser la única fuente de información que ha utilizado el grupo municipal EAJ/PNV para realizar la propuesta.

Efectivamente, existe un error en la actualización de la página web que ya se ha solicitado se subsane. Lo que no tiene justificación es que un grupo municipal vote a favor de un Plan y desconozca que existe. Más difícil de entender es que la web sea la única fuente de información para que un grupo municipal realice sus propuesta y reflexiones, cuando tiene acceso directo tanto a los/as trabajadores/as como a los expedientes del Ayuntamiento. Además, cuentan con el acta de la sesión plenaria en la que se aprobó que, por cierto, sí está en la página web.

Suponemos que se habrán dejado llevar por el oportunismo dada la cercanía del Día Internacional del Euskera (3 de Diciembre). Nuestro portavoz, Iker López que además es el Concejal de Euskera, respondió más que correctamente a este llamémosle “malentendido”.

Lo puedes ver en el minuto de 1:06:06 del video:  https://youtu.be/bHb3hx98A_4?t=1h6m

Video completo del Pleno Ordinario: https://youtu.be/bHb3hx98A_4

Langabezia Etxebarrin. 2016an zehar langabezi-indizea ia bi puntu jaitsi da

2016an zehar Etxebarrin langabezi-indizea ia bi puntu jaitsi da, urtarrilean %12,3etik abendura %10,6ra pasatuz (urteko txikiena). Bizkaian urte bukaeran langabezia %14,2 izan da eta Euskadin berriz %13,1.

grafico-paro-1

Langabezi-tasa altua da estatu mailan gehien kezkatzen duen gaia. Etxebarri ez da salbuespena, eta datuak Bizkaiko eta Euskadiko batez bestekoarekin konparatuta zerbait hobeagoak diren arren; arreta berezia jartzeaz gain, neurri bereziak hartu behar dira datu horiek eta langabezian aurkitzen diren pertsonen eta familien egoera hobetzeko.

Grafikoan ikus daitekeenez 2016an zehar Etxebarrin langabezi-indizea ia bi puntu jaitsi da, urtarrilean %12,3etik abendura %10,6ra pasatuz (urteko txikiena). Bizkaian urte bukaeran langabezia %14,2 izan da eta Euskadin berriz %13,1.

Estatuan langabezia % 20a baino handiagoa da, baina datu honek erreferentzia gisa ez du balio gure udalerriarentzat.

Egun Etxebarrin langabezi tasa %10,6koa da, biztanleria aktibotik 615 pertsona.

Langabetu kopuru osotik, %46a 25 – 44 urte bitartekoa da, %48a 45 urte baina gehiagokoa da eta soilik %6ak 25 urte baino gutxiago ditu. Genero aldetik, langabetuen %43a gizonezkoa da eta %57a berriz emakumezkoa.

Udalak martxan jarritako neurriak: formazioa eta enplegua.

Enplegua Udalaren eskuduntza ez izan arren, irtenbidearen zati bat ba garela uste dugu, gizarteak larritasunez hobetzea eskatzen duten esparru baten inguruan ekimenak proposatuz.

Hori dela-eta, Etxebarriko Udala erabat inplikaturik dago enpleguaren eta formazioaren garapenean, eta ondorioz ildo horretan herritarrei baliabide hauek eskaintzen dizkie:

• Basauri-Etxebarri Behargintza. Basauriko eta Etxebarriko Udalek Sozietate Publiko hau sortu zuten bertako garapen osoa sustatzeko, pertsonen enplegutasuna hobetzeko neurriak eta enpresen sustapena konbinatuz. Hainbat zeregin ditu: enplegurako prospekzio eta informazio-ekintzak garatzea, besteen kontura lan munduan-txertatzen laguntzea, autoenpleguari eta ekintzailetzari babesa, enpresen eraketa, enpresei lehiakortasunaren hobekuntzan zerbitzua ematea, toki-garapenean laguntzeko jarduerak burutzea eta langabetuei zuzendutako 2017ko Formazio planak osatzea.

• Etxebarriko Udal Informatika Zentroa (CIME). Tokiko berrikuntzaren sustapenean eta babesean gakoa den Udal Zerbitzu hau, lurraldean identifikatutako teknologia-lekune guztietara helduz, sarean lan egitea sustatuz eta ekimen berritzaile bateratuak kudeatuz. Gainera, Lanbideren laguntzaile gisa lanerako prestakuntza planak garatzen ditu. Egun Profesionaltasun-ziurtagiri bi ematen dira, Informatikaren eta Komunikazioaren ingurukoak:
o Lengoaia Egituratuak.
o Wen orrien Eraketa eta Argitalpena.

Enplegagarritasunaren hobekuntzari dagokionez, langabetuen kontratazioan eragiten duten 4 akzio burutzen ari dira:

1. Kontratu zuzenak Lanbideren lankidetzarekin: Udalak Lanbideren lankidetzarekin 6 pertsona 3 proiektu konkretuetarako kontratatu ditu: lorezaintza-brigada (2 pertsona), artxibategi-dinamizatzailea (2) eta udal planen 3 kudeatzaile (bizikidetza, komunikazio plana eta merkataritza/enpresa).
2. Klausula sozialak lan-kontratuetan: enpresak langabezian dauden pertsonak kontratatzera behartzen dituzten klausulak.

Paro en Etxebarri. A lo largo de 2016 el índice de paro ha bajado casi dos puntos

A lo largo de 2016 el índice de paro en Etxebarri ha bajado casi dos puntos, pasando del 12,3% en enero al 10,6% en diciembre, la mínima del año. Bizkaia cierra el año con un 14,2% de paro, mientras que la media en Euskadi es del 13,1%.

grafico-paro-1

La elevada tasa de paro es el asunto que más preocupa a nivel estatal. Etxebarri no es una excepción y, aunque los datos son algo mejores si los comparamos con la media de Bizkaia y Euskadi, es un asunto en el que se debe poner especial atención y adoptar medidas que ayuden a mejorar esos datos y la situación de las personas y familias que se encuentran en situación de desempleo.

Según se observa en el gráfico, a lo largo de 2016 el índice de paro en Etxebarri ha bajado casi dos puntos, pasando del 12,3% en enero al 10,6% en diciembre, la mínima del año. Bizkaia cierra el año con un 14,2% de paro, mientras que la media en Euskadi es del 13,1%.

En España el paro sigue por encima del 20% con lo que no es un dato que sirva de referencia para nuestro municipio.

En Etxebarri, a día de hoy la tasa de paro es del 10,6%, lo que supone un total de 615 personas desempleadas sobre la población activa.

Del total de personas en paro, el 46% se encuentra entre los 25 y 44 años, el 48% es mayor de 45 y únicamente el 6% es menor de 25 años. En cuanto al género, el paro afecta en un 43% a hombres mientras que el 57% son mujeres.

Medidas puestas en marcha por nuestro Ayuntamiento: formación y empleo

A pesar de que el empleo no es competencia de los Ayuntamientos, entendemos que sí somos parte, al menos, de la solución, proponiendo iniciativas que mejoren un ámbito demandado con urgencia por la sociedad.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Etxebarri está profundamente implicado en el desarrollo del empleo y la formación y ofrece a la ciudadanía los siguientes recursos destinados a tal fin:

• Behargintza Basauri-Etxebarri. Sociedad Pública de los Ayuntamientos de Basauri y Etxebarri creada para promocionar el desarrollo integral de los mismos, combinando tanto las acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas, como las destinadas al fomento empresarial de los municipios. Desarrolla actividades de prospección e información para el empleo, apoyo a la inserción laboral por cuenta ajena, apoyo al autoempleo y al emprendizaje, la creación de empresas, dando servicios para la mejora de la competitividad a las empresas y realizando cualquier actividad que favorezca el desarrollo local, como los nuevos planes de Formación para desempleados/as 2017.

• El Centro de Informática Municipal de Etxebarri (CIME). Servicio del Ayuntamiento de Etxebarri, pieza clave de fomento y apoyo a la innovación local, ampliando su campo de actuación a todos los enclaves tecnológicos identificados en el territorio, promoviendo el trabajo en red y dinamizando la puesta en marcha de iniciativas conjuntas innovadoras. Además, como centro colaborador de Lanbide, desarrolla diferentes planes de formación ocupacional. Actualmente se imparten dos Certificados de Profesionalidad vinculados a la especialidad de Informática y Comunicaciones:
o Programación Lenguajes Estructurados.
o Confección y Publicación de Páginas Web.

En cuanto a la mejora de la empleabilidad, se están llevando a cabo 4 acciones que inciden directamente en la contratación de personas desempleadas:

1. Contratos directos en colaboración con Lanbide: el Ayuntamiento en colaboración con Lanbide ha contratado a 6 personas 3 proyectos concretos: brigada de jardinería (2 personas), dinamizadora de archivo (1) y 3 dinamizadores de distintos planes municipales (convivencia, plan de comunicación y comercio/empresa).
2. Cláusulas sociales en contratos de obras: en los contratos de obra se incluyen cláusulas sociales que obligan a las empresas que realicen las obras a contratar personas en paro.