Daily Archives: 2019-10-22T14:41:42+00:000000004231201910

Aprobada la congelación de los impuestos por segundo año consecutivo.

Share

En el último pleno se aprobó la propuesta de impuestos y tasas para 2020 que había sido publicada en la web para que la ciudadanía pudiera opinar al respecto con los votos a favor de LVP y PSE-PSOE y las abstenciones de EAJ-PNV y EH Bildu.

Según esto, en 2020 se mantendrán congelados el IBI, el Impuesto de Vehículos, el impuesto de construcciones y obras, la tasa de alcantarillado y recogida de basuras, las tasas del cementerio y las de la OTA.

Las principales novedades aprobadas de algunas de las tasas son las siguientes:

ETXEBARRIBUS
Se amplía la edad del Bono Joven del EtxebarriBus a los 26 años (inclusive) en coherencia con la consideración de persona joven en otras tasas. Además, se ofrece la posibilidad de ampliar el bono al mes de julio.

ÁREA SOCIOCULTURAL
El Área Sociocultural modifica en las ordenanzas de actividades culturales, deportivas y el Euskaltegi municipal la bonificación a familias monoparentales, retirando el 15% por el mero hecho de pertenecer a este colectivo, estableciendo un 33% o un 50% de bonificación en función de la renta estandarizada.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
En cuanto al Polideportivo Municipal, se retoman los abonos de año completo (en 2019 se redujeron por el cierre temporal de la piscina) y se reducen en base a la aplicación del nuevo contrato del Polideportivo y descuento de los días de paros y huelgas.
Según esto, los/as Etxebarritarras van a pagar en los abonos anuales y trimestrales un 3,5% menos que si en 2019 no hubiera existido el cierre. El resto de tarifas del polideportivo se actualiza un 1,7%.

Se plantean varias novedades en las bonificaciones del Polideportivo:
– Se crea una tasa reducida para el abono de jóvenes empadronados/as hasta 26 años del 20% con respecto a la anterior.
– Se amplían las bonificaciones para familias con miembros en situación de desempleo.
– Y, además, se crea una bonificación específica para personas con diversidad funcional que al igual que las familias numerosas y monoparentales se beneficiarán de bonificaciones en función de la renta estandarizada.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
La cuota mínima del Servicio de Ayuda a Domicilio pasa a ser de 12,50 € al mes, aunque se mantiene la de 10 € para caso de máxima vulnerabilidad.

RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
Se actualizan las tasas de Retirada de Vehículos de la Vía Publica a los precios actuales aplicando el IPC desde el 2005, año de su última actualización.

Para tomar esta decisión se tenido en cuenta una primera proyección del presupuesto 2020 con la información con la que se cuenta actualmente y todo apunta a que el presupuesto del año que viene será estable y equilibrado con respecto al del 2019, pudiendo mantener los servicios y con margen para algunas inversiones.

Bigarren urtez jarraian zergak izoztearen onarpena.

Share

Azken udalbatzak herritarren iritzia jaso asmoz, web orrian argitaratutako 2020ko zergen eta tasen proposamena onartu zen.  LVP eta PSE-PSOE taldeek aldeko bozka eman zuten, eta EAJ-PNV eta EH Bildu alderdiak abstenitu egin ziren.

Honela bada, 2020an zerga hauek bere horretan geldituko dira:  OHZ, Ibilgailuen gaineko zerga, eraikuntzen eta obren gaineko zerga, Estolderiagatiko eta zabor bilketagatiko tasa, hilerri-tasa eta TAOkoak.

Tasen inguruko berrikuntza nagusiak hauek dira:

ETXEBARRI-BUS ZERBITZUA
EtxebarriBus zerbitzuaren Gazte Bonoaren adin tartea 26 urteetara (barne) luzatzen da, beste tasetan pertsona gaztea nor den zehazten denaren arabera. Gainera bonua uztailaren 26ra zabaltzeko aukera eskaintzen da.

ARLO SOZIOKULTURALA
Arlo soziokulturalak Kultur, Kirol eta Euskaltegiko jardueren ordenantzetan guraso bakarreko familiei zuzendu beharreko hobaria aldatu egiten du, talde honetakoa izategatik %15arena ezabatuz, eta %33ko edo %55eko  hobaria ezarriz errenta estandarizatuaren arabera.

UDAL KIROLDEGIA
Udal Kiroldegiari dagokionez, urte osoko abonuak berrartzen dira (2019an igerilekuen behin-behineko itxieragatik gutxitu egin ziren) eta Kiroldegiaren kontratu berriaren aplikazioagatik eta geldialdien deskontuagatik gutxitu.
Honela bada, etxebarritarrek urteko eta hiru hileko abonua %3,5 gutxiago ordainduko dute, 2019an itxierarik egon ez baldin bazen kontuan hartuz. Kiroldeko beste tarifa guztiak %1,7 eguneratzen dira.

Kiroldegiko hobarietan Berrikuntza batzuk planteiatzen dira:
– Tasa murriztu bat eratzen da aurreko 26 urte arteko gazte erroldatueen abonurako, %20 aurrekoarekiko.
– Hobariak zabaltzen zaizkie kideak langabezian dituzten familiei.
– Eta gainera,  dibertsitate funtzionalak dituztenei hobari berezitu bat eratzen zaie. Familia ugariei eta guraso bakarreko familiei bezala, errenta estandarizatuaren araberako hobariak jasoko dituzte.

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren gutxieneko kuota 12,50 € hilabetean izango da. Hala ere gehieneko ahuleziko kasuetako 10 euroak mantendu egiten dira.

IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK ATERATZEA
Ibilgailuak bide publikotik ateratzearen gaineko tasak eguneratu egiten dira, KPI-a 2005etik aplikatuz, azken eguneraketako urtea.

Erabaki hau hartzeko 2020ko aurrekontuaren lehen proiekzioa kontuan hartu da, egun esku artean dugun informaizioarekin. Aurreikuspenaren arabera, 2019ko aurrekontuarekin alderatua, 2020koa egonkorra eta orekatua izango da, zerbitzuak manteduz eta tartea egonik inbertsio batzuei aurre egiteko.