Tag Archives: etxebarribizi

Senderos e itinerarios – Bidezidor eta ibilbideak.

Compromiso 23. Senderos e itinerarios. Establecer una ruta de senderos señalizados tanto en el medio natural como urbano que faciliten la movilidad interna y las conexiones con el exterior y el conocimiento cultural y arqueológico del municipio.

Desde el Área de Medio Ambiente y el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Etxebarri se presenta esta iniciativa cuyo objetivo no es otro que la difusión de hábitos saludables y el dar a conocer el entorno natural, geográfico e histórico del municipio.

Esta acción se encuentra en el Plan de Innovación de Etxebarri y que se aprobó de manera participativa con el objetivo de “establecer una ruta de senderos señalizados tanto a nivel natural como urbano que faciliten la conexión interna y externa de Etxebarri y el conocimiento cultural y etnológico del municipio”, sin olvidar que también se pretende potenciar una actividad saludable y totalmente recomendable.

Hay que mencionar el apoyo de la empresa Arcelor que ha tomado parte en esta iniciativa como principal patrocinador.

Inicialmente y en una primera fase  fue la empresa ORBELAK la adjudicada para el diseño de los itinerarios, y en esta última fase, la labor de señalización y dinamización de los itinerarios ha sido adjudicada a la empresa ORAIN 21.

Se han diseñado 3 itinerarios que se pueden recorrer a pie aunque parte de ellos también es posible realizarlos en bici. Son recorridos circulares, de distinta longitud y dificultad, adecuados para todas las edades. A continuación se describe brevemente cada uno de ellos:

  1. Ruta Municipal: Se trata de un recorrido prácticamente llano de baja dificultad física, que conecta las zonas de esparcimiento de la parte baja de Etxebarri. Tiene una distancia de 4,5 km y un desnivel de 105 m.
  2. Ruta Zuztarretik Oinez: Es un itinerario circular que empieza y finaliza en la Iglesia San Esteban. Atraviesa el barrio Kukullaga y llega hasta la zona de bosque Kortatxikieta pasando por parajes naturales y caseríos hasta volver al punto de partida. La distancia es de 7,7 km y el desnivel de subida es de 418 m.
  3. Ruta Supramunicipal: Es una ruta circular que comienza en la zona trasera del polideportivo y nos posibilita conectar con otras rutas próximas al municipio como el GR 228 de Bilbao o la Ruta Mugarriz Mugarri de Galdakao. La distancia es de 9,9 km y el desnivel de subida 519 m.

Señalización de itinerarios:

Las señales se dividen en informativas y direccionales. Se colocarán 3 paneles informativos; uno cerca de la línea 1-2 de Metro, otro en las proximidades de la Iglesia de San Esteban y un último en la zona trasera del polideportivo.

Las señales direccionales serán postes con flechas que identificaran con un color concreto cada uno de los itinerarios: azul (itinerario municipal), verde (itinerario Zuztarretik Oinez) y amarillo (itinerario supramunicipal).

Se instalarán un total de 8 hitos que indicarán la toponimia original del punto en el que se encuentran.

 

 

23. Konpromisoa. Bidezidor eta ibilbideak. Barruko mugikortasuna eta kanporako loturak erraztuko dituzten ibilbide seinaleztatuak ezartzea, eremu urbano zein mendian, aldi berean udalerriko kultura eta arkeologiaren ezagutzan sakonduaz.

Etxebarriko Udalaren Ingurumen Sailak eta Euskara Zerbitzuak ekimen hau aurkezten du helburu argi batekin, hau da, ohitura osasuntsuak udalerrian zabaltzea eta bide batez udalerriaren  ingurune natural, geografikoa eta historikoa ezagutaraztea.

Ekimen hau Etxebarriko Berrikuntza Planaren baitan kokatzen da, ekimen  hau prozesu parte-hartzaile baten bitartez onartu zen helburu argi batekin, “ hiri-eremuan zein eremu naturalean ibilbide seinalizatuak ezartzea, Etxebarriren barne eta kanpo loturak erraztuz eta  udalerriaren ezagutza kultural eta etnologikoa sustatuz”, ahaztu gabe honekin guztiarekin oso gomendagarria den osasun jarduera sustatu nahi dela.

Aipatu beharra dago udalerriko Arcelor enpresaren laguntza ekimen honetan, izan ere babesle gisa parte-hartu du.

Haisiera fasean, Ibilbideen diseinua egiteko ORBELAK enpresa esleitu zen eta azken fase honetan, ibilbideen  seinalizazioa eta dinamizazioa burutzeko enpresa esleitua ORAIN 21 izan da.

Guztira 3 ibilbide prestatu dira, oinez egitekoak dira , hala ere badaude bizikletaz egin diatezkeen zenbait atal. Guztiak ibilbide zirkularrak dira, luzera eta zailtasun desberdinekoak, hala ere adin guztietarako egokiak. Hauxe da bakoitzaren azalpen laburtua:

  1. Herri Barruko Ibilbidea: Ibilbide ia laua da, zailtasun fisiko txikikoa. Etxebarriko behe aldeko aisialdi eremuak lotzen ditu. Guztira 4,5 km-ko luzera dauka eta 105 m-ko igoera-desnibela.
  2. Zuztarretik Oinez Ibilbidea: Ibilbide zirkular hau Doneztebe elizan hasi eta bukatzen da. Kukullaga auzoa gurutzatzen du eta Kortatxikieta izeneko baso-aldera heltzen da, paraje naturalak eta baserriak zeharkatu ondoren irteera lekura iritsiko gara.  Luzera 7,7 km-koa da eta igoera.desnibela 418 m-koa.
  3. Udalerriaz Gaindiko Ibilbidea: Ibilbide zirkular hau Kiroldegiaren atzealdean hasten da eta udalerri inguruko beste zenbait ibilbiderekin lotzen da, esaterako Biboko GR 228 arekin edo Galdakaoko Mugarriz Mugarri ibilbidearekin. Distantzia 9,9 km-koa da, eta igoera-desnibela 519 m-koa.

Ibilbideen seinalizazioa:

Bi motako seinaleak daude: informaziozkoak eta norabidea erakustekoak.Guztira 3 informazio-panel jarriko dira; bat Metroko 1-2 Linea ondoan, beste bat Doneztebe eliza ondoan eta hirugarrena kiroldegiaren atzealdean.

Norabide-seinaleak posteak eta geziak izango dira. Ibilbide bakoitzak kolore zehatz bat izango du: urdina (herri barruko ibilbidea) , berdea ( Zuztarretik oinez ibilbidea) eta horia ( udalerriaz gaindiko ibilbidea).

Azkenik, 8 mugarri  jarriko dira ibilbideen leku esanguratsuetan tokiko toponimia adieraziz.

Langabezia Etxebarrin. 2016an zehar langabezi-indizea ia bi puntu jaitsi da

2016an zehar Etxebarrin langabezi-indizea ia bi puntu jaitsi da, urtarrilean %12,3etik abendura %10,6ra pasatuz (urteko txikiena). Bizkaian urte bukaeran langabezia %14,2 izan da eta Euskadin berriz %13,1.

grafico-paro-1

Langabezi-tasa altua da estatu mailan gehien kezkatzen duen gaia. Etxebarri ez da salbuespena, eta datuak Bizkaiko eta Euskadiko batez bestekoarekin konparatuta zerbait hobeagoak diren arren; arreta berezia jartzeaz gain, neurri bereziak hartu behar dira datu horiek eta langabezian aurkitzen diren pertsonen eta familien egoera hobetzeko.

Grafikoan ikus daitekeenez 2016an zehar Etxebarrin langabezi-indizea ia bi puntu jaitsi da, urtarrilean %12,3etik abendura %10,6ra pasatuz (urteko txikiena). Bizkaian urte bukaeran langabezia %14,2 izan da eta Euskadin berriz %13,1.

Estatuan langabezia % 20a baino handiagoa da, baina datu honek erreferentzia gisa ez du balio gure udalerriarentzat.

Egun Etxebarrin langabezi tasa %10,6koa da, biztanleria aktibotik 615 pertsona.

Langabetu kopuru osotik, %46a 25 – 44 urte bitartekoa da, %48a 45 urte baina gehiagokoa da eta soilik %6ak 25 urte baino gutxiago ditu. Genero aldetik, langabetuen %43a gizonezkoa da eta %57a berriz emakumezkoa.

Udalak martxan jarritako neurriak: formazioa eta enplegua.

Enplegua Udalaren eskuduntza ez izan arren, irtenbidearen zati bat ba garela uste dugu, gizarteak larritasunez hobetzea eskatzen duten esparru baten inguruan ekimenak proposatuz.

Hori dela-eta, Etxebarriko Udala erabat inplikaturik dago enpleguaren eta formazioaren garapenean, eta ondorioz ildo horretan herritarrei baliabide hauek eskaintzen dizkie:

• Basauri-Etxebarri Behargintza. Basauriko eta Etxebarriko Udalek Sozietate Publiko hau sortu zuten bertako garapen osoa sustatzeko, pertsonen enplegutasuna hobetzeko neurriak eta enpresen sustapena konbinatuz. Hainbat zeregin ditu: enplegurako prospekzio eta informazio-ekintzak garatzea, besteen kontura lan munduan-txertatzen laguntzea, autoenpleguari eta ekintzailetzari babesa, enpresen eraketa, enpresei lehiakortasunaren hobekuntzan zerbitzua ematea, toki-garapenean laguntzeko jarduerak burutzea eta langabetuei zuzendutako 2017ko Formazio planak osatzea.

• Etxebarriko Udal Informatika Zentroa (CIME). Tokiko berrikuntzaren sustapenean eta babesean gakoa den Udal Zerbitzu hau, lurraldean identifikatutako teknologia-lekune guztietara helduz, sarean lan egitea sustatuz eta ekimen berritzaile bateratuak kudeatuz. Gainera, Lanbideren laguntzaile gisa lanerako prestakuntza planak garatzen ditu. Egun Profesionaltasun-ziurtagiri bi ematen dira, Informatikaren eta Komunikazioaren ingurukoak:
o Lengoaia Egituratuak.
o Wen orrien Eraketa eta Argitalpena.

Enplegagarritasunaren hobekuntzari dagokionez, langabetuen kontratazioan eragiten duten 4 akzio burutzen ari dira:

1. Kontratu zuzenak Lanbideren lankidetzarekin: Udalak Lanbideren lankidetzarekin 6 pertsona 3 proiektu konkretuetarako kontratatu ditu: lorezaintza-brigada (2 pertsona), artxibategi-dinamizatzailea (2) eta udal planen 3 kudeatzaile (bizikidetza, komunikazio plana eta merkataritza/enpresa).
2. Klausula sozialak lan-kontratuetan: enpresak langabezian dauden pertsonak kontratatzera behartzen dituzten klausulak.

Paro en Etxebarri. A lo largo de 2016 el índice de paro ha bajado casi dos puntos

A lo largo de 2016 el índice de paro en Etxebarri ha bajado casi dos puntos, pasando del 12,3% en enero al 10,6% en diciembre, la mínima del año. Bizkaia cierra el año con un 14,2% de paro, mientras que la media en Euskadi es del 13,1%.

grafico-paro-1

La elevada tasa de paro es el asunto que más preocupa a nivel estatal. Etxebarri no es una excepción y, aunque los datos son algo mejores si los comparamos con la media de Bizkaia y Euskadi, es un asunto en el que se debe poner especial atención y adoptar medidas que ayuden a mejorar esos datos y la situación de las personas y familias que se encuentran en situación de desempleo.

Según se observa en el gráfico, a lo largo de 2016 el índice de paro en Etxebarri ha bajado casi dos puntos, pasando del 12,3% en enero al 10,6% en diciembre, la mínima del año. Bizkaia cierra el año con un 14,2% de paro, mientras que la media en Euskadi es del 13,1%.

En España el paro sigue por encima del 20% con lo que no es un dato que sirva de referencia para nuestro municipio.

En Etxebarri, a día de hoy la tasa de paro es del 10,6%, lo que supone un total de 615 personas desempleadas sobre la población activa.

Del total de personas en paro, el 46% se encuentra entre los 25 y 44 años, el 48% es mayor de 45 y únicamente el 6% es menor de 25 años. En cuanto al género, el paro afecta en un 43% a hombres mientras que el 57% son mujeres.

Medidas puestas en marcha por nuestro Ayuntamiento: formación y empleo

A pesar de que el empleo no es competencia de los Ayuntamientos, entendemos que sí somos parte, al menos, de la solución, proponiendo iniciativas que mejoren un ámbito demandado con urgencia por la sociedad.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Etxebarri está profundamente implicado en el desarrollo del empleo y la formación y ofrece a la ciudadanía los siguientes recursos destinados a tal fin:

• Behargintza Basauri-Etxebarri. Sociedad Pública de los Ayuntamientos de Basauri y Etxebarri creada para promocionar el desarrollo integral de los mismos, combinando tanto las acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas, como las destinadas al fomento empresarial de los municipios. Desarrolla actividades de prospección e información para el empleo, apoyo a la inserción laboral por cuenta ajena, apoyo al autoempleo y al emprendizaje, la creación de empresas, dando servicios para la mejora de la competitividad a las empresas y realizando cualquier actividad que favorezca el desarrollo local, como los nuevos planes de Formación para desempleados/as 2017.

• El Centro de Informática Municipal de Etxebarri (CIME). Servicio del Ayuntamiento de Etxebarri, pieza clave de fomento y apoyo a la innovación local, ampliando su campo de actuación a todos los enclaves tecnológicos identificados en el territorio, promoviendo el trabajo en red y dinamizando la puesta en marcha de iniciativas conjuntas innovadoras. Además, como centro colaborador de Lanbide, desarrolla diferentes planes de formación ocupacional. Actualmente se imparten dos Certificados de Profesionalidad vinculados a la especialidad de Informática y Comunicaciones:
o Programación Lenguajes Estructurados.
o Confección y Publicación de Páginas Web.

En cuanto a la mejora de la empleabilidad, se están llevando a cabo 4 acciones que inciden directamente en la contratación de personas desempleadas:

1. Contratos directos en colaboración con Lanbide: el Ayuntamiento en colaboración con Lanbide ha contratado a 6 personas 3 proyectos concretos: brigada de jardinería (2 personas), dinamizadora de archivo (1) y 3 dinamizadores de distintos planes municipales (convivencia, plan de comunicación y comercio/empresa).
2. Cláusulas sociales en contratos de obras: en los contratos de obra se incluyen cláusulas sociales que obligan a las empresas que realicen las obras a contratar personas en paro.

Eraginkortasun energetikoa

24. Konpromisoa. Eraginkortasun energetikoa kale-argiztapenean.

LED teknologia, potentziaren kontrola eta presentzia detektagailuekin osatuta, kale-argiztapen sistema publiko energetikoki eraginkorra eta jasangarria ezarriko dugu. Udalak kontsumitutako energiaren %100a jatorri berriztagarria izatea bermatuko da.

Etxebarriko Udalak jakinarazten du energia zerbitzuen kontratua lizitaziora aterako duela. Honen helburu nagusia argiztapen publikoa energetikoki  efizientea eta iraunkorra izateko  sistema ezartzea da. Abantailak ingurumen arloko hobekuntzak dira, CO2aren murrizketa eta hobekuntza ekonomikoa lortzea energia kostuak doituz egungo araudia kontuan izanda. Udalerriak, EVE (Ente Vasco de Energía) proeiktuarekin elkarlanean, konpromisoa hartzen du 2020rako energia kontsumoa %20an jeisteko eta bukaerako kontsumoaren %20a energia berriztatzaileetatik eratorria izan dadila, era honetan negutegi efectua eragiten duten gasak saihestuz  eta udalerriko argiztapenaren kalitatea hobetuz.

image002-1

Gure abiapuntua ez da zerotik hasten, aldez aurretik armairuen hobekuntzak egin genituen, fluxu-korrugatuaren instalazioa, lan berrietan argiztapen efizientea jarri eta ordezkatu, Forua, Galicia, Bekosoloko sarbidea etabarretan egin den bezala.Kontratautako potentziak doitu dira eta kontsumoaren ordu-tarteak aldatu egin ditugu Udaltalde 21 proiektuarekin elkarlanean.
Prozesuaren aurretik energia arloko auditoria egin zen, udalerrian dauden hobetzeko puntu kritiko edo ilun agertzen diren argiztapen-mapa batean jaso ziren eta interbentzioa egingo da.Auditoria horren bitartez pleguak lizitariora ateratzea erabaki zen lau prestazio nagusirekin, hain zuzen ere enpresa adjudikaziodunari eskatuko zaiona:

1. Energia kudeaketa:  instalazioen eskaeraren hornikuntza elektrikoa, kontsumitutako energiaren kostua barne.
2. Mantenua: agiztapenaren instalazio erabatekoa bermatu.
3. Berme Osoa: kontratuaren iraupenean apurtutako elementu guztien ordezkatzea edo konponketa.
4. Hobekuntza lanak eta instalazioen berritzea: auditoriak berak ezarri zituenak izango lirateke, Udalak, Berrikuntza Planaren bitartez dinamizatu ziren parte-hartze prozesu desberdinetan proposatutakoak. Guztiak daude lehiaketako pleguetan.

Pleguak

Hobekuntza edo inbertsio lan horiek, oinarrian, led argi bidez ordezkatuko diren 950 puntu daude, gabonetako argiztapenari buruz, udalaren jabetza direnak eta enpresak berak jarritakoak izango dira ordezkatze batzuk eginez. Oinezko bideetan ere argiztapena gehituko da ( udaltzaingoak identifikatuta), presentzia bidezko sentsoreen bidez indartu nahi da , hauek potentzia handitzen dute pertsonak hurbiltzen diren neurrian. Beste zenbait puntutan ere hobekuntzak aurreikusten dira,Bekosoloko eta Zintuduriko  kirol-instalazioetan baita ingurukoetan ere, Bekosoloko skate pistetan,gimnasiako pistetan,…hauetan zenbait foko jarriko dira  pertsonak hurbiltzean indartu egingo direnak. San Antonio eta San Esteban Etorbideetako  argi puntu iztiak aldatuko dira, errotondan hasi eta elizaraino eta San Antonio sarreran ,herriko sarrerak baitira. Kontuan hartuko dira beste zenbait zonalde industrialdeak, zubiak etabarrekoak eta azkenik udalerriaren kalitatea hobetzen lagunduko duten argiztapen-errefortzuak.

Kontratuaren iraupena 10 urtekoa izatea aurreikusten da eta lizitazio prezioa 270.000 eurokoa izango da, honen baitan kontuan izango da kudeaketaren balorazioa teknikoa, mantenuaren balorazioa, babes osoaren balorazioa eta hobekuntzen eta berriztatzeen hobekuntzen balorazio teknikoa, hauxe baita interbentzio-eremu nagusia.

Eficiencia energética.

Compromiso 24. Eficiencia energética en el alumbrado público.

Estableceremos un sistema de alumbrado público en el municipio eficiente energéticamente y sostenible con la integración de la tecnología LED, el control de potencia y detectores de presencia. Se garantizará que el 100% de la energía consumida por el Ayuntamiento sea de origen renovable.

El ayuntamiento de Etxebarri anuncia que saca a licitación el contrato de servicios energéticos municipales. Su objetivo principal es establecer un sistema de alumbrado público eficiente energéticamente y sostenible. Las ventajas serán las mejoras medioambientales, reducción de CO2 y mejoras económicas reduciendo los costes energéticos ajustándose a la norma vigente. El municipio, en colaboración con el proyecto EVE (Ente Vasco de Energía), se compromete para el 2020 haber reducido un 20% de energía y que otro 20% del consumo final venga de energías renovables, evitando así gases de efecto invernadero y mejorar la calidad lumínica del municipio.

image002-1
No partimos de cero, previamente ya habíamos hecho una serie de mejoras en intervención de armarios, instalación de rugados de flujo, intervención y sustitución de luminarias eficientes en obras nuevas como recientemente en la calle Forua, Galicia, acceso a Bekosolo etc…Se han ajustado las potencias contratadas y hemos cambiado las franjas horarias del consumo en un proyecto en colaboración con Udaltalde21.

Previo al proceso, se realizó una auditoría energética, un mapa lumínico con un diagnóstico que nos señala todos los puntos del municipio críticos o sombríos a mejorar y en los que hay que intervenir. A través de esa auditoria se decidió sacar a licitación los pliegos con cuatro prestaciones principales, que es lo que se exigirá a la empresa adjudicataria:

1. Gestión energética: la gestión de suministro eléctrico de la demanda de las instalaciones, incluidos el coste de la energía consumida
2. Mantenimiento: garantizar el perfecto funcionamiento de las instalaciones del alumbrado
3. Garantía total: reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados durante la duración del contrato
4. Obras de mejora y reforma de instalaciones: serían las inversiones que la propia auditoría marcó junto con las que se propusieron en los diferentes procesos participativos que inició el ayuntamiento a través del Plan de Innovación. Todas ellas vienen incluidas en los pliegos del concurso.

Pliegos

Esas obras de mejora o inversión, se basan principalmente en la sustitución de 950 puntos de luz con tecnología led, respecto al alumbrado de navidad, colocados todos por propiedad del ayuntamiento y los aportados por la empresa inicialmente con una serie de sustituciones, también se aumentará la iluminación en los pasos de peatones (identificados a través de la policía municipal), se prevé reforzar a través de los sistemas por sensores de presencia, que aumenten la potencia según se acercan las personas. Otra de las mejoras que se proponen es en las instalaciones deportivas, de Bekosolo y de Zintuduri y sus instalaciones colindantes, pistas de skate de Bekosolo, pistas de gimnasia a través de una serie de focos con detectores de presencia para que se potencien cuando haya personas. Cambiar puntos de luz completos de avenida San Antonio y en San Esteban, desde la rotonda hasta la iglesia y la entrada de San Antonio ya que son las entradas al pueblo. Se tendrá que tener en cuenta también ciertas zonas perimetrales como la zona de los polígonos, puentes, etc… Por último, refuerzos lumínicos que ayuden a la calidad del municipio.

La duración del contrato en principio se estima en 10 años y con un precio de licitación de 270.000 euros en los que se tendrán en cuenta valoración técnica de la gestión, la valoración de mantenimiento, la valoración de garantía total, y la valoración técnica de las puestas de mejora y renovación que es el ámbito principal de intervención.