Tag Archives: etxebarribizi

BOLETÍN INFORMATIVO n63.

¡¡Feliz Navidad, y que el 2019 solo traiga buenas noticias!!

CONGELACIÓN DE IMPUESTOS DE CARA A 2019

Pudiera parecer que esta legislatura ha durado sólo 2 años. Si en 2016 y 2017 todos los Ayuntamientos de Bizkaia teníamos que devolver parte del dinero que nos tocaba por una mala previsión del Gobierno Vasco, resulta que en 2018 y 2019 aumentan los ingresos de los que disponen los Ayuntamientos y Diputaciones.

¿Quizás que las elecciones estén a la vuelta de la esquina es una razón para ello?

La cuestión es que con esta situación entendemos que no debemos exigir un mayor esfuerzo fiscal y por eso, de cara a 2019, nuestro grupo con la abstención del resto de partidos ha conseguido que, de manera general, se congelen los impuestos para el próximo año. 

REURBANIZACIÓN CALLE SANTAMARINA

Tras el correspondiente proceso de participación y contratación, ya se han iniciado las obras que mejorarán la urbanización de la calle Santa Marina. Una mejora del espacio público, la accesibilidad y la comodidad con nuevos aparcamientos, mejora de las aceras, la iluminación y la conexión entre esa calle y el paseo de la Casa de Cultura. Además, se mejorarán las escaleras de la trasera de viviendas de la calle Andalucía.

EL COLEGIO KUKULLAGA YA TIENE PATIO CUBIERTO

Era obvio que la cubierta del nuevo colegio Kukullaga era escasa y, para colmo, cuando llovía se mojaba prácticamente la mitad del patio. El Gobierno Vasco (Dpto. de Educación) denegó la solicitud de la dirección, la asociación de padres/madres y el Ayuntamiento, diciendo que, más o menos, eso era un “lujo”.

Nosotros/as pensamos que, más bien, era una necesidad que se podría haber hecho correctamente en el momento de la construcción del centro, como ya se solicitó. Dada esa necesidad ha sido el Ayuntamiento el que ha tenido que asumir esa inversión que ha supuesto un coste de 193.000 € (IVA incluido) y que aumenta en 480 m2 el espacio cubierto y la protección de las fachadas laterales por las que entraba la lluvia y el frío. El Ayuntamiento solicitará subvención que como máximo será del 60% del coste. Eso sí, los/as etxebarritarras estamos asumiendo un coste de al menos el 40% que no nos corresponde ya que es una inversión que debiera ser asumida íntegramente por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

EGETIAGA URIBARRI, UNA CALLE DISEÑADA ENTRE TODOS/AS

Nuestro equipo en el Ayuntamiento lideró un proceso participativo para decidir entre todos/as el futuro de la calle Egetiaga Uribarri. Gracias a la colaboración y participación de vecinos/as, comerciantes y hosteleros/as de la zona ya se ha definido el proyecto y en breve se iniciará el proceso de contratación de las obras que cuentan con un presupuesto de 325.000 €.

LA TECNOLOGÍA LED Y EL COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Hemos recibido críticas por el obligado cumplimiento de la normativa europea, las hemos escuchado, hemos mejorado el alumbrado en muchos puntos y lo seguiremos haciendo donde sea necesario y es que ser respetuosos/as con el Medio Ambiente exige esfuerzos.

La contaminación lumínica en nuestro municipio ha descendido notablemente con el cumplimiento de la nueva normativa sobre iluminación que impone la Unión Europea. Este hecho supondrá un reconocimiento a nuestro municipio por parte del Ente Vasco de la Energía (Gobierno Vasco) por el compromiso en lo que se denomina “Transición Energética”.

Aprovechando este proyecto se están mejorando algunos aspectos de la iluminación de nuestro municipio: puntos negros que se habían detectado (camino de piedras, plazas, parque Bekosolo…), seguridad en los pasos de peatones, mejora de las luces de Navidad, entradas al municipio, iluminación de pistas polideportivas, pista de petanca… pero lo mejor es la reducción del impacto medioambiental: el ahorro de emisiones de CO2, que se estima en 206,32Tn, equivalente a 5.300 árboles plantados.

Boletín completo en PDF aquí.

63. INFORMAZIO BULETINA

Eguberri on, eta 2019ak berri onak ekarri ditzala bakarrik!!

2019RA BEGIRA ZERGEN IZOZKETA

Legealgi honek bakarrik urte bi izan dituela dirudi. Eusko Jaurlaritzak egindako aurreikuspen txar baten ondorioz 2016 eta 2017an Bizkaiko Udaletxe guztiek tokatzen zitzaigun diruaren parte bat itzuli behar izan bagenuen, badirudi 2018 eta 2019an Udal eta Aldundiek izango ditugun diru sarrerek gora egingo dutela.

Agian, hauteskundeak gertu direla izan daiteke horren arrazoietako bat?

Kontua da, egoera horrekin etxebarritarrei esfortzu handiago bat eskatzearen arrazoia ez dugula ikusten, eta horregatik, 2019rako, gure taldeak, gainontzeko alderdien abstentzioarekin, hurrengo urteko  zergak orokorrean izoztu daitezen lortu duela.

SANTAMARINA KALEKO BERRURBANIZAZIOA

Zegokion parte-hartze eta kontratazioaren ondoren, Santa Marina kaleko urbanizazioa hobetuko duten lanak hasiak dira. Ingurune publikoan, irisgarritasunean eta erosotasunean nabarituko den hobekuntza da hau, aparkaleku berriekin, ezpaloien hobekuntzarekin, argiteriarena eta kale honek kultur etxearekin duen konexioan egindako hobekuntzak bitarteko. Gainera, Andaluzia kaleko etxebizitzen atzean dauden eskailerak berriztatu egingo dira.

KUKULLAGA IKASTETXEAK PATIO ESTALIA DU DAGOENEKO

Nabaria zen Kukullaga ikastetxeko estalpea eskasa zela, eta gainera, euria egiten zuenean patioaren erdia bustitzen zela ia. Zuzendaritzak, guraso elkarteak eta Udalak egindako eskakizunari ezezkoa erantzun zion Eusko Jaurlaritzak (Hezkuntza Saila), hori “luxu” bat zela gutxi gora behera esanez.

Aldiz, guk eraikina egin zenean ondo erantzun eta konpondu zitekeen behar bat zela uste genuen, horrela eskatua izan bait zen gainera. Behar hori egonda, inbertsio hau Udaletxeak hartu behar izan du bere gain; 193.000 €-ko kostua suposatu duena (BEZ-a barne) eta 480 m2 -tan haunditzen duena gune estalia, euria eta hotza sartzen ziren alboetako hormetako babesa ere haundituz.

Koste osoaren %60-a gehienez izango den dirulaguntza eskatuko du Udalak. Hori bai, argi geratu behar zaigu Etxebarritarrok ez dagokigun %40ko kostua gure gain hartzen ari garela, inbertsio hau Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak hartu beharko bait luke bere gain eta bere osotasunean.

 

EGETIAGA URIBARRI, GUZTION ARTEAN DISEINATUTAKO KALEA

Guztion artean Egetiaga Uribarri kalearen etorkizuna erabakitzeko prozesu parte-hartzaile baten lidergoa bere gain hartu zuen udaletxeko gure taldeak. Inguru horretako bizilagun, merkatari eta ostalarien elkarlana eta parte-hartzeari esker proiektu bat zehaztu da dagoeneko, eta laster, 325.000€ko aurrekontua duten lanen kontratazioari ekingo zaio.

 

LED TEKNOLOGIA ETA INGURUMENAREKIN KONPROMEZUA

Kritikak jaso ditugu derrigorrez bete beharreko europar araudia betetzeagatik, baina ala ere, kritika horiek entzun eta herriko puntu askotan argiteria hobetu egin dugu, eta beharrezkoa den lekuetan ere hobetzen jarraituko dugu, zeren ingurumenarekin adeitsua izateak esfortzuak eskatzen ditu.

Europear Batasunak inposatzen duen argiteriari buruzko araudi berria betetzeak gure herrian argi kutsadura nabarmenki jeistea ekarri du. Honek, Energiaren Euskal Erakundeak (Eusko Jaurlaritza) egindako errekonozimendu bat ekarriko dio gure Udalerriari, “Trantsizio energetikoa” deritzanarekin erakusten duen konpromezuagatik.

Proiektu hau aprobetxatuz, argiteriarekin lotutako hainbat gai hobetu dira gure udalerrian: detektatuak zeuden gune ilunak (harri bidean, enparantzak, Bekosolo parkea…), oinezkoen pasabideetako segurtasuna, Eguberriko argien hobekuntza, udalerrirako sarbideetan, kirol pisten argiterian, petankako pistetan… baina hoberena, ingurumenaren gaineko inpaktuaren txikiagotzea: CO2 isurpenen beherapena, 206,32 Tonetan estimatzen dena, 5.300 zuhaitzen landaketaren baliokide da.

 

Buletin osoa PDF fitxeroan, hemen.

Bukatu dira Kukullaga ikastetxeko estalpea handitzeko eta pista estalia hobetzeko lanak

52. Konpromisoa. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin aztertuko ditugu Kukullaga Ikastetxeko patioaren estalkia hobetzeko eta alboetatik ura sartzea ekiditeko aukerak.

Udan zehar Kukullaga Ikastetxeko jolastokiaren estalpea handitzeko lanak eta alboak hobeto ixteko lanak burutu dira.

Gaurko egunean, jolastokiak lotura zuzena du hezkuntza-zerbitzu guztiak dauden gunearekin eta sarrera nagusiarekin, era honetan, mugimenduak modu egokian egiten dira eta horretaz gain eremu estalia 540 m2 zabalagoa da.

Inbertsioa izanik ere, ( hezkuntza zentroetako inbertsioak Eusko Jaurlaritzak hartzen ditu bere gain)  lan hau Etxebarriko Udalak burutu du Ikastetxeko Zuzendaritzarekin eta Elkar IGErekin honen beharra erabaki ostean.

Lan honen kostua 159.510 + BEZ da ,  Udalak diru-laguntza eskatu ahal izango du egindako lanengatik, guztira gastatutakoaren %60 arteko laguntza jaso ahal izango du.

Pistaren alboak babestea

Era berean, pista estaliaren bi alde itxi dira, ondorioz, pista erdi-itxia bihurtuko litzateke. Hain zuzen ere, ikastetxearen kanpoaldera begira dauden azalak  estali dira, ura bertatik sartzea saihestu nahi baita. Polikarbonato azal hau, egungo eraikinaren azalaren barrualdean jarri da, bandeleta baten bidez bukaera eman zaio leiho-isurki gisara eta gaur egungo hormigoi armatuko hormaren burua babesteko helburua du.

Finalizada la obra de ampliación de la cubierta y mejora de la pista cubierta del colegio Kukullaga

Compromiso 52. Estudiar con el Dpto. de Educación la posibilidad de mejorar la cubierta del patio del colegio Kukullaga y evitar la entrada de agua por los laterales.

A lo largo del verano se han llevado a cabo las obras de ampliación de la cubierta del patio del Colegio Kukullaga y la mejora de los cierres laterales.

A día de hoy, el patio se encuentra conectado con el edificio que alberga todos los servicios educativos y la entrada principal, de tal manera que los tránsitos se realizan de manera adecuada y se amplía la zona cubierta en unos 540 m2.

A pesar de tratarse de una inversión (las inversiones en centros educativas deben ser asumidas por el Gobierno Vasco), esta intervención ha sido llevada a cabo por el Ayuntamiento de Etxebarri, tras determinar su necesidad junto a la Dirección del Centro y el AMPA Elkar.

El coste de la intervención asciende a 159.510 + IVA y el Ayuntamiento podrá solicitar subvención por la realización de estas obras, pudiendo recibir hasta un 60 % del coste de la misma.

Protección de los laterales de la pista

Asimismo, se ha llevado a cabo el cerramiento de dos de los lados de la pista cubierta que pasaría a ser una pista semi-cerrada. Concretamente serían las fachadas que dan al exterior del colegio, a fin de impedir la entrada de agua al mismo. Esta piel de policarbonato se colocará por la cara interior del fachada existente, rematándose con una bandeleta a modo de vierte aguas y protección de la cabeza del muro de hormigón armado existente.

Pista de skate, gimnasio al aire libre, Pump truck y circuito Cross Country para bicicletas

Compromiso 42. Vincular la parcela de ampliación de Bekosolo a deportes urbanos a través de un proceso participativo: pista de skate, gimnasio al aire libre, pista de bicicletas…

Además de la pista de skate y el gimnasio al aire libre, la parcela dotacional de Bekosolo contará con circuito de Pump Truck más Cross Country para bicicletas y pista de Voley y Balonmano Playa.

Se ha adjudicado la última parte de las obras de remodelación de la parcela dotacional de Bekosolo que supondrá disponer de un nuevo espacio de uso libre dirigido, sobre todo, a adolescentes y jóvenes en el que podrán disfrutar del deporte en su tiempo de ocio.

Recordamos que esta parcela está reservada para futuras necesidades de la escuela pública que pueda plantear el Gobierno Vasco. De momento y dado que en el corto/medio plazo no se han planteado necesidades por parte de esa institución no hay problema en hacer uso de la parcela.

Tras el proceso participativo que se llevó a cabo para definir los usos de esa parcela y con la oportuna disposición presupuestaria para llevar a cabo las actuaciones que se definieron, las intervenciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses son:

Circuito de Pump Truck. Se trata de un circuito cerrado con obstáculos, curvas y badenes ideales para bicicletas, skates y patines. Ocupará una superficie aproximada de 900 m2 y está diseñado para dar cabida a todas las edades y niveles. El recorrido ronda los 170 m de longitud y puede albergar a 30 usuarios/as a la vez.
Pista de Cross Country. Este tipo de pistas se realizan específicamente para bicicletas de Mountain Bike, que tienen que sortear obstáculos naturales o bien artificiales. El recorrido ronda los 500 metros de longitud y da cabida a entre 60 y 100 riders de todas las edades.
Pista de vóley y balonmano playa. Ocupará un espacio de casi 600 m2 y se utilizará como pista de vóley playa, aunque también podrá ser utilizada como pista de balonmano playa.
A esto hay que añadir la remodelación y actualización completa de la pista de skate que ya está disponible y del gimnasio al aire libre que ya existe en esa parcela.

Con estas actuaciones se ponen a disposición de la ciudadanía en general y de adolescentes y jóvenes en particular nuevas infraestructuras de uso libre para el aprovechamiento del tiempo de ocio vinculado al deporte.

Ya se puede disfrutar de la pista de Skate

En las últimas semanas se han llevado a cabo una actualización de la pista de skate situada en la parcela dotacional del Parque Bekosolo.

Estas son las tareas llevadas a cabo:

1. Arreglo minihalf pipe.
2. Reubicación de los módulos ya existentes aprovechando material actual.
3. Arreglo de entradas metálicas, sustituidas por entradas de hormigón.
4. Construcción duna central.
5. Construcción quarter 6 metros radio 2, 1´20 (módulos 2).
6. Pintura skatepark.
7. Colocación de Slappys y reubicación del cajón.