Servicio de Mediación en conflictos vecinales | herritarren arteko gatazketan Bitartekaritza zerbitzua

El Ayuntamiento de Etxebarri pone en marcha un Servicio de Mediación en conflictos vecinales.

Liderado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento y en colaboración con la Comisión Socioeducativa que trabajo en el marco del Plan de Convivencia de Etxebarri, se pone en marcha un nuevo servicio que pretende ser una herramienta de mediación en la resolución de conflictos vecinales.

La mediación es una forma dialogada de abordar los conflictos que busca que las partes implicadas puedan llegar a acuerdos que puedan resultar satisfactorios para ambas partes. El proceso está acompañado por profesionales de la mediación que ayudarán a resolver los conflictos planteados.

El Servicio pivota sobre 5 principios fundamentales: voluntariedad, flexibilidad, confidencialidad, neutralidad y respeto al marco legal. Está abierto a toda la ciudadanía y se puede acudir a él para solucionar los siguientes tipos de conflictos:

 • Conflictos vecinales: ruidos, elementos comunes, animales, olores, malas relaciones, etc…
 • Conflictos derivados del uso del espacio público: uso del espacio, gestión del espacio…
 • Conflictos familiares en casos de no ruptura.

La Fundación Gizagune es la adjudicataria del servicio y ya se ha puesto en contacto con las diferentes áreas municipales, administradores de comunidades de vecinos/as y entidades sociales para dar a conocer este nuevo servicio.

En el año 2018 se inicia como proyecto piloto y concluirá con la elaboración de un mapa de conflictos que ayude a identificar patrones y pautas que se puedan prevenir.

El horario de atención directa será los miércoles de 10:00 a 14:00 en el primer piso del Ayuntamiento. Es necesario concertar cita bien a través del teléfono 603 409 275 (operativo de lunes a viernes), bien a través del mail bitartekaritza@etxebarri.eus

Etxebarriko Udalak herritarren arteko gatazketan Bitartekaritza zerbitzu bat jarri du martxan.

Udaleko Gizarte Zerbitzuek herritarren arteko gatazketan bitartekaritza egiteko zerbitzu bat eramango dute aurrera, Hezkuntza eta Gizarte batzordearen laguntzarekin, Etxebarriko Elkarbizitza Planaren esparruan.

Bitartekaritzaren sistema gatazkak konpontzeko bide bat da, elkarrizketan oinarritutakoa. Helburua da inplikatutako pertsonek akordioak adostea, alde guztientzako onurak bilatuz.  Prozesu horretan bitartekaritzan adituak diren langileek emango dute laguntza, planteatzen diren gatazkak konpontzeko.

Zerbitzu hau oinarrizko 5 printzipiok eusten dute: boluntariotasuna, malgutasuna, konfidentzialtasuna, neutraltasuna eta lege- markoarekiko errespetua. Herritar guztientzako izango da eta mota honetako gatazkak konpontzera bideratuta egongo da:

 • Auzokideen arteko gatazkak: Zaratak, elementu komunak, animaliak, usainak, harreman txarrak…
 • Eremu publikoaren erabileraren ondoriozko gatazkak: eremuen erabilera, eremuen kudeaketa…
 • Familia arteko gatazkak, haustura kasuak ez direnak.

Gizagune Fundazioari esleitu zaio zerbitzua eta harremanetan jarri da dagoeneko udal sailekin, auzokideen erkidegoen administrariekin eta gizarte erakundeekin, zerbitzuaren berri emateko.

2018an proiektu pilotu berri bat jarri da martxan eta amaitu orduko gatazka-mapa bat burutzea da asmoa, saihestu daitezkeen irizpide eta patroiak identifikatzen laguntzeko.

Zuzeneko arreta emateko ordutegia asteazkenetan izango da, 10:00etatik 14:00etara, Udaletxeko lehenengo solairuan. Hitzordua lotu behar da aldez aurretik, 603 409 275 telefonora deituz (astelehenetik ostiralera), edo e-posta bidez (bitartekaritza@etxebarri.eus).

Boletín informativo 62. Informazio Buletina

TRAS UN PAR DE AÑOS DIFÍCILES… AHORA LLEGA “LA FIESTA”.

El inicio de la legislatura ha sido complicado desde el punto de vista económico. Los Ayuntamientos de Bizkaia (por la mala previsión de Gob. Vasco y Diputación) hemos tenido que devolver parte del dinero que nos habían ingresado. En el caso de nuestro pueblo, más de 1 millón de € en dos años. Esto ha supuesto que el presupuesto municipal haya decrecido.

Para el año 2018 y gracias a una previsión de ingresos más prudente (como se pidió desde los grupos independientes) no hay que devolver y, además, las previsión de recaudación son mejores con lo que ¡SORPRESA! hay más dinero para las administraciones públicas.

¿Será casualidad que el 2018 es año preelectoral?

Desde nuestro grupo vamos a aprovechar estos ingresos para llevar a cabo inversiones necesarias en nuestro municipio y esperamos que después de las elecciones no llegue la resaca y tengamos que devolver lo que nos ha costado esta fiesta preelectoral ajena.

Un pequeño repaso a las últimas intervenciones y proyectos puestos en marcha:

CENTRO DE DÍA Y CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA

El Centro de Día y Centro de Promoción de la Autonomía (Bizipoz Nerbioi) son una realidad en nuestro municipio. En la calle Pedro Lobato Alkatea contamos desde junio con estos dos nuevos servicios CON LOS QUE se va complementando la oferta para el cuidado de nuestros/as mayores.

Bizipoz

NUEVA PLAZA FORUA

Hemos cumplido con el compromiso adquirido con los/as vecinos/as de esa, ahora, PLAZA. Desde su reurbanización la mejora del espacio público y su recuperación para los/as peatones/as es una realidad.

Plaza Forua

CALLES Y CANTONES ASTURIAS Y EXTREMADURA

A falta de remates, la renovación de las calles y cantones de Asturias y Extremadura es una realidad. La mejora en la iluminación y accesibilidad de la zona es más que evidente. Además, la calle Extremadura se convierte en una calle semipeatonal que favorece la comunicación de las calles Galicia y Arbolantza con las rampas mecánicas de la calle Andalucía.

CUBIERTA BARANDIARAN

Compromiso cumplido. A pesar de ser una competencia directa del Gobierno Vasco (educación), ya que se trata de una inversión en toda regla, el Ayuntamiento instaló la cubierta y asumió el 40% del coste de una intervención necesaria para mejorar las condiciones de los/as alumnos/as de infantil de Kukullaga-Barandiaran.

Cubierta Barandiaran

 

Para ver el boletín completo, descargar aquí.

COSAS QUE TIENE LA POLÍTICA
EL AYUNTAMIENTO CON LOS/AS JUBILADOS/AS.

Con el objeto de asegurar las pensiones y al hilo de la ridícula “subida” de las mismas se trató en pleno una moción presentada por los Hogares de Jubilados del Municipio.

La moción fue aprobada con los votos a favor de: LVP, PSOE y EH Bildu.

El PNV votó en contra ya que propone que haya un sistema vasco de pensiones. La propuesta puede ser interesante pero no apoyar a los Jubilados/as del municipio ante un asunto de máximo calado e injusticia resulta, cuando menos, sorprendente.

 

URTE PARE ZAIL BATZUEN OSTEAN… ORAIN DATOR “JAIA”.

Ikuspegi ekonomikotik legealdiaren hasiera zaila izan da. Bizkaiko Udalek (Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiaren kudeaketa oker baten erruz) eman ziguten diruaren zati bat

itzuli behar izan dugu. Gure herriaren kasuan, milioi 1€ baino gehiago bi urteetan. Honek, udal aurrekontuaren murrizketa bat suposatu du.

2018rako, eta diru sarreren aurreikuspen zuhur bati esker (talde independienteek eskatu bezala), ez da dirua itzuli beharko, eta gainera, diru-bilketaren aurreikuspenak hobeak direnez… SORPRESA!!! Administrazio publikoentzako diru gehiago dago.

2018a hauteskunde aurreko urtea izatea kasualitatea ote?

Gure taldetik, herriak beharrezkoak dituen inbertsioak aurrera ateratzeko erabiliko ditugu sarrera horiek eta hauteskunde ondorengo erresaka ez etortzea espero dugu, besteek antolatutako hauteskunde aurretiko festa honen kostua itzultzearen beharra izan ez dezagun.

Azken ekintza eta martxan jarritako proiektuen errepaso txiki bat.

EGUNEKO ZENTRUA ETA AUTONOMIA SUSTATZEKO ZENTRUA

Eguneko zentrua eta Autonomia Sustatzeko zentrua (Bizipoz Nerbioi) errealitate bat dira gure herrian. Gure adinekoen zaintzarako eskeintza osatzen doa ekainetik Pedro Lobato Alkatea kalean ditugun bi zerbitzu berri hauekin.

Bizipoz

FORUA PLAZA BERRIA

Orain PLAZA deitu dezakegun horretan bizi diren bizilagunekin genuen konpromezua bete dugu. Ingurune publikoaren hobekuntza eta oinezkoentzako berreskuratze asmoa egia bilakatu da gune hau berrurbanizatu zenetik.

Plaza Forua

ASTURIAS ETA EXTREMADURA KALEAK ETA KANTOIAK

Azken ukituen faltan, Asturias eta Extremadura kaleen eta kantoien berritzea errealitate bat da. Inguruaren argiztapena eta irisgarritasunaren hobekuntza ageri agerian dago. Gainera, Extremadura erdi-oinezkoentzat bilakatzen da, Galizia eta Arbolantza kaleek arrapala mekanikoekin duten komunikazioa erraztuz.

BARANDIARANeko ESTALKIA

Betetako konpromezua. Nahiz eta Eusko Jaurlaritzaren (Hezkuntza saila) eskuduntza izan, inbertsio batetaz ari garela argi bait dago, Kukullaga-Barandiaraneko Haur Hezkuntzako ikasleen baldintzak hobetze aldera, Udalak estalki bat instalatu zuen eta interbentzioaren %40a hartu zuen bere gain ere.

Cubierta Barandiaran

 

Buletin osoa irakurtzeko, egin klik hemen.

 

POLITIKA DITUEN GAUZAK – UDALA JUBILATUEKIN

Pentsioak bermatu nahiean, eta haiek izan duten igoera barregarriaren ondoren, herriko Jubilatuen Etxeek aurkeztutako mozio bat eztabaidatu zen Osoko bilkuran.

Mozioa, LVP, PSOE eta EH Bildu-ren bozkekin onartua izan zen.

EAJ-k aurka bozkatu zuen, Euskal Pentsio sistema propioa eskatzen bait dute beraiek. Proposamena interesantea izan daiteke oso, baina honelako zuzengabekeri eta gai sakon baten aurrean herriko jubilatuak ez babestea, oso harrigarria bada behintzat.

Asturias eta Extremadura kantoi eta kaleen urbanizazio lanak bukatu dira Extremadura kaleko umeentzako jokoak instalatzearekin batera.

6. Konpromisoa. Extremadura kalea erdi-oinezkoentzakotuko dugu, haurrentzako jolas-parke berriak jarri, eta kale hori eta Asturias kalearen arteko kantoiak berrurbanizatuko ditugu.

Asturias eta Extremadura kantoi eta kaleen urbanizazio lanak bukazearekin zonalde horretako irisgarritasuna eta mugikortasuna nabarmen hobetu da.

Eskailera eta arrapala berriak eraiki dira, horretaz gain irisgarritasuna hobetzeko hainbat helduleku instalatu da. Kantoietan zenbait pasabide berri ireki da, Extremadura kalean batipat hezetasunak saihesteko ur-bilketa hobetu da, hainbat espaloi berritu dira eta beste zenbait berriak eraiki dira mugikortasuna eta oinezkoen segurtasuna hobetze aldera. Horretaz gain, oinezkoak babesteko mutiloiak jarri dira kantoi eta atarien irteeretan, sarritan ibilgailuek ixten dutena.

LED argiak instalatu dira eta kantoien barruan argiztapena zoruan jartzeko apostua egin da, era honetan, kanpoko kale-argietatik zeharka proiektatzen zen argia hobetu egin da.

Espazio publikoan egin den hobekuntza nabaria da eta umeentzako jokoan instalazioak  ingurumariaren aprobetxamendua eta hobekuntza helburua bete dute.

 

Las obras de urbanización de los cantones y calles Asturias y Extremadura finalizan con la instalación de juegos infantiles en la propia calle Extremadura.

Compromiso 6. Semipeatonalización de la calle Extremadura, instalación de juegos infantiles y  reurbanización de los cantones entre esa calle y la calle Asturias.

Esta es la culminación a las obras de reurbanización de los cantones y calles Asturias y Extremadura que han supuesto una mejora sustancial en la accesibilidad y movilidad en esa zona.

Se han construido nuevas escaleras y rampas, además de instalar numerosas barandillas para mejorar la accesibilidad. Se han abierto nuevos pasos dentro de los cantones, mejorado la recogida de aguas para evitar humedades sobre todo en la calle Extremadura. Además, se han reformado gran parte de las aceras y construido nuevas para mejorar la movilidad y seguridad peatonal. Además, se han instalado bolardos para proteger a los peatones que salen desde los cantones y/o portales hacia la acera, a veces invadida por vehículos.

Se han instalado luminaria LED y dentro de los cantones se ha apostado por encastrar iluminación en el suelo, de tal manera que se ha iluminado la luz intrusa que se proyectaba desde las farolas que existían en esa zona.

La mejora en el espacio público es notoria y la instalación de estos juegos viene a culminar ese trabajo de aprovechamiento y mejora del entorno.

Senderos e itinerarios – Bidezidor eta ibilbideak.

Compromiso 23. Senderos e itinerarios. Establecer una ruta de senderos señalizados tanto en el medio natural como urbano que faciliten la movilidad interna y las conexiones con el exterior y el conocimiento cultural y arqueológico del municipio.

Desde el Área de Medio Ambiente y el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Etxebarri se presenta esta iniciativa cuyo objetivo no es otro que la difusión de hábitos saludables y el dar a conocer el entorno natural, geográfico e histórico del municipio.

Esta acción se encuentra en el Plan de Innovación de Etxebarri y que se aprobó de manera participativa con el objetivo de “establecer una ruta de senderos señalizados tanto a nivel natural como urbano que faciliten la conexión interna y externa de Etxebarri y el conocimiento cultural y etnológico del municipio”, sin olvidar que también se pretende potenciar una actividad saludable y totalmente recomendable.

Hay que mencionar el apoyo de la empresa Arcelor que ha tomado parte en esta iniciativa como principal patrocinador.

Inicialmente y en una primera fase  fue la empresa ORBELAK la adjudicada para el diseño de los itinerarios, y en esta última fase, la labor de señalización y dinamización de los itinerarios ha sido adjudicada a la empresa ORAIN 21.

Se han diseñado 3 itinerarios que se pueden recorrer a pie aunque parte de ellos también es posible realizarlos en bici. Son recorridos circulares, de distinta longitud y dificultad, adecuados para todas las edades. A continuación se describe brevemente cada uno de ellos:

 1. Ruta Municipal: Se trata de un recorrido prácticamente llano de baja dificultad física, que conecta las zonas de esparcimiento de la parte baja de Etxebarri. Tiene una distancia de 4,5 km y un desnivel de 105 m.
 2. Ruta Zuztarretik Oinez: Es un itinerario circular que empieza y finaliza en la Iglesia San Esteban. Atraviesa el barrio Kukullaga y llega hasta la zona de bosque Kortatxikieta pasando por parajes naturales y caseríos hasta volver al punto de partida. La distancia es de 7,7 km y el desnivel de subida es de 418 m.
 3. Ruta Supramunicipal: Es una ruta circular que comienza en la zona trasera del polideportivo y nos posibilita conectar con otras rutas próximas al municipio como el GR 228 de Bilbao o la Ruta Mugarriz Mugarri de Galdakao. La distancia es de 9,9 km y el desnivel de subida 519 m.

Señalización de itinerarios:

Las señales se dividen en informativas y direccionales. Se colocarán 3 paneles informativos; uno cerca de la línea 1-2 de Metro, otro en las proximidades de la Iglesia de San Esteban y un último en la zona trasera del polideportivo.

Las señales direccionales serán postes con flechas que identificaran con un color concreto cada uno de los itinerarios: azul (itinerario municipal), verde (itinerario Zuztarretik Oinez) y amarillo (itinerario supramunicipal).

Se instalarán un total de 8 hitos que indicarán la toponimia original del punto en el que se encuentran.

 

 

23. Konpromisoa. Bidezidor eta ibilbideak. Barruko mugikortasuna eta kanporako loturak erraztuko dituzten ibilbide seinaleztatuak ezartzea, eremu urbano zein mendian, aldi berean udalerriko kultura eta arkeologiaren ezagutzan sakonduaz.

Etxebarriko Udalaren Ingurumen Sailak eta Euskara Zerbitzuak ekimen hau aurkezten du helburu argi batekin, hau da, ohitura osasuntsuak udalerrian zabaltzea eta bide batez udalerriaren  ingurune natural, geografikoa eta historikoa ezagutaraztea.

Ekimen hau Etxebarriko Berrikuntza Planaren baitan kokatzen da, ekimen  hau prozesu parte-hartzaile baten bitartez onartu zen helburu argi batekin, “ hiri-eremuan zein eremu naturalean ibilbide seinalizatuak ezartzea, Etxebarriren barne eta kanpo loturak erraztuz eta  udalerriaren ezagutza kultural eta etnologikoa sustatuz”, ahaztu gabe honekin guztiarekin oso gomendagarria den osasun jarduera sustatu nahi dela.

Aipatu beharra dago udalerriko Arcelor enpresaren laguntza ekimen honetan, izan ere babesle gisa parte-hartu du.

Haisiera fasean, Ibilbideen diseinua egiteko ORBELAK enpresa esleitu zen eta azken fase honetan, ibilbideen  seinalizazioa eta dinamizazioa burutzeko enpresa esleitua ORAIN 21 izan da.

Guztira 3 ibilbide prestatu dira, oinez egitekoak dira , hala ere badaude bizikletaz egin diatezkeen zenbait atal. Guztiak ibilbide zirkularrak dira, luzera eta zailtasun desberdinekoak, hala ere adin guztietarako egokiak. Hauxe da bakoitzaren azalpen laburtua:

 1. Herri Barruko Ibilbidea: Ibilbide ia laua da, zailtasun fisiko txikikoa. Etxebarriko behe aldeko aisialdi eremuak lotzen ditu. Guztira 4,5 km-ko luzera dauka eta 105 m-ko igoera-desnibela.
 2. Zuztarretik Oinez Ibilbidea: Ibilbide zirkular hau Doneztebe elizan hasi eta bukatzen da. Kukullaga auzoa gurutzatzen du eta Kortatxikieta izeneko baso-aldera heltzen da, paraje naturalak eta baserriak zeharkatu ondoren irteera lekura iritsiko gara.  Luzera 7,7 km-koa da eta igoera.desnibela 418 m-koa.
 3. Udalerriaz Gaindiko Ibilbidea: Ibilbide zirkular hau Kiroldegiaren atzealdean hasten da eta udalerri inguruko beste zenbait ibilbiderekin lotzen da, esaterako Biboko GR 228 arekin edo Galdakaoko Mugarriz Mugarri ibilbidearekin. Distantzia 9,9 km-koa da, eta igoera-desnibela 519 m-koa.

Ibilbideen seinalizazioa:

Bi motako seinaleak daude: informaziozkoak eta norabidea erakustekoak.Guztira 3 informazio-panel jarriko dira; bat Metroko 1-2 Linea ondoan, beste bat Doneztebe eliza ondoan eta hirugarrena kiroldegiaren atzealdean.

Norabide-seinaleak posteak eta geziak izango dira. Ibilbide bakoitzak kolore zehatz bat izango du: urdina (herri barruko ibilbidea) , berdea ( Zuztarretik oinez ibilbidea) eta horia ( udalerriaz gaindiko ibilbidea).

Azkenik, 8 mugarri  jarriko dira ibilbideen leku esanguratsuetan tokiko toponimia adieraziz.