Eraginkortasun energetikoa

24. Konpromisoa. Eraginkortasun energetikoa kale-argiztapenean.

LED teknologia, potentziaren kontrola eta presentzia detektagailuekin osatuta, kale-argiztapen sistema publiko energetikoki eraginkorra eta jasangarria ezarriko dugu. Udalak kontsumitutako energiaren %100a jatorri berriztagarria izatea bermatuko da.

Etxebarriko Udalak jakinarazten du energia zerbitzuen kontratua lizitaziora aterako duela. Honen helburu nagusia argiztapen publikoa energetikoki  efizientea eta iraunkorra izateko  sistema ezartzea da. Abantailak ingurumen arloko hobekuntzak dira, CO2aren murrizketa eta hobekuntza ekonomikoa lortzea energia kostuak doituz egungo araudia kontuan izanda. Udalerriak, EVE (Ente Vasco de Energía) proeiktuarekin elkarlanean, konpromisoa hartzen du 2020rako energia kontsumoa %20an jeisteko eta bukaerako kontsumoaren %20a energia berriztatzaileetatik eratorria izan dadila, era honetan negutegi efectua eragiten duten gasak saihestuz  eta udalerriko argiztapenaren kalitatea hobetuz.

image002-1

Gure abiapuntua ez da zerotik hasten, aldez aurretik armairuen hobekuntzak egin genituen, fluxu-korrugatuaren instalazioa, lan berrietan argiztapen efizientea jarri eta ordezkatu, Forua, Galicia, Bekosoloko sarbidea etabarretan egin den bezala.Kontratautako potentziak doitu dira eta kontsumoaren ordu-tarteak aldatu egin ditugu Udaltalde 21 proiektuarekin elkarlanean.
Prozesuaren aurretik energia arloko auditoria egin zen, udalerrian dauden hobetzeko puntu kritiko edo ilun agertzen diren argiztapen-mapa batean jaso ziren eta interbentzioa egingo da.Auditoria horren bitartez pleguak lizitariora ateratzea erabaki zen lau prestazio nagusirekin, hain zuzen ere enpresa adjudikaziodunari eskatuko zaiona:

1. Energia kudeaketa:  instalazioen eskaeraren hornikuntza elektrikoa, kontsumitutako energiaren kostua barne.
2. Mantenua: agiztapenaren instalazio erabatekoa bermatu.
3. Berme Osoa: kontratuaren iraupenean apurtutako elementu guztien ordezkatzea edo konponketa.
4. Hobekuntza lanak eta instalazioen berritzea: auditoriak berak ezarri zituenak izango lirateke, Udalak, Berrikuntza Planaren bitartez dinamizatu ziren parte-hartze prozesu desberdinetan proposatutakoak. Guztiak daude lehiaketako pleguetan.

Pleguak

Hobekuntza edo inbertsio lan horiek, oinarrian, led argi bidez ordezkatuko diren 950 puntu daude, gabonetako argiztapenari buruz, udalaren jabetza direnak eta enpresak berak jarritakoak izango dira ordezkatze batzuk eginez. Oinezko bideetan ere argiztapena gehituko da ( udaltzaingoak identifikatuta), presentzia bidezko sentsoreen bidez indartu nahi da , hauek potentzia handitzen dute pertsonak hurbiltzen diren neurrian. Beste zenbait puntutan ere hobekuntzak aurreikusten dira,Bekosoloko eta Zintuduriko  kirol-instalazioetan baita ingurukoetan ere, Bekosoloko skate pistetan,gimnasiako pistetan,…hauetan zenbait foko jarriko dira  pertsonak hurbiltzean indartu egingo direnak. San Antonio eta San Esteban Etorbideetako  argi puntu iztiak aldatuko dira, errotondan hasi eta elizaraino eta San Antonio sarreran ,herriko sarrerak baitira. Kontuan hartuko dira beste zenbait zonalde industrialdeak, zubiak etabarrekoak eta azkenik udalerriaren kalitatea hobetzen lagunduko duten argiztapen-errefortzuak.

Kontratuaren iraupena 10 urtekoa izatea aurreikusten da eta lizitazio prezioa 270.000 eurokoa izango da, honen baitan kontuan izango da kudeaketaren balorazioa teknikoa, mantenuaren balorazioa, babes osoaren balorazioa eta hobekuntzen eta berriztatzeen hobekuntzen balorazio teknikoa, hauxe baita interbentzio-eremu nagusia.

Eficiencia energética.

Compromiso 24. Eficiencia energética en el alumbrado público.

Estableceremos un sistema de alumbrado público en el municipio eficiente energéticamente y sostenible con la integración de la tecnología LED, el control de potencia y detectores de presencia. Se garantizará que el 100% de la energía consumida por el Ayuntamiento sea de origen renovable.

El ayuntamiento de Etxebarri anuncia que saca a licitación el contrato de servicios energéticos municipales. Su objetivo principal es establecer un sistema de alumbrado público eficiente energéticamente y sostenible. Las ventajas serán las mejoras medioambientales, reducción de CO2 y mejoras económicas reduciendo los costes energéticos ajustándose a la norma vigente. El municipio, en colaboración con el proyecto EVE (Ente Vasco de Energía), se compromete para el 2020 haber reducido un 20% de energía y que otro 20% del consumo final venga de energías renovables, evitando así gases de efecto invernadero y mejorar la calidad lumínica del municipio.

image002-1
No partimos de cero, previamente ya habíamos hecho una serie de mejoras en intervención de armarios, instalación de rugados de flujo, intervención y sustitución de luminarias eficientes en obras nuevas como recientemente en la calle Forua, Galicia, acceso a Bekosolo etc…Se han ajustado las potencias contratadas y hemos cambiado las franjas horarias del consumo en un proyecto en colaboración con Udaltalde21.

Previo al proceso, se realizó una auditoría energética, un mapa lumínico con un diagnóstico que nos señala todos los puntos del municipio críticos o sombríos a mejorar y en los que hay que intervenir. A través de esa auditoria se decidió sacar a licitación los pliegos con cuatro prestaciones principales, que es lo que se exigirá a la empresa adjudicataria:

1. Gestión energética: la gestión de suministro eléctrico de la demanda de las instalaciones, incluidos el coste de la energía consumida
2. Mantenimiento: garantizar el perfecto funcionamiento de las instalaciones del alumbrado
3. Garantía total: reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados durante la duración del contrato
4. Obras de mejora y reforma de instalaciones: serían las inversiones que la propia auditoría marcó junto con las que se propusieron en los diferentes procesos participativos que inició el ayuntamiento a través del Plan de Innovación. Todas ellas vienen incluidas en los pliegos del concurso.

Pliegos

Esas obras de mejora o inversión, se basan principalmente en la sustitución de 950 puntos de luz con tecnología led, respecto al alumbrado de navidad, colocados todos por propiedad del ayuntamiento y los aportados por la empresa inicialmente con una serie de sustituciones, también se aumentará la iluminación en los pasos de peatones (identificados a través de la policía municipal), se prevé reforzar a través de los sistemas por sensores de presencia, que aumenten la potencia según se acercan las personas. Otra de las mejoras que se proponen es en las instalaciones deportivas, de Bekosolo y de Zintuduri y sus instalaciones colindantes, pistas de skate de Bekosolo, pistas de gimnasia a través de una serie de focos con detectores de presencia para que se potencien cuando haya personas. Cambiar puntos de luz completos de avenida San Antonio y en San Esteban, desde la rotonda hasta la iglesia y la entrada de San Antonio ya que son las entradas al pueblo. Se tendrá que tener en cuenta también ciertas zonas perimetrales como la zona de los polígonos, puentes, etc… Por último, refuerzos lumínicos que ayuden a la calidad del municipio.

La duración del contrato en principio se estima en 10 años y con un precio de licitación de 270.000 euros en los que se tendrán en cuenta valoración técnica de la gestión, la valoración de mantenimiento, la valoración de garantía total, y la valoración técnica de las puestas de mejora y renovación que es el ámbito principal de intervención.

Udaletxeentzako finantzaketa bidezkoago bat

Bizkaiko Batzar Nagusiek 2005eko Abenduaren 16ean Toki Ogasunei buruzko 9/2005 FORU-ARAUA onartu zuten, BAOn 2005 Abenduaren 31an argitaratu zena, epe motzean ordura arte Udalek zuten  finantza-autonomia eta nahikotasuna handitzea zuena helburu.

Hamaika urte pasa dira dagoeneko eta egun aipatutako Foru Araua zaharkituta geratu da, Bilbo eta Bizkaiko gainontzeko herrien artean ezberdintasun haundia sortu duela agerian utzita, gainontzeko udalen kontra urtez urte handiagotu egiten dena gainera.

Bizkaiko Foru Aldundiak bildutako zerga guztietatik, %16a inguru (aurten 788 milioi euro) Udalen artean banatu egiten da, Udalkutxa izenaz ezaguna da hau. Herrien arteko banaketa honetarako zenbait irizpide amankomun jarraitzen dira, baina Bilbori beti %38 dagokio, bere biztanlegoa, esfortzu fiskala eta gainontzeko aldagaiak kontutan izan gabe.

Egoera hau zein lazgarria izan daitekeen ikusteko adibide bat: Mugakide diren Bilbo eta Barakaldo konparatzen baditugu, Bilbok 872€ jasotzen ditu biztanleko, eta Barakaldok aldiz 581 € biztanleko, agerian utziz lehenengo eta bigarren mailako bizkaitarrak daudela

Birmoldaketa eta aldaketa osoko garaiak ziren 2002ko haiek, eta agian, garai haietan, finantzaketa asimetriko baten aldeko apostua egin beharra zegon, Lurralde osoaren onurarako trakzio lana egin zezan bere Hiriburutasuna indartuz. Baina bestalde, ziur zentraltasun honek eta bertatik eratorritako baldintzek, beste Udalen eskura ez dauden garapen ekonomikorako aukerak sortu dituztela. Bilboko Udalari 2002an funtsaren %35.90 egokitzen zitzaion Bizkaiko biztanlegoaren %31.60a izanda, baina diferentzia hau handitzen joan da denboran zehar, eta egun Bilbok funtsa osoaren %38.20 hartzen du Bizkaiko biztanlegoaren %30a duenean soilik. Gainera, Bilbok izan zitzakeen gainkostu ugari, gaur egon beste eratako erakundeek hartzen dituzte bere gain, gaionentzeko Bizkaiko Udalekiko ezberdintasuna areagotuz.

2017an Udalkutxako 301 milioi euro egokituko zaizkio Bilbori:

  • Gainontzeko udalei aplikatatutako irizpideak hartuz gero, 230 milioi euro izango liratezke bakarrik(71 milioi gutxiago)
  • 2002an onartutako %35.90ko portzentaian mantentzearekin soilik, Bilbok 283 milioi euro jasotzera pasatuko zen (18 milioi gutxiago), eta era berean Bizkaiko Lurralde Historikoko gainontzeko Udalen diru sarrerak %3 batean egingo lukete gora, udal ogasunen gaineko presioa, udalen inbertsio eta garapena mugatzen duena, era handi batean baretuz. Barakaldoren adibidera itzuliz, egoera honetan Udalkutxatik 60 milioi euro jasotzera pasatuko zen (58 milioi euroren lekuan)

Gorago aipatuta kontutan hartuta, Bizkaiko Talde Indepenteek, EUDEL-i, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluari, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun Sailari, Bizkaiko Batzar Nagusiei eta Finantzaketa Lurralde Kontseiluari batzorde bat eratzea ESKATZEN diete, non parte hartzea gustatuko litzaigukeen Udalkutxaren partehartzean Bilboko Udalak duen “pisuaren”inguruan nagusiki hausnarketa egiteko. Bizkaiko Lurralde Historikoaren osotasunaren garapena baimentzen duen banatze askoz ere zuzenago bat egon daitekela uste dugu, gutxinaka gutxinaka Bilborekiko pairatzen dugun diskriminazioa murrizten joan daitekeena. Era berean, Hiriburutasun horrek suposa ditzakeen gainkostu eta inpaktu ekonomikoa jasotzen duen txosten bat egitea interesgarria deritzogu, baina era berean Hiriburutasunak sortzen dizkion garapen ekonomikorako aukerak eta horiek Bizkaiko gainontzeko Udalerriengan duten eragina jasotzen dituenak ere bai.

Udaletako talde independienteek beste indar politikoekin elkarrizketak hasi ditugu, aldarrikapen honetan indarrak batzeko asmoz.

Financiación justa para los ayuntamientos

El 16 de diciembre de 2005 las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron la NORMA FORAL 9/2005, de Haciendas Locales publicada en el BOB del 31 de diciembre de 2005, con el objetivo de conseguir a corto plazo que los Ayuntamientos pudieran tener una mayor autonomía y suficiencia financiera de la que tenían y disfrutaban hasta aquel momento.

Han pasado once años de su aprobación y en la actualidad la citada norma foral se ha quedado obsoleta, evidenciando que ha generado una gran desigualdad entre Bilbao y el resto de los municipios de Bizkaia, acrecentándose año tras año en detrimento del resto de Ayuntamientos.

De todos los impuestos recaudados por la Diputación Foral de Bizkaia, aproximadamente el 16% (788 millones de euros este año) se reparte entre los Ayuntamientos, es lo que se denomina Udalkutxa. Se siguen unos criterios comunes en el reparto de ese dinero entre municipios, pero a Bilbao se le asigna directamente un 38% del total, independientemente del número de habitantes, esfuerzo fiscal y demás variables.

Un ejemplo que demuestra lo sangrante que puede llegar a ser esta situación: si comparamos los municipios vecinos de Bilbao y Barakaldo, Bilbao recibe unos ingresos de 872 € por habitante, mientras que Barakaldo recibe 581 € por habitante, evidenciando así que existen vizcaínos de primera y de segunda.

En el 2002 eran tiempos de reconversión y transformación integral de la ciudad y quizás en ese momento era necesario apostar por una financiación asimétrica para potenciar la capital como elemento tractor para todo el territorio. Por otro lado, esta centralidad por la que se ha venido apostando y las circunstancias derivadas seguro que generan oportunidades de desarrollo económico que no están al alcance de otros municipios de Bizkaia. Al Ayuntamiento de Bilbao en 2002 le correspondía el 35,90% del fondo con un 31,60% de la población de Bizkaia, esta diferencia ha aumentado en la actualidad y Bilbao absorbe el 38,20% de los fondos cuando tan solo tiene el 30% de la población total de Bizkaia. Además, muchos de los sobrecostes que tenía Bilbao hoy están soportados directamente por otras administraciones, acrecentándose de esta forma la discriminación hacia el resto de Ayuntamientos vizcaínos.

A Bilbao le corresponderán 301 millones de euros de Udalkutxa en 2017:

  • Si se le aplicaran los mismos criterios que al resto de municipios serían 230 millones (71 millones menos).
  • Simplemente con mantener para Bilbao el mismo porcentaje del 35,90% que se aprobó en 2002, Bilbao pasaría a percibir 283 millones de euros (18 millones menos), mientras que los ingresos del resto de municipios del conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia ascenderían en torno al 3%, aliviándose así de forma considerable la presión ejercida sobre las arcas municipales, que limita las inversiones y el desarrollo de los municipios. Volviendo al ejemplo de Barakaldo, en este caso pasaría a percibir 60 millones de euros de Udalkutxa (en lugar de 58 millones).

Ante lo anteriormente expuesto, los Grupos Independientes de Bizkaia, SOLICITAN a EUDEL, al Consejo Vasco de Finanzas Públicas, al Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia, a las Juntas Generales de Bizkaia y al Consejo Territorial de Finanzas que se conforme una comisión, en la que nos gustaría participar, para reflexionar principalmente sobre el “peso” del Ayuntamiento de Bilbao con respecto a la participación en Udalkutxa. Creemos que puede existir un reparto mucho más equitativo que permita el desarrollo del conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia, reduciendo paulatinamente la discriminación que sufrimos todos los municipios de Bizkaia con respecto a Bilbao. Entendemos que puede ser interesante elaborar un informe que valore el impacto económico de los sobrecostes pero también recoja las oportunidades de desarrollo económico que precisamente esa capitalidad le genera y qué influencia tiene sobre el resto de municipios de Bizkaia.

20161105_165801_body

Los grupos municipales independientes hemos iniciado la interlocución con otras fuerzas políticas para aunar fuerzas en esta reivindicación.

“ANEZKA” EZ DA ETXEBARRIRA ETORRIKO

Komunikabideek egin duten manipulazioa medio eta Aldundiak “anezka”ri buruzko sententziaren gaineko bertsioa triunfalista bada ere, “anezka” ez da Etxebarrira etorriko. Batez ere, sententzia berak dioen bezalaxe, erakunde bien elkarlanarik gabe hori posible EZ delako.

Gainera, egun Boluetako geltokiarekin lotzen duen ibilbidearekin alde guztiak ados daudela dirudi, nahiz eta aukera hori, bere garaian Etxebarriko Udalak proposaturikoa izan eta Aldundiak ezta aztertu ere egin ez zuen arren.

Iragan ostiralean, Uztailak 15, Bizkaiko Foru Aldundiak, Etxebarriko Udalak Bizkaibus A3932 Galdakao-Etxebarri linea geltokiaren kokapenari buruz hartutako erabakiaren kontrako helegitearen sententzia publikoa egin zen.

Epaiak “administrazio publikoak aldibereko eskuduntzen gauzaketan lankidetzan aritzera” behartzen ditu, kasu honetan bezala: Udala hiritar trafikoaren gaineko eskuduntzaren jabea da eta Aldundia, berriz, bidaiarien hiriarteko garraioarena

Epaiak “partzialki onesten du” Aldundiaren helegitea, eta prozesua zubiaren arriskuaz ohartaraztearen unera atzeratzen du, “Bizkaiko Aldundiari jakinaraziz eta entzuna izatearen aukera emanez interes publikoaren zerbitzuan lankidetzaren betebeharra nola beteko duen zehaztu dezan”.  Gai hau hainbat alditan jarri zen mahaian Udalak bere aldetik eskatutako bileretan. Azken hauetan, Aldundiko teknikarien zubiaren inguruko arriskuaz ohartarazi arren, ez zitzaion arreta handia jarri gai honi.

Gainera, epaiak garbi uzten du; alde batetik, seinalea ez zela legez kontrakoa, aipatu zen bezala; eta, beste aldetik Metroa ez dela geltoki intermodala. Bi gai hauek Udalak defendatu zituen.

Gogoratzea komeni da, Etxebarriko Udalak bere herriaren interesak defendatu dituela bere baliabide propioekin, bestelako kosturik izan gabe eta epaiak ez dizkiola inolako kostarik ezarri Udal honi; Baina prozesu honek aldiz bai gainkostua ekarri diela Aldundia eta baita Galdakaoko Udaletxeari ere.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO GARRAIO SAILAREKIN BILERA

Sententzia baloratze aldera, uztailaren bukaeran, gure Alkate eta Garraio Aldunaren arteko bilera izan zen. Bilera horretan argi geratu zen alde bietako inork ez zuela errekurtsoa jarriko sententziaren kontra, mahai gainean gaia era egoki batean ixteko prozesua geratuz.

Bileraren ondorioetako bat, “anezka” Etxebarrira etorriko ez dela da. Batetik, eta sententzia eskuan izanda, erakunde bien arteko elkarlanarik gabe hori posible ez delako, eta bestetik, alde guztiak egun duen Boluetako geltokiarekin konektatzen duen  ibilbidearekin ados daudelako. Esan beharra dago, aukera hori bere garaian Udaletxeak proposatua izan zela, baina Aldundiak ez zuen ezta aztertu ere egin.

Etxebarrilo Udalak, egungo Garraio Saileko arduradunen jarrera publikoki eskertu nahi du, konponbideak bilatzeko aurretiko izan duten jarrera eta beren borondate bateratzailea. Era berean, prozesu honetan lan egin duten udal teknikariak ere eskertu nahi ditu, erakunde honen alde eta defentsan egin duten lana eta erakutsitako profesionaltasunagatik.

Alderdien nahiz komunikabideen interesak medio manipulatuak ez izatearren, eta bakoitzak bere ondorio propioak ateratzeko aukera izan dezan, hemen sententzia eskegita uzten dugu.

Honekin, gure herriarentzat ain korapilotsua izan den gatazka itxita geratzen da. Baina argi geratu da gatazka honi esker berriro ere, gure taldearen zeregin bakarra herriko bizilagunen interesak defendatzea dela eta denon aurrean aireratzea gainontzekoen joakera politikoek ez dutela ez justizia ezta egiaz ulertzen, baizik eta botoetaz bakarrik.