Artículos: Posicionamiento · Jarrera

PARTE HARTU – PARTICIPA

Share

PARTICIPA PARA CONSEGUIR
EL MEJOR ETXEBARRI POSIBLE

En La Voz del Pueblo se practica a diario la participación ciudadana, a través de un amplio grupo de personas que trabajan en distintas áreas, con el único objetivo de seguir mejorando Etxebarri. Fruto de ese trabajo, son muchas las iniciativas y actuaciones que se proponen y ponen en práctica gracias a nuestros/as representantes en el Ayuntamiento.

En este momento y de cara a la legislatura 2019-2023 queremos que nos ayudes a elaborar nuestra propuesta de trabajo y por eso te proponemos rellenar la siguiente encuesta con IDEAS y OPINIONES.

ENCUESTA

 

 

AHALIK ETA ETXEBARRI HOBERENA LORTZEKO
PARTE HARTU EZAZU

“La Voz del Pueblo”-n egunero lantzen dugu herritarren parte hartzea, Etxebarri hobetzen jarraitzeko helburu bakarrarekin, arlo ezberdinetan lan egiten duen pertsona talde zabal baten bidez. Lan horren ondorioz, Udaletxean ditugun gure ordezkarien bidez asko dira proposatzen eta aurrera ateratzen diren ekimenak.

Une honetan, eta 2019-2023 legealdiari begira, gure lan proposamena garatzen laguntzea nahi dugu eta horregatik kolaboratzeko hurrengo inkesta betetzea proposatzen dizugu.

INKESTA

Euskara plana – Plan de Euskera

Share

Beraiek onartu zuten Euskera Plan bat zegoenik ere ez zekien EAJ-k

Abenduaren 1eko Osoko Bilkuran gertuta zen, EAJko udal taldeak “Etxebarriko Udalak gainontzeko udal taldeekin Euskera Sustatzeko Ekintza Plana eguneratu zezan” proposatu zuenean.

Baina, 2013ko amaieran, Etxebarriko Osoko Bilkurak euskera sustatzeko plan estrategikoa onartu zuen, zein gainera, Eusko Jaurlaritzatik bultzaten den (Hizkuntza-Politika Sailetik) Udalek Euskararen normalkuntzarako urratsak eman ditzaten bakoitzak bere Udalerrian. Plana ESEP izenaz ezaguna da (Euskara Sustatzeko Ekintza Plana) eta 2017ko Abenduaren 31ra arte dago indarrean. Osoko bilkura hartan, talde politiko guztiek alde bozkatu zuten EH Bildu izan ezik, zein abstenitu egin zen.

Akatsa, antza denez, Udaletxeko web orrian Euskara plana eguneratua ez egoteagatik dator, bertan aurrekoa agertzen bait da oraindik. Eta hau izan omen da EAJ udal taldeak bere proposamena luzatzeko izan duen informazio iturri bakarra.

Eta bai horrela da, jadanik zuzentzea eskatu den akats bat dago web orriaren eguneratzean. Baina udal talde batek plan baten alde bozkatzeak eta existitzen denaren ezagutza ere ez izatea ez dago justifikatzerik. Baina ulertzeko zailagoa izan liteke udal talde batek bere proposamen eta hausnarketak egitean web orria izatea informazio iturri bakar bezela, Udaletxeko txosten eta langileenganako sarbide zuzena duenean. Gainera, plana onartua izan zen Osoko Bilkurako akta dute, eta hau bai, web orrian dago.

Euskararen eguna (Abenduak 3) hain gertu izatearen oportunismoak eramanda egindako proposamena izango zela suposatzen dugu. Gure bozeramaleak, Iker López, Euskara Zinegotzia  ere dena, zuzen baino zuzenago erantzun zion “gaizki-ulertutzat” hartu dezakegun egoera  honi. Osoko Bilkuraren Bideoan 1:06:06 minutuan ikusi dezakezu: https://youtu.be/bHb3hx98A_4?t=1h6m

Osoko Bilkuraren bideoa: https://youtu.be/bHb3hx98A_4

pleno ordinario - osoko bilkura

El PNV desconoce que existe un Plan de Euskera que ellos mismos apoyaron

Ocurrió en el pleno del pasado 1 de diciembre, cuando el grupo municipal EAJ/PNV propuso que el “Ayuntamiento de Etxebarri junto al resto de fuerzas presentes en el Ayuntamiento actualice el plan general de la promoción del Euskera”.

Pues bien, a finales de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Etxebarri aprobó el Plan Estratégico de Euskera que se promueve, además, desde Gobierno Vasco (Política Lingüística) para que los Ayuntamientos den pasos en la normalización del uso del Euskera en sus respectivos municipios. El plan se denomina ESEP y está vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. En aquel pleno, todos los partidos votaron a favor menos EH Bildu que optó por la abstención.

El error viene determinado porque en la web del Ayuntamiento no se encuentra actualizado el apartado del Plan de Euskera y se hace referencia al anterior. Ésta ha debido ser la única fuente de información que ha utilizado el grupo municipal EAJ/PNV para realizar la propuesta.

Efectivamente, existe un error en la actualización de la página web que ya se ha solicitado se subsane. Lo que no tiene justificación es que un grupo municipal vote a favor de un Plan y desconozca que existe. Más difícil de entender es que la web sea la única fuente de información para que un grupo municipal realice sus propuesta y reflexiones, cuando tiene acceso directo tanto a los/as trabajadores/as como a los expedientes del Ayuntamiento. Además, cuentan con el acta de la sesión plenaria en la que se aprobó que, por cierto, sí está en la página web.

Suponemos que se habrán dejado llevar por el oportunismo dada la cercanía del Día Internacional del Euskera (3 de Diciembre). Nuestro portavoz, Iker López que además es el Concejal de Euskera, respondió más que correctamente a este llamémosle “malentendido”.

Lo puedes ver en el minuto de 1:06:06 del video:  https://youtu.be/bHb3hx98A_4?t=1h6m

Video completo del Pleno Ordinario: https://youtu.be/bHb3hx98A_4

Udaletxeentzako finantzaketa bidezkoago bat

Share

Bizkaiko Batzar Nagusiek 2005eko Abenduaren 16ean Toki Ogasunei buruzko 9/2005 FORU-ARAUA onartu zuten, BAOn 2005 Abenduaren 31an argitaratu zena, epe motzean ordura arte Udalek zuten  finantza-autonomia eta nahikotasuna handitzea zuena helburu.

Hamaika urte pasa dira dagoeneko eta egun aipatutako Foru Araua zaharkituta geratu da, Bilbo eta Bizkaiko gainontzeko herrien artean ezberdintasun haundia sortu duela agerian utzita, gainontzeko udalen kontra urtez urte handiagotu egiten dena gainera.

Bizkaiko Foru Aldundiak bildutako zerga guztietatik, %16a inguru (aurten 788 milioi euro) Udalen artean banatu egiten da, Udalkutxa izenaz ezaguna da hau. Herrien arteko banaketa honetarako zenbait irizpide amankomun jarraitzen dira, baina Bilbori beti %38 dagokio, bere biztanlegoa, esfortzu fiskala eta gainontzeko aldagaiak kontutan izan gabe.

Egoera hau zein lazgarria izan daitekeen ikusteko adibide bat: Mugakide diren Bilbo eta Barakaldo konparatzen baditugu, Bilbok 872€ jasotzen ditu biztanleko, eta Barakaldok aldiz 581 € biztanleko, agerian utziz lehenengo eta bigarren mailako bizkaitarrak daudela

Birmoldaketa eta aldaketa osoko garaiak ziren 2002ko haiek, eta agian, garai haietan, finantzaketa asimetriko baten aldeko apostua egin beharra zegon, Lurralde osoaren onurarako trakzio lana egin zezan bere Hiriburutasuna indartuz. Baina bestalde, ziur zentraltasun honek eta bertatik eratorritako baldintzek, beste Udalen eskura ez dauden garapen ekonomikorako aukerak sortu dituztela. Bilboko Udalari 2002an funtsaren %35.90 egokitzen zitzaion Bizkaiko biztanlegoaren %31.60a izanda, baina diferentzia hau handitzen joan da denboran zehar, eta egun Bilbok funtsa osoaren %38.20 hartzen du Bizkaiko biztanlegoaren %30a duenean soilik. Gainera, Bilbok izan zitzakeen gainkostu ugari, gaur egon beste eratako erakundeek hartzen dituzte bere gain, gaionentzeko Bizkaiko Udalekiko ezberdintasuna areagotuz.

2017an Udalkutxako 301 milioi euro egokituko zaizkio Bilbori:

  • Gainontzeko udalei aplikatatutako irizpideak hartuz gero, 230 milioi euro izango liratezke bakarrik(71 milioi gutxiago)
  • 2002an onartutako %35.90ko portzentaian mantentzearekin soilik, Bilbok 283 milioi euro jasotzera pasatuko zen (18 milioi gutxiago), eta era berean Bizkaiko Lurralde Historikoko gainontzeko Udalen diru sarrerak %3 batean egingo lukete gora, udal ogasunen gaineko presioa, udalen inbertsio eta garapena mugatzen duena, era handi batean baretuz. Barakaldoren adibidera itzuliz, egoera honetan Udalkutxatik 60 milioi euro jasotzera pasatuko zen (58 milioi euroren lekuan)

Gorago aipatuta kontutan hartuta, Bizkaiko Talde Indepenteek, EUDEL-i, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluari, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun Sailari, Bizkaiko Batzar Nagusiei eta Finantzaketa Lurralde Kontseiluari batzorde bat eratzea ESKATZEN diete, non parte hartzea gustatuko litzaigukeen Udalkutxaren partehartzean Bilboko Udalak duen “pisuaren”inguruan nagusiki hausnarketa egiteko. Bizkaiko Lurralde Historikoaren osotasunaren garapena baimentzen duen banatze askoz ere zuzenago bat egon daitekela uste dugu, gutxinaka gutxinaka Bilborekiko pairatzen dugun diskriminazioa murrizten joan daitekeena. Era berean, Hiriburutasun horrek suposa ditzakeen gainkostu eta inpaktu ekonomikoa jasotzen duen txosten bat egitea interesgarria deritzogu, baina era berean Hiriburutasunak sortzen dizkion garapen ekonomikorako aukerak eta horiek Bizkaiko gainontzeko Udalerriengan duten eragina jasotzen dituenak ere bai.

Udaletako talde independienteek beste indar politikoekin elkarrizketak hasi ditugu, aldarrikapen honetan indarrak batzeko asmoz.

Financiación justa para los ayuntamientos

Share

El 16 de diciembre de 2005 las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron la NORMA FORAL 9/2005, de Haciendas Locales publicada en el BOB del 31 de diciembre de 2005, con el objetivo de conseguir a corto plazo que los Ayuntamientos pudieran tener una mayor autonomía y suficiencia financiera de la que tenían y disfrutaban hasta aquel momento.

Han pasado once años de su aprobación y en la actualidad la citada norma foral se ha quedado obsoleta, evidenciando que ha generado una gran desigualdad entre Bilbao y el resto de los municipios de Bizkaia, acrecentándose año tras año en detrimento del resto de Ayuntamientos.

De todos los impuestos recaudados por la Diputación Foral de Bizkaia, aproximadamente el 16% (788 millones de euros este año) se reparte entre los Ayuntamientos, es lo que se denomina Udalkutxa. Se siguen unos criterios comunes en el reparto de ese dinero entre municipios, pero a Bilbao se le asigna directamente un 38% del total, independientemente del número de habitantes, esfuerzo fiscal y demás variables.

Un ejemplo que demuestra lo sangrante que puede llegar a ser esta situación: si comparamos los municipios vecinos de Bilbao y Barakaldo, Bilbao recibe unos ingresos de 872 € por habitante, mientras que Barakaldo recibe 581 € por habitante, evidenciando así que existen vizcaínos de primera y de segunda.

En el 2002 eran tiempos de reconversión y transformación integral de la ciudad y quizás en ese momento era necesario apostar por una financiación asimétrica para potenciar la capital como elemento tractor para todo el territorio. Por otro lado, esta centralidad por la que se ha venido apostando y las circunstancias derivadas seguro que generan oportunidades de desarrollo económico que no están al alcance de otros municipios de Bizkaia. Al Ayuntamiento de Bilbao en 2002 le correspondía el 35,90% del fondo con un 31,60% de la población de Bizkaia, esta diferencia ha aumentado en la actualidad y Bilbao absorbe el 38,20% de los fondos cuando tan solo tiene el 30% de la población total de Bizkaia. Además, muchos de los sobrecostes que tenía Bilbao hoy están soportados directamente por otras administraciones, acrecentándose de esta forma la discriminación hacia el resto de Ayuntamientos vizcaínos.

A Bilbao le corresponderán 301 millones de euros de Udalkutxa en 2017:

  • Si se le aplicaran los mismos criterios que al resto de municipios serían 230 millones (71 millones menos).
  • Simplemente con mantener para Bilbao el mismo porcentaje del 35,90% que se aprobó en 2002, Bilbao pasaría a percibir 283 millones de euros (18 millones menos), mientras que los ingresos del resto de municipios del conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia ascenderían en torno al 3%, aliviándose así de forma considerable la presión ejercida sobre las arcas municipales, que limita las inversiones y el desarrollo de los municipios. Volviendo al ejemplo de Barakaldo, en este caso pasaría a percibir 60 millones de euros de Udalkutxa (en lugar de 58 millones).

Ante lo anteriormente expuesto, los Grupos Independientes de Bizkaia, SOLICITAN a EUDEL, al Consejo Vasco de Finanzas Públicas, al Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia, a las Juntas Generales de Bizkaia y al Consejo Territorial de Finanzas que se conforme una comisión, en la que nos gustaría participar, para reflexionar principalmente sobre el “peso” del Ayuntamiento de Bilbao con respecto a la participación en Udalkutxa. Creemos que puede existir un reparto mucho más equitativo que permita el desarrollo del conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia, reduciendo paulatinamente la discriminación que sufrimos todos los municipios de Bizkaia con respecto a Bilbao. Entendemos que puede ser interesante elaborar un informe que valore el impacto económico de los sobrecostes pero también recoja las oportunidades de desarrollo económico que precisamente esa capitalidad le genera y qué influencia tiene sobre el resto de municipios de Bizkaia.

20161105_165801_body

Los grupos municipales independientes hemos iniciado la interlocución con otras fuerzas políticas para aunar fuerzas en esta reivindicación.

“ANEZKA” EZ DA ETXEBARRIRA ETORRIKO

Share

Komunikabideek egin duten manipulazioa medio eta Aldundiak “anezka”ri buruzko sententziaren gaineko bertsioa triunfalista bada ere, “anezka” ez da Etxebarrira etorriko. Batez ere, sententzia berak dioen bezalaxe, erakunde bien elkarlanarik gabe hori posible EZ delako.

Gainera, egun Boluetako geltokiarekin lotzen duen ibilbidearekin alde guztiak ados daudela dirudi, nahiz eta aukera hori, bere garaian Etxebarriko Udalak proposaturikoa izan eta Aldundiak ezta aztertu ere egin ez zuen arren.

Iragan ostiralean, Uztailak 15, Bizkaiko Foru Aldundiak, Etxebarriko Udalak Bizkaibus A3932 Galdakao-Etxebarri linea geltokiaren kokapenari buruz hartutako erabakiaren kontrako helegitearen sententzia publikoa egin zen.

Epaiak “administrazio publikoak aldibereko eskuduntzen gauzaketan lankidetzan aritzera” behartzen ditu, kasu honetan bezala: Udala hiritar trafikoaren gaineko eskuduntzaren jabea da eta Aldundia, berriz, bidaiarien hiriarteko garraioarena

Epaiak “partzialki onesten du” Aldundiaren helegitea, eta prozesua zubiaren arriskuaz ohartaraztearen unera atzeratzen du, “Bizkaiko Aldundiari jakinaraziz eta entzuna izatearen aukera emanez interes publikoaren zerbitzuan lankidetzaren betebeharra nola beteko duen zehaztu dezan”.  Gai hau hainbat alditan jarri zen mahaian Udalak bere aldetik eskatutako bileretan. Azken hauetan, Aldundiko teknikarien zubiaren inguruko arriskuaz ohartarazi arren, ez zitzaion arreta handia jarri gai honi.

Gainera, epaiak garbi uzten du; alde batetik, seinalea ez zela legez kontrakoa, aipatu zen bezala; eta, beste aldetik Metroa ez dela geltoki intermodala. Bi gai hauek Udalak defendatu zituen.

Gogoratzea komeni da, Etxebarriko Udalak bere herriaren interesak defendatu dituela bere baliabide propioekin, bestelako kosturik izan gabe eta epaiak ez dizkiola inolako kostarik ezarri Udal honi; Baina prozesu honek aldiz bai gainkostua ekarri diela Aldundia eta baita Galdakaoko Udaletxeari ere.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO GARRAIO SAILAREKIN BILERA

Sententzia baloratze aldera, uztailaren bukaeran, gure Alkate eta Garraio Aldunaren arteko bilera izan zen. Bilera horretan argi geratu zen alde bietako inork ez zuela errekurtsoa jarriko sententziaren kontra, mahai gainean gaia era egoki batean ixteko prozesua geratuz.

Bileraren ondorioetako bat, “anezka” Etxebarrira etorriko ez dela da. Batetik, eta sententzia eskuan izanda, erakunde bien arteko elkarlanarik gabe hori posible ez delako, eta bestetik, alde guztiak egun duen Boluetako geltokiarekin konektatzen duen  ibilbidearekin ados daudelako. Esan beharra dago, aukera hori bere garaian Udaletxeak proposatua izan zela, baina Aldundiak ez zuen ezta aztertu ere egin.

Etxebarrilo Udalak, egungo Garraio Saileko arduradunen jarrera publikoki eskertu nahi du, konponbideak bilatzeko aurretiko izan duten jarrera eta beren borondate bateratzailea. Era berean, prozesu honetan lan egin duten udal teknikariak ere eskertu nahi ditu, erakunde honen alde eta defentsan egin duten lana eta erakutsitako profesionaltasunagatik.

Alderdien nahiz komunikabideen interesak medio manipulatuak ez izatearren, eta bakoitzak bere ondorio propioak ateratzeko aukera izan dezan, hemen sententzia eskegita uzten dugu.

Honekin, gure herriarentzat ain korapilotsua izan den gatazka itxita geratzen da. Baina argi geratu da gatazka honi esker berriro ere, gure taldearen zeregin bakarra herriko bizilagunen interesak defendatzea dela eta denon aurrean aireratzea gainontzekoen joakera politikoek ez dutela ez justizia ezta egiaz ulertzen, baizik eta botoetaz bakarrik.