Monthly Archives: marzo 2019

93% del cumplimiento del programa electoral 2015-2019.

Share

El pasado miércoles se celebró la Asamblea Extraordinaria de La Voz del Pueblo con el objetivo de evaluar la legislatura 2015-2019 y plantear el trabajo de la siguiente.

93% por ciento del cumplimiento del programa electoral 2015-2019.

Nuestro alcalde, Loren Oliva, expuso el balance económico de la legislatura y el trabajo realizado a lo largo de estos 4 años. Una legislatura marcada por la situación económica que obligó a los Ayuntamientos vizcaínos a devolver parte del dinero recibido de la Diputación en 2016 y 2017 con lo que esta legislatura “ha durado sólo 2 años”.

Aun así, se han realizado inversiones por un total de 5,5 millones de Euros cuando en la anterior no se llegó ni a los 3,5 millones. Por destacar las más relevantes serían las rampas mecánicas de la calle Andalucía, la reurbanización de Forua, la puesta en marcha del espacio para jóvenes Talka, la remodelación de los campos de fútbol, la ampliación de la cubierta de Kukullaga, las mejoras de Bekosolo…

No podemos olvidar que en esta legislatura se ha puesto en marcha el Centro de Día y Centro de Promoción de la Autonomía para personas mayores, ha tenido lugar la ampliación del Colegio Infantil de San Antonio, se han renovado la flota de autobuses, el municipio ha sido reconocido por el Gobierno Vasco en su compromiso con el medio ambiente por la transformación a LED del alumbrado público y, como hito histórico, ha llegado la Línea 3 a nuestro municipio con un ascensor que mejora las conexiones entre los barrios.

También destacó los servicios puestos en marcha que a veces “no se ven” pero “se disfrutan”: el nuevo servicio de mediación en conflictos, el programa de ayuda a cuidadores/as de personas dependientes, el servicio de valoración psicosocial, las más de 30 personas contratadas a través de los planes de empleo, las acciones de mejora de la empleabilidad de Behargintza, las ventajas del Bono Etxebarri que dejan más de 40.000 € en el comercio local…

En total y con respecto al programa electoral presentado en 2015, se han ejecutado o están en proceso casi el 93% de las propuestas (103 acciones de 111 planteadas).

2015-19 hauteskunde programa ia %93an beteta.

Share

2015-19 legealdia ebaluatzeko eta ondorengorako lana planteatzeko helburuarekin, LVP-k Ez-ohiko Asanblada ospatu zuen pasa den asteazkenean.

2015-19 hauteskunde programa %88an beteta.

Azken 4 urteotako balantze ekonomikoa eta egindako lana aurkeztu zuen gure Alkatea den Loren Olivak. Egoera ekonomikoak markatutako legealdia bat, non 2016 eta 2017. urteetan Aldunditik jasotako diruaren parte bat itzultzeko beharra izan zuten bizkaitar Udalek, legealdia “2 urteetako iraupenarekin bakarrik” geratu delarik.

Hala ere, 5,5 milioietako inbertsioak egin dira, aurrekoan 3,5 milioietara ere iritsi ez zenean. Andaluzia kaleko arrapala mekanikoak, Foruako berrurbanizazioa, Talka gaztegunea martxan jartzea, futbol zelaien birmoldaketa, Kukullagako estalpea, Bekosoloko hobekuntzak… izango litzateke inbertsio horien artean nabarmenenak.

Ezin dugu ahaztu ezta ere, legealdi honetan “Eguneko zentrua eta pertsona nagusientzako autonomia sustatzeko zentrua” martxan jarri dela, San Antonioko haur hezkuntzako ikastetxearen haunditzea egin dela, autobus-flota berritu dela, argiteria publikoan LED teknologiara egindako eraldaketarekin ingurumenarekin erakutsitako konpromezua dela eta gure Udalerriak Eusko Jaurlaritzaren esker ona jaso duela, eta mugarri historiko bezala, 3. Linea gure udalerrira iritsi dela, auzoen arteko komunikazioa hobetzen duen igogailu bat ekarriz.

“ikusi ez” baina “disfrutatzen” diren eta martxan jarri diren zerbitzuak ere nabarmendu zituen, hala nola: gatazkentzako bitartekaritza zerbitzua, mendekotasuna duten pertsonak zaintzen dituzten pertsonentzako babes zerbitzua, balorazio psikosozialaren zerbitzua, enplegu planen bidez kontratatu diren pertsonak 30 baino gehiago izan direla, Behargintza bitartez enplegagarritasuna hobetzeko egindako ekimenak, udal merkataritzan 40.000 € baino gehiago uzteko Etxebarri Bonoaren abantailak…

2015. urtean aurkeztu zen hauteskunde programari dagokionez, proposamenen %93 bete dira edo betetzeko bidean daude (proposatutako 111etatik 103 ekintza).

Etxebarritarras de “los/as que se mojan” – “Bustitzen” diren etxebarritarrak

Share

Somos parte del grupo independiente La Voz del Pueblo, etxebarritarras que antes de participar en este grupo ya trabajábamos por conseguir el mejor Etxebarri posible.

Personas comprometidas, con experiencia, vecinos y vecinas de “los/as que se mojan”, pero sobre todo, personas con mucha ilusión y con ganas de seguir trabajando por el pueblo en el que vivimos y al que queremos.

La Voz del Pueblo talde independienteko kide batzuk gara, etxebarritarrak, eta Etxebarri onena lortzearen alde lan egiten genuenak eta horretan jarraitzen dugunak taldean parte hartu baino lehen.

Pertsona konprometituak, esperientzadunak, “bustitzen” diren bizilagunak, baina gehienbat, bizi garen eta maite dugun herriaren alde lanean jarraitzeko ilusio eta gogo handia duten pertsonak.

Iniciada la contratación del proyecto de instalación de cubierta de los juegos infantiles del Colegio Kukullaga Infantil de Barandiaran que será utilizado como una zona de juegos cubierta más en horario extraescolar.

Share

Compromiso 49. Cubrir las comunicaciones entre el aulario y los módulos en el Centro de Infantil de Barandiaran y estudiar la posibilidad de cubrir parte del patio.

La instalación de una cubierta en la zona de juegos infantiles del Colegio Kukullaga Infantil de Barandiaran es uno de los proyectos recogidos en el Plan de Legislatura y en el Presupuesto 2019 aprobado en diciembre.

La Oficina Técnica Municipal ha iniciado el proceso para la contratación del proyecto de instalación de esa nueva cubierta, paso previo para poder licitar después las obras que se deberán llevar a cabo a lo largo de los meses de verano y así estar disponible con el nuevo curso escolar.

Con esta medida se pretende mejorar los espacios de uso libre con los que cuentan las niñas y niños del colegio de Infantil Barandiaran. Esta sería la 2ª fase de la mejora de las zonas cubiertas del propio centro que ya en septiembre de 2016 estrenó una cubierta que facilitaba la comunicación entre los tres edificios de los que consta este centro (aulario, comedor y gimnasio).

Esta medida completa las infraestructuras de juego y uso deportivo cubierto con las que cuentan los 3 centros escolares en los que se divide el Colegio Kukullaga, compromisos asumidos tanto con la dirección del centro como el AMPA Elkar a lo largo de estos años.

Además, una vez finalizada se integrará dentro del proyecto de ESPACIOS CUBIERTOS que posibilitará su uso fuera del horario extraescolar dotando al municipio de una cuarta zona cubierta de juegos infantiles (se sumaría a las del Infantil de San Antonio, parque Kukullaga y parque Amezola). Dentro de ese proyecto que facilita el uso de instalaciones cubiertas también se encuentra el frontón y los patios del Colegio Kukullaga.

Es importante recordar que se trata de una INVERSIÓN, con lo que debería ser asumida por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que ha rehusado asumir el coste de esta intervención. El Ayuntamiento sí podrá optar a una ayuda máxima del 60% del coste de la intervención a través de la correspondiente convocatoria de subvenciones.

El total del presupuesto para la elaboración del proyecto y la instalación de la cubierta asciende a 175.000 € (IVA incluido).

Abian da Barandiaraneko Kukullaga Haur Hezkuntzako Ikastetxeko estalpea instalatzeko proiektuaren kontratazioa, espazio hau eskolaz kanpoko ordutegian jolasgune estali gisa erabiliko da.

Share

49. konpromisoa. Kukullaga-Barandiaranen eraikin nagusia eta moduluen arteko ibilbidea estaliko dugu, baita patioaren zati bat estaltzea aztertu ere.

Barandiaraneko Kukullaga Haur Hezkuntzako Ikastetxean  estalpea instalatzea legegintzaldi planean jasotako proiektua da eta   abenduan onartuta dagoen 2019ko Aurrekontuan jasoa.

Udal Bulego Teknikoak abian jarri du estalpe berria instalatzeko proiektuaren kontratazioa, ondoren esleituko diren lanen aurreko urratsa da hau, izan ere lanak udako hilebeteetan burutuko dira  ikasturte berriaren hasieran dena prest egon dadin.

Neurri honen bitartez  asmoa da Barandiaran Haur Hezkuntzako ikastetxeko ikaslegoari zuzendutako erabilera libreko espazioak hobetzea. Zentro honetako gune estalien hobekuntzarako 2.fasea litzateke hau, izan ere 2016ko irailean ikastetxe hau osatzen duten hiru eraikinen komunikazioa errazten zuen estalpea estreinatu zen (gelak, jantokia eta gimnasioa).

Ekimen honek Kukullaga Ikastetxea osatzen duten 3 eraikinen  jolas zein kirol azpiegiturak borobiltzen ditu, urteotan ikastetxeko zuzendaritzarekin eta ELKAR IGErekin hartutako konpromisoei erantzuna emanez.

Horretaz gain, lan hauek behin bukatuta espazio hau ESPAZIO ESTALIEN proiektuan txertatuko da, izan ere eskolaz kanpoko ordutegian erabiltzeko aukera emango du,  udalerrian laugarren jolasgunea ahalbidetuz ( lehendik dauden San Antonio Haur Hezkuntzakoak, Kukullaga parkekoak eta Ametzola parkekoak kontuan harturik). Instalazio estaliak erabiltzea errazten duen proiektu honen baitan frontoia eta Kukullaga Ikastetxeko jolastokiak  ere badaude.

Garrantzitusa da gogoan izatea hau INBERTSIOA dela eta honenbestez  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari dagokiola honen ardura, interbentzio honen kostua bere gain hartzeari uko egin badio ere. Udalak  interbentzio osoaren %60 ko laguntza jaso ahal izango du gehienez ere gai honi dagokion diru-laguntza deialdiaren bitartez.

Aurrekontu osoaren kostua, proiektuaren garapena eta estalpearen instalazioa barne, 175.000 € koa da ( BEZ barne).